Moving text

Mandya District Police
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 30-11-2014
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 29-11-2014
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 28-11-2014
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 27-11-2014
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 26-11-2014
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 25-11-2014
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 24-11-2014
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 23-11-2014
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 22-11-2014

PRESS NOTE DTD: 22-11-2014

f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃj, ªÀÄAqÀå f¯Éè, ªÀÄAqÀå, ¢£ÁAPÀ: 22-11-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

CAvÀgÀ f¯Áè ªÉÆÃlgï ¨ÉÊPï PÀ¼Àî£À §AzsÀ£À, ªÉÄʸÀÆgÀÄ, ºÁ¸À£À, ªÀÄAqÀå f¯ÉèAiÀÄ ªÉÆÃlgï ¨ÉÊPïUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ¥ÀvÉÛ.
¢£ÁAPÀB 19-11-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà PÉ.gÁeÉÃAzÀæ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÈvÀÛzÀ ¹§âA¢UÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è UÀ¹Û£À°èzÁÝUÀ, ¨É½UÉÎ 0430 UÀAmÉAiÀÄ°è PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ mË£ï ¥Éưøï oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À, ºÁ°£À qÉÊjAiÀÄ §½ PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ-ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¨ÉÊPï£À°è §gÀÄwÛzÀÝ M§â UÀĪÀiÁ¤ D¸Á«ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ, ¸ÀzÀj D¸Á«ÄAiÀÄ£ÀÄß PÀÆ®APÀĵÀªÁV «ZÁgÀªÀiÁqÀ¯ÁV DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ dUÀ @ dUÀ¢Ã±ïUËqÀ ©£ï CuÉÚÃUËqÀ, 26ªÀµÀð, UÁgÉ PÉ®¸À, PÀqÀÄ«£À ¨ÁZÀºÀ½î UÁæªÀÄ, ºÀ½î ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÉÆÃB, ºÉÆ¼É £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ vÁB, ºÁ¸À£À f¯Éè ºÁ° ªÁ¸ÀB CgÀ½ ªÀÄgÀzÀ ºÀwÛgÀ, PÀÆUÀðºÀ½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¹n JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, DgÉÆæAiÀÄÄ F »AzÉ ªÉÄʸÀÆgÀÄ, ºÁ¸À£À, ºÉƼɣÀgÀ¹¥ÀÄgÀ, PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ, CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛUÀ¼À PÀqÉ, gÁwæ ªÉÃ¼É 11 ªÉÆÃlgï ¨ÉÊPïUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß  PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ vÁ®ÆèQ£À ««zsÀ PÀqÉUÀ¼À°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ, 11 ªÉÆÃlgï ¨ÉÊPïUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À CAzÁdÄ ªÀiË®å ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4,50,000/- gÀÆ. DVgÀÄvÀÛzÉ.
ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢s¹zÀ PÉ.Dgï. ¥ÉÃmÉ ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà PÉ.gÁeÉÃAzÀæ, PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ mË£ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L ºÉZï.J£ï.«£ÀAiÀiï, J.J¸ï.L ¹.PÉ.²ªÀtÚ ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß f¯Áè ¥ÉÇ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢sPÁjUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÀA¹gÀÄvÁÛgÉ.

DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 21-11-2014

PRESS NOTE DTD: 21-11-2014


f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃj, ªÀÄAqÀå f¯Éè, ªÀÄAqÀå, ¢£ÁAPÀ: 21-11-2014
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀÄAqÀå UÁæªÀiÁAvÀgÀ ªÀÈvÀÛ ¥ÉưøÀgÀ  PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ, ºÉAUÀ¸ÀgÀ UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉqÉ ¸É¼ÉzÀÄ, CªÀgÀ£ÀÄß ªÀAa¹ ¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæUÀ¼À §AzsÀ£À 
PÀ£ÁðlPÀ gÁeÁåzÁåAvÀ MAzÀÄ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀqÉUÉ ¸ÀAZÀj¹ d£À¸ÀAzÀt ¸ÀܼÀUÀ¼ÁzÀ §¸ï¸ÁÖöåAqï, ¸ÀAvÉ, ªÀiÁPÉðmï EvÁå¢ d£À ¸ÀAzÀt ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ a£ÀßzÀ ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß zsÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß UÁåAV£À ªÀÄ»¼ÉAiÉƧâ¼ÀÄ »A¨Á°¹ CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ©¸ÁQ CªÀgÀ UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ºÀtzÀ PÀqÉUÉ ¸É¼ÉzÀÄ ºÀt ¹QÌzÉ £Á«§âgÀÄ ºÀAaPÉƼÉÆîÃt JA§ÄzÁV £ÀA©¹ MAzÀÄ PÀqÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ  EªÀgÀ §½UÉ EªÀgÀ PÀqÉAiÀĪÀ£Éà ªÀÄvÉÆÛۧ⠪ÀåQÛ C°èUÉ §AzÀÄ PÀwÛ£À°è ªÀiÁAUÀ®å¸ÀgÀ MqÀªÉ ºÁQPÉÆArgÀĪÀ M§â¼ÀÄ ºÉAUÀ¹UÉ ºÀt ¹QÌgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ ¹QÌzÀÄÝ ¥ÉưøÀgÀÄ ºÀÄqÀÄPÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ w½¹ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÁUÀ D UÁåAV£À ºÉAUÀ¸ÀÄ ªÀiÁAUÀ®å¸ÀgÀ zsÀj¹gÀĪÀ ºÉAUÀ¹UÉ ªÀiÁAUÀ®å¸ÀgÀ MqÀªÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ºÁPÀĪÀAvÉ E®è¢zÀÝ°è ¥ÉưøÀjUÉ ¹QÌ ©Ã¼ÀĪÀÅzÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁAUÀ®åzÀ ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß D ºÉAUÀ¹£À ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÀV£À vÀÄ¢UÉ UÀAlĺÁQPÉÆqÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹  DPÉ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆlÖ a£ÀßzÀ MqÀªÉUÀ¼À §zÀ°UÉ DPÉAiÀÄ ¹ÃgÉ ¸ÉgÀV£À°è PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ ªÀAa¹ a£ÀßzÀ ¸ÀgÀUÀ¼À£ÀÄß zÉÆÃZÀÄwÛzÀÝ  DgÉÆæUÀ¼À ¥ÀvÉÛ §UÉΠ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ £Àqɹ RavÀ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 ¢£ÁAPÀ:17-11-2014 gÀAzÀÄ DgÉÆæ 1] £ÀAdÄAqÀ @ £ÀAdÄAr @ £ÀA¢, 2] zÉêÀgÁdÄ @ zÉêÀ ©£ï ¯ÉÃmï wªÀÄäAiÀÄå,  3] ±ÀAPÀgÀ @ ¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï ¯ÉÃmï £ÁgÁAiÀÄt¥Àà, 4]  ªÀiÁ¯Á PÉÆÃA ±ÀAPÀgÀ @ ¸ÀÄgÉñï gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ, EªÀgÀÄ ªÀÄAqÀå f¯ÉèAiÀÄ PÉgÀUÉÆÃqÀÄ, £ÁUÀªÀÄAUÀ®zÀ 3 ºÁUÀÆ ºÉÆgÀf¯ÉèAiÀÄ ºÁ¸À£À mË£ï, ºÉƼÉãÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀzÀ 4 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ  MlÄÖ-7 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è s¨ÁVAiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVzÀÄÝ, DgÉÆæUÀ½AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ®PÀë gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ a£ÁߨsÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀæªÀÄÄR DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ  ªÀÄAd @ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ  ªÀÄAdļÀ @ ªÀÄAf EªÀgÀÄ vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆArzÀÄÝ, ¥ÀvÉÛÃPÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.
DgÉÆæUÀ¼À «ªÀgÀ

1] £ÀAdÄAqÀ @ £ÀAdÄAr @ £ÀA¢ ©£ï wªÀÄäAiÀÄå, 23 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, ªÁ¸À PÉ.Dgï. ¥ÉÃmïAiÀÄ §½ EgÀĪÀ ºÉƸÀºÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è UÀÄr¸À®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÁ¸À.
2] zÉêÀgÁdÄ @ zÉêÀ ©£ï ¯ÉÃmï wªÀÄäAiÀÄå, 20 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, ªÁ¸À UÀļÀWÀlÖ UÁæªÀÄ, ªÀļÀªÀ½î vÁ®ÆèPÀÄ, ªÀÄAqÀå f¯Éè. ºÁ° ªÁ¸À vÀÄA§PÉgÉ UÁæªÀÄzÀ gÉrØAiÀĪÀgÀ £À¸ÀðjAiÀÄ°è PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C°èAiÉÄà ªÁ¸À.
3] ±ÀAPÀgÀ @ ¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï ¯ÉÃmï £ÁgÁAiÀÄt¥Àà, 38 ªÀµÀð, PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÀ PÉ®¸À, ªÁ¸À CgÀPÉgÉ ªÀiÁjUÀÄr ©Ã¢AiÀÄ°è F »AzÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, FUÀ ºÁ¸À£À f¯ÉèAiÀÄ ªÀÄ°è¥ÀlÖtzÀ ªÀÄAd JA§ÄªÀgÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸À. ¸ÀéAvÀ HgÀÄ 2 £Éà PÁæ¸ï, §¹ÛUÁæªÀÄ, ºÉƸÀÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, PÀȵÀÚVj f¯Éè, vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ.
4] ªÀiÁ¯Á PÉÆÃA ±ÀAPÀgÀ @ ¸ÀÄgÉñï, 27 ªÀµÀð, ªÀÄ£É PÉ®¸À, ªÁ¸À CgÀPÉgÉ ªÀiÁjUÀÄr ©Ã¢AiÀÄ°è F »AzÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, FUÀ ºÁ¸À£À f¯ÉèAiÀÄ ªÀÄ°è¥ÀlÖtzÀ ªÀÄAd JA§ÄªÀgÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸À.  ¸ÀéAvÀ HgÀÄB 2 £Éà PÁæ¸ï, ºÉƸÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ, ºÉƸÀÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, PÀȵÀÚVj f¯Éè, vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ.

         ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrzÀ ªÀÄAqÀå UÁæªÀiÁAvÀgÀ ªÀÈvÀÛ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà ¯ÉÆÃPÉñï, C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ JJ¸ïL eÁeïð«®ì£ï ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAqÀå f¯Áè ¥ÉÇ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢sPÁjUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÀA¹gÀÄvÁÛgÉ. 
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 20-11-2014
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 19-11-2014
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 18-11-2014
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 17-11-2014
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 16-11-2014
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 15-11-2014
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD : 14-11-2014
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 13-11-2014
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD : 12-11-2014

PRESS NOTE ON 10-11-2014

¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmï gÀªÀgÀ PÀbÉÃj, ªÀÄAqÀå f¯Éè, ¢£ÁAPÀ: 10-11-2014

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ


 ªÀÄAqÀå G¥À-«¨sÁUÀzÀ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ a£ÀßzÀ ¸ÀgÀUÀ¼ÀîgÀ §AzsÀ£À ºÁUÀÆ CªÀgÀÄUÀ½AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10.5 ®PÀë gÀÆ ªÀiË®åzÀ 385 UÁæA a£ÀßzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ¨ÉÊPïUÀ¼À ªÀ±À.

ªÀÄAqÀå £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ f¯ÉèAiÀÄ E¤ßvÀgÉ PÀqÉUÀ¼À°è a£ÀßzÀ ¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁUÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ¥ÀvÉÛ §UÉΠ PÁAiÉÆÃð£ÀÄäRgÁzÀ ªÀÄAqÀå G¥À «s¨ÁUÀzÀ C¥ÀgÁzÀs ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ ¥Éǰøï C¢sPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼À vÀAqÀªÀÅ ¢£ÁAPÀB 17-10-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0945 UÀAmÉAiÀÄ°è ªÀÄAqÀåzÀ ¥ÉÃmÉ ©Ã¢AiÀÄ°è UÀt¥Àw dÆåAiÀÄ®gïì CAUÀrAiÀÄ §½ ¢£ÁAPÀB 30-09-2014 gÀAzÀÄ ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖtzÀ ²æÃ. ¸Á¬Ä¨Á§ ªÀÄA¢gÀzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀ JA.¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è a£ÀßzÀ ¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV CqÁØqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀAiÀÄåzï E¸Áä¬Ä¯ï @ £ÁfÃgï ªÀÄvÀÄÛ  ¦zÉÆÃðµï ¥ÁµÁ gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉæöÊA ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ªÀiÁ°£À ¸ÀªÉÄÃvÀ »rzÀÄ «ZÁgÀuÉUÉ M¼À¥Àr¸À¯ÁV, ¸ÀÀzÀj DgÉÆæUÀ¼ÀÄ EvÀgÉ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ ¸ÀAiÀÄåzï EªÀiÁæ£ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀªÀÄäzï E«ÄÛAiÀiÁeï ªÀÄwÛvÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj ªÀÄAqÀå £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀƪÀð ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ 5  PÀqÉUÀ¼À°è, ªÀÄvÀÄÛ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ 6 PÀqÉUÀ¼À°è, ªÀÄAqÀå UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 2 PÀqÉUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ 1 PÀqÉAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgï ¨ÉÊPï£À°è a£ÀßzÀ ¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß zÉÆqÀا¼Áî¥ÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ²ªÁf£ÀUÀgÀzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄUÀ½AzÀ MlÄÖ 385 UÁæA£ÀµÀÄÖ a£ÀßzÀ ¸ÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÝ MAzÀÄ AiÀĪÀĺÁ ¥ÉÃdgï ¨ÉÊPï, MAzÀÄ §eÁeï ¥À®ìgï ¨ÉÊPï ºÁUÀÆ DgÉÆæUÀ¼À ¨Á§ÄÛ MAzÀÄ AiÀĪÀĺÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ N«Ä¤ PÁgï EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ ªÀiË®å 10.5 ®PÀë gÀƪÀżÀîzÁÝVgÀÄvÀÛzÉ.

DgÉÆæUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À

1] ¸ÀAiÀÄåzï E¸Áä¬Ä¯ï @ £ÁfÃgï ©£ï ¸ÀAiÀÄåzï eÁ«zï, 24 ªÀµÀð, nAPÀjAUï PÉ®¸À, ªÁ¸À E¸ÁèA¥ÀÄgÀ, PÀgÉãÀºÀ½î÷, aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ f¯Éè. 
2]  ¦zÉÆÃðµï ¥ÁµÁ @ ¦zÉÆÃðµï ©£ï ¯ÉÃmï PÀªÀÄ¯ï ¥ÁµÁ, 27 ªÀµÀð, DmÉÆà qÉæöʪÀgï, ªÁ¸À 8£Éà PÁæ¸ï, ±ÁåA¥ÀÄgÀ, J¯ï.Dgï.§AqÉ, UÁA¢ü£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-45
3] ¸ÀAiÀÄåzï EªÀiÁæ£ï ©£ï C¸ÁèA¥ÁµÀ,  24 ªÀµÀð, ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ EªÀiÁæ£ï ªÀÄÆå¹Pï ªÀÄvÀÄÛ ªÉƨÉʯï jÃZÁeïð PÉ®¸À, ªÁ¸À PÉÃgÁ¥ï ²ªÀÅ ªÀoÁgÀ, 4£Éà ªÉÄÊ£ï, 7£Éà PÁæ¸ï Dgï.n.£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
4] ªÀĺÀªÀÄzï E«ÄÛAiÀiÁeï @ E«ÄÛAiÀiÁeï @ C¨Áâ¸ï, ©£ï ¤¸Áìgï CºÀªÀÄzï 22 ªÀµÀð, PÁgï¥ÉAlgï  PÉ®¸À, ªÁ¸À  ±ÁåA¥ÀÄgÀ ªÉÄÊ£ï gÀ¸ÉÛ, 7£ÉÃPÁæ¸ï, UÁA¢üãÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

     F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è E¤ß§âgÀÄ D¸Á«ÄUÀ¼ÀÄ vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆArzÀÄÝ CªÀgÀÄUÀ¼À ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

       ªÉÄîÌAqÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrzÀ ²æÃ. n.eÉ. GzÉñï, rJ¸ï¦, ªÀÄAqÀå, ²æÃ. ¦æÃvÀA zÀvÀÛ ±ÉæÃAiÀÄAPÀgï, ¹¦L, ªÀÄAqÀå £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ, ²æÃ. ¨ÁålgÁAiÀÄUËqÀ. ©.¦., ¦J¸ïL, ªÀÄAqÀå ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ,   ²æÃ. ªÉAPÀmÉÃUËqÀ, ¦J¸ïL, ªÀÄAqÀå ¥ÀƪÀð  oÁuÉ, J.J¸ï.L ¹,PÉ. ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ £ÁgÁAiÀÄt, °AUÀgÁdÄ, £ÀlgÁdÄ,  ¤AUÀtÚ, E¥sÁð£ï ¥ÁµÁ, ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä, ªÀĺÀzÉêÀ, ²æêÀÄw PÉ.¦.ªÀĺÁ®Qëöä, ªÀÄAqÀå ¸ÀAZÁj oÁuÁ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ UÀt¥Àw, «£ÉÆÃzïZÀAzÀ£ï,  fÃ¥ï ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ²ªÀ¸Áé«Ä gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß f¯Áè ¥ÉÇ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢sPÁjUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÀA¹gÀÄvÁÛgÉ.  
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD : 10-11-2014
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD : 09-11-2014
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD : 08-11-2014
PRESS NOTE 08-11-2014


MANDYA DISTRICT DAILY CRIME REPORT
PRESS NOTE DTD : 07-11-2014


DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD : 06/11/2014
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD : 05-11-2014

PRESS NOTE related to Whatsapp Group in Mandya District Police

¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmï gÀªÀgÀ PÀbÉÃj, ªÀÄAqÀå f¯Éè, ¢£ÁAPÀ: 04-11-2014


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
      


ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ gÀPÀëuÉAiÀÄ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ ªÀÄAqÀå f¯Áè ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄÄ ¥Éưøï PÀAmÉÆæïï gÀÆA£À zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå 9480804800 gÀÀ°è  ªÁmïì Cå¥ï(Whats App) vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹, “Mandya District Citizen”  JA§ UÀÆæ¥ï C£ÀÄß vÉgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ vÀªÀÄä gÀPÀëuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀ, ±Á¯Á, PÁ¯ÉÃdÄ CxÀªÁ EvÀgÉ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è vÉÆAzÀgÉUÉ M¼À¥ÀlÖ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÁÌV  ªÉÄîÌAqÀ  f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÁmïì Cå¥ï UÀÆæ¥ïUÉ ªÀiÁ»w PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

       ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß «rAiÉÆà CxÀªÁ ¥sÉÆÃmÉÆÃUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀªÀÇ ¸ÀºÁ ºÀAaPÉƼÀî®Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ  F ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ »vÀgÀPÀëuÉ PÁ¥ÁqÀĪÀ°è vÀªÀÄä ¸ÀºÀPÁgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄAqÀå f¯Áè ¥Éưøï E¯ÁSÁ ªÀw¬ÄAzÀ PÉÆÃjgÀÄvÁÛgÉ. 

PRESS NOTE related to Locked House Beat System

¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmï gÀªÀgÀ PÀbÉÃj, ªÀÄAqÀå f¯Éè, ªÀÄAqÀå ¢£ÁAPÀ : 04/11/2014.

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
f¯Áè ¥Éǰøï E¯ÁSÁ ªÀw¬ÄAzÀ ºÀ«ÄäPÉÆArgÀĪÀ ©ÃUÀ ºÁQgÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À s¨ÀszÀævÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV  [Locked House Beat System] ºÀ«ÄäPÉÆArgÀĪÀ UÀ¸ÀÄÛ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ §UÉÎ
   

        
                                                        
      ¥ÀlÖt ºÁUÀÆ £ÀUÀgÀ ªÁå¦ÛUÀ¼À°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ vÁªÀÅ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀÛ ºÉaÑ£À ¢£ÀUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ ©ÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ ºÉÆgÀV£À ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁzÀ°è CAvÀºÀ «ZÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÇt𠫪ÀgÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ CAzÀgÉ JµÀÄ× ¢£À ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢ÝÃj, ¤ªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß J¸ï.JA.J¸ï. ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA§A¢¹zÀ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À ¥Éǰøï oÁuÉAiÀÄ C¢sPÁjUÀ½UÉ CªÀgÀ  zÉÆgÀªÁt ¸ÀASÉåUÀ½UÉ w½¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ CxÀªÁ EzÉà ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß f¯Áè ¥ÉÇ°Ã¸ï ¤AiÀÄAvÀæt PÉÆoÀrUÉ zÉÆgÀªÁt ¸ÀASÉåB 9480804800 ¸ÀASÉåUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝ°è C «ZÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ CªÀgÀÄ ¸ÀA§A¢¹zÀ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À ¥Éǰøï oÁuÉAiÀÄ C¢sPÁjUÀ½UÉ w½¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À°è gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ¥ÉÇ°Ã¸ï ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À UÀ¸ÀÄÛ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀ¼ÀîvÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¦à¸À§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÄzÀjAzÀ F ¸Ë®s¨ÀsåªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉƼÀÄîªÀAvÉ f¯Áè ¥Éǰøï E¯ÁSÁ ªÀw¬ÄAzÀ PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.


PRESS NOTE ON HELP FOR CITIZENS RELATED TO ACCIDENT CASES


¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmï gÀªÀgÀ PÀbÉÃj, ªÀÄAqÀå f¯Éè,ªÀÄAqÀå ¢£ÁAPÀ : 04/11/2014.

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ Cs¥ÀWÁvÀQÌÃqÁzÀ°è UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Éǰøï E¯ÁSÁ ªÀw¬ÄAzÀ MzÀV¸ÀĪÀ GavÀ ¸ÉêÉUÀ¼À §UÉÎ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀ§AiÀĸÀĪÀ ¸À®ºÉUÀ¼ÀÄB

      AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ C¥ÀWÁvÀQÌÃqÁzÀ°è D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀAvÀæ¸ÀÜgÀÄ zÉÊ»PÀªÁV ºÁUÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV CWÁvÀPÉÌ M¼ÀUÁVgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ C£ÀÄPÀÆ®PÉƸÀÌgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀA§AszÀ¥ÀlÖ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀÄ UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ CA±ÀUÀ¼À ºÁUÀÆ ¥Éǰøï E¯ÁSÁ ªÀw¬ÄAzÀ MzÀV¸À¯ÁUÀĪÀ GavÀ ¸ÉêÉUÀ¼À §UÉÎ ¥Éǰøï E¯ÁSÁ ªÀw¬ÄAzÀ ºÉÆgÀr¸À¯ÁVgÀĪÀ ¸ÀÆPÀÛ ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À «ªÀgÀzÀ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ£ÀÄß f¯ÉèAiÀÄ°ègÀĪÀ J¯Áè ¥Éǰøï oÁuÉUÀ¼À°è ¥Às®PÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæZÀÄgÀ ¥Àr¸À¯ÁVzÀÄÝ, CzÀgÀ C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼À «ªÀgÀ F PɼÀPÀAqÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ.

       1] gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀPÉÆ̼ÀUÁzÀ J¯Áè ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¥ÉÇ°Ã¸ï ªÉZÀÑzÀ°è GavÀªÁV ¸ÀA§AzÀs¥ÀlÖ ¥Éǰøï oÁuÉUÉ ¸ÁV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

       2] gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀQÌÃqÁzÀ J¯Áè ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁæzÉòPÀ ¸ÁjUÉ C¢sPÁjUÀ½AzÀ 48 UÀAmÉAiÉƼÀUÁV [DgïnN] GavÀªÁV vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

       3] gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀQÌÃqÁzÀ J¯Áè ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆÃmÁgï ªÁºÀ£À ¤jÃPÀëPÀ [DgïnN] gÀªÀjAzÀ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ Dgï.¹ §ÄPï, ZÁ®£Á ¥ÀgÀªÁ¤UÉ, E£ÀÆìgÉ£ïì ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹, £ÀªÀÄÆ£É 133 PÉÌ GvÀÛj¹zÀ £ÀAvÀgÀ 100 gÀÆUÀ¼À "E" ¸ÁÖA¥ï ¥ÉÃ¥Àgï ªÉÄÃ¯É EAr«Ä¤n ¨ÁAqï ¥ÀqÉzÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ªÀ±ÀPÉÌ  ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

       ¸ÀÆZÀ£ÉB "E"¸ÁÖA¥ï ¥ÉÃ¥Àgï£ÀÄß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ¸ÀA§AzÀs¥ÀlÖ ¥Éǰøï oÁuÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è Rjâ¸ÀĪÀÅzÀÄ.

       4] ¸ÁªÀÅ ¸ÀAs¨Às«¹gÀĪÀ CxÀªÁ ¸ÀAs¨Às«¸ÀzÉà EgÀĪÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ eÁ«Ää£À C¥ÀgÁzÀsUÀ¼ÁVzÀÄÝ, DgÉÆæ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥Éǰøï oÁuÉAiÀÄ°èAiÉÄà eÁ«ÄãÀÄ ªÀÄÄZÀѽPÉ ¥ÀqÉzÀÄ ©qÀÄUÀqÉ  ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. DzÀgÉ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr ªÁºÀ£À ZÁ®£É¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀªÀÅAlÄ ªÀiÁr ªÀåQÛAiÀÄ ¸Á«UÉ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ d£ÀgÀ ¸ÁªÀÅ £ÉÆêÀÅUÀ½UÉ PÁgÀtªÁzÀgÉ CxÀªÁ ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ ¸ÁªÀ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁrgÀĪÀ C¥ÀWÁvÀªÀÅ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£À w¼ÀĪÀ½PÉAiÀÄ ¤®ðPÀëåvɬÄAzÀ GAmÁVgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §gÀĪÀ ¸ÀAzÀs¨ÀsðzÀ°è DgÉÆæ ZÁ®PÀ¤UÉ ¥Éǰøï oÁuÉAiÀÄ°è eÁ«ÄãÀÄ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.

       5] J¯Áè gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è £ÉÆAzÀªÀjUÉ «ªÉÄ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ GavÀªÁV ¥Éǰøï oÁuɬÄAzÀ¯Éà f¯Áè næ§Æå£À¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁUÀÆ ¸ÀA§AzÀs¥ÀlÖ E£ÀÆìgÉ£ïì D¦søïUÀ½UÉ zÀÈrsÃPÀÈvÁ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

       6] ¸ÁªÀÅ ¸ÀAs¨Às«¹zÀ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ G½zÀ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ zÉÆõÁgÉÆÃ¥ÀuÁ ¥ÀvÀæ ¸À°è¹zÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ RÄzÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÁV vÁªÀÅ ªÀiÁrzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ vÀ¥Àà£ÀÄß M¦àPÉƼÀÄîªÀÅzÁzÀ°è M¦àPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ «¢s¸ÀĪÀ zÀAqÀªÀ£ÀÄß PÀnÖ AiÀiÁªÀÅzÉà «¼ÀA§«®èzÉÃ, ªÀÄzÀsåªÀwðUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ«®èzÉà MAzÉà ¢£ÀzÀ°è EAvÀºÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.

      7] gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ J¯Áè ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄ £ÉÃgÀªÁV ¥Éǰøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ ºÁdgÀÄ¥Àr¹ vÀ¤SÉUÉ ¸ÀºÀPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ.

       8] L.JA.«. j¥ÉÇÃmïð, EAr«Ä¤n ¨ÁAPï £ÀªÀÄÆ£É ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ E- ¸ÁÖA¥ï ¥ÉÃ¥Àgï zÉÆgÉAiÀÄĪÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÀiÁ ¥Éǰøï oÁuÉUÀ¼À £ÁªÀÄ¥Às®PÀUÀ¼À°è ºÁPÀ¯ÁVzÀÄÝ, CzÀgÀAvÉ PÀæªÀÄ ªÀ»¸À®Ä ¸ÀA§A¢s¹zÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. 
     DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 04-11-2014
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 03-11-2014
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 02-10-2014
MANDYA DISTRICT DAILY CRIME REPORT DATE : 01-11-2014