Moving text

Mandya District Police
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD : 05-08-2014
ದಿನಾಂಕ:05-08-2014 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:13-08-2014 
ರವರಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ 
ಭೂಷಣ ಜಿ ಬೊರಸೆ ಆದ ನಾನು ರಜೆ ಮೇಲಿ  ಇರುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನರಜೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟಮಾದಯ್ಯ, ಅಪರ ಪೊಲೀಸ್ 
ಅಧೀಕ್ಷಕರು ರವರು ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.