Moving text

Mandya District Police
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 31-01-2015

PRESS NOTE DTD: 31-01-2015

f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃj,
ªÀÄAqÀå f¯Éè, ªÀÄAqÀå, ¢£ÁAPÀ: 31-01-2015

-B¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉB-

"gÁ¶ÖæÃAiÀÄ E-UÀªÀ£Éð£ïì" a£ÀßzÀ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄÄ ªÀÄAqÀå f¯Áè ¥Éǰøï E¯ÁSÉUÉ §A¢zÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 30-01-2015 gÀAzÀÄ UÀÄdgÁvï gÁdåzÀ gÁdzsÁ¤ UÁA¢s£ÀUÀgÀzÀ°è ªÀÄAqÀå f¯Áè ¥ÉÇ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢sPÁjUÀ½UÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ vÀAqÀzÀªÀjUÉ ¥ÀæzsÁ£À ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ
       ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ DqÀ½vÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ PÀÄAzÀÄPÉÆgÀvÉ E¯ÁSÉ, £ÀªÀzɺÀ° gÀªÀjAzÀ 2014-15 £Éà ¸Á°£À Category V – Best District Level Initiative in Citizen- Centric Service Delivery through ICT «¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄAqÀå f¯Áè ¥Éǰøï E¯ÁSÉUÉ "gÁ¶ÖæÃAiÀÄ E-UÀªÀ£Éð£ïìì” a£ÀßzÀ ¥Àæ±À¹Û §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 30-01-2015 gÀAzÀÄ UÀÄdgÁvï gÁdåzÀ UÁA¢ü£ÀUÀgÀzÀ ªÀĺÁvÀä ªÀÄA¢gÀzÀ°è £ÀqÉzÀ 18th National Conference on e-Governance ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzsÁ£À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è UÀÄdgÁvï gÁdåzÀ ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw D£ÀA¢¨É£ï ¥ÀmÉïï gÀªÀgÀÄ ªÀÄAqÀå f¯Áè ¥Éưøï E¯ÁSÉUÉ §A¢zÀÝ ªÉÄîÌAqÀ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß f¯Áè ¥ÉÇ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢sPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà ¨sÀƵÀuï UÀįÁ§ïgÁªï ¨ÉÆgÀ¸É, L.¦.J¸ï. ºÁUÀÆ CªÀgÀ vÀAqÀzÀªÀgÁzÀ ²æà CPÀæAC°ÃSÁ£ï, ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgï J¸ï.J¸ï., ²æà AiÀıÀªÀAvï J£ï,  ²æà ¤w£ï ºÉZï.J£ï. ªÀÄvÀÄÛ ²æà £ÀªÀ¤Ãvï J£ï. gÀªÀjUÉ  ¥ÀæzsÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 30-01-2015

PRESS NOTE DTD: 30-01-2015

¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmï gÀªÀgÀ PÀbÉÃj
ªÀÄAqÀå f¯Éè, ªÀÄAqÀå, ¢£ÁAPÀB 30-01-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

      ªÀÄAqÀå f¯Áè ¥Éưøï E¯ÁSÁ ªÀw¬ÄAzÀ ªÀÄAqÀå f¯Áè ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä  ¥ÀqÉ PÉÃAzÀæ ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¢£ÁAPÀB09-02-2015 jAzÀ 16-02-2015 gÀ ªÀgÉUÉ MlÄÖ 08 ¢£ÀUÀ¼À PÁ® £ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨sÉÃw PÁAiÀiÁðUÁgÀªÀ£ÀÄß K¥Àðr¸À¯ÁVzÉ. Cfð £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀB 01-02-2015 jAzÀ 07-02-2015 gÀ ªÀgÉUÉ f¯Áè ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉ, ªÀÄAqÀå DªÀgÀtzÀ°è «vÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. vÀgÀ¨sÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä EZÀѸÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð ±ÀÄ®Ì ºÁUÀÆ vÀgÀ¨sÉÃwUÉ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ ªÀÄzÀÄÝ UÀÄAqÀÄUÀ¼À ªÉZÀѪÀ£ÀÄß DAiÀiÁAiÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼Éà ¨sÀj¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.  DzÀÝjAzÀ £ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨sÉÃw ¥ÀqÉAiÀÄ°aѸÀĪÀªÀgÀÄ ªÉÄîÌAqÀ ¢£ÁAPÀUÀ¼À M¼ÀUÉ Cfð ¥ÀqÉzÀÄ ¨sÀwðªÀiÁr ¸À°è¸À®Ä ¥ÀæPÀl¥Àr¸À¯ÁVzÉ. 
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 29-01-2015

PRESS NOTE DTD: 29-01-2015

¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmï gÀªÀgÀ PÀbÉÃj
ªÀÄAqÀå f¯Éè, ªÀÄAqÀå, ¢£ÁAPÀB 29-01-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
¢£ÁAPÀ 02-01-2015 gÀAzÀÄ £ÁUÀgÁdÄ ©£ï ZËqÀAiÀÄå, ¥Á®ºÀ½î UÁæªÀÄ JA§ÄªÀgÀÄ ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¢B 02-01-15 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀÛ QgÀAUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÉ¯Éè¹è ¸ÉÃvÀÄªÉ ªÀiÁUÀðªÁV ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖtPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ GvÀÛgÀ PÁªÉÃj ¸ÉÃvÀÄªÉ PɼÀUÉ PÁªÉÃj ºÉƼÉAiÀÄ°è MAzÀÄ C£ÁxÀ UÀAqÀ¸ÀÄ ±ÀªÀ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÉÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt ¥ÉÆ°¸ï oÁuÁ ªÉƸÀA 06/2015 gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ.
F ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄð PÉÊUÉÆAqÀ ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt ªÀÈvÀÛzÀ ¸ÀPÀð¯ï E£ïì¥ÉPÀÖgï ²æÃ. JA.PÉ.¢Ã¥ÀPï, ¦.J¸ï.L ²æÃ. ²æÃPÁAvï ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼À vÀAqÀªÀÅ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1] ²ªÁ£ÀAzÀ ©£ï ªÉAPÀmÉñÀ¥Àà, 37 ªÀµÀð, ªÀPÀÌ°UÀgÀÄ, «Ä¤§¸ï ZÁ®PÀ, ºÁ° ªÁ¸ÀB ªÀiÁgÀÄw JPïìmÉ£ïì£ï, £ÁUÀgÁdÄgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸À, ªÀiÁ®ÆgÀÄ mË£ï. ¸ÀéAvÀ UÁæªÀÄ: UÀAUÀ¸ÀAzÀæ UÁæªÀÄ, ªÀiÁ®ÆgÀÄ vÁ¯ÉÆèÃPÀÄ. 2] ²æäªÁ¸À ©£ï ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå, 30 ªÀµÀð, ªÀPÀÌ°UÀgÀÄ, PÁgï ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ, PÁ¼ÉãÀºÀ½î UÁæªÀÄ, UÀÄ©â vÁ¯ÉÆèÃPÀÄ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f¯Éè. gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §A¢¹zÀÄÝ, «ZÁgÀuÉ PÁ®zÀ°è DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ gÀ«ÃAzÀæ¤UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ-1 ²ªÁ£ÀAzÀ¤UÀÆ EzÀÝ zÉéõÀ¢AzÀ ªÀiÁ®ÆgÀÄ PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉñÀ–ªÀiÁgÀ¸ÀAzÀæ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è MAzÀÄ ¤Ã®Vj vÉÆæ£À°è ªÀÄaѤAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt PÁªÉÃj ºÉƼÉUÉ ªÀÄÈvÀ£À PÁj£À°è vÀAzÀÄ PÁªÉÃj ºÉƼÉUÉ ºÁQ ªÀÄÈvÀ£À ªÀiÁgÀÄw ªÀiÁgÀÄw D¯ÉÆÖà PÁgï £ÀA PÉJ08/JA 2573£ÀÄß ªÀÄAqÀå mË£ï£À°è ¤°è¹ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä §¼À¹zÀ DAiÀÄÄzsÀ, ªÀÄÈvÀ£À ªÉÄʪÉÄðzÀÝ 24 UÁæA vÀÆPÀzÀ a£ÀßzÀ ZÉÊ£ÀÄ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 UÁæA vÀÆPÀzÀ GAUÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, DgÉÆæUÀ¼ÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzÀs£ÀzÀ°ègÀÄvÁÛgÉ.
       ªÉÄîÌAqÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄð PÉÊUÉÆAqÀ ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt ªÀÈvÀÛzÀ ¸ÀPÀð¯ï E£ïì¥ÉPÀÖgï ²æÃ. JA.PÉ.¢Ã¥ÀPï, ¦.J¸ï.L ²æÃ. ²æÃPÁAvï ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß f¯Áè ¥ÉÇ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢sPÁjUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÀA¹gÀÄvÁÛgÉ.

DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 28-01-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 26-01-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 24-01-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 23-01-2015

PRESS NOTE DTD: 23-01-2015

¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmï gÀªÀgÀ PÀbÉÃj
ªÀÄAqÀå f¯Éè, ªÀÄAqÀå. ¢£ÁAPÀB 23-01-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

QPÉÌÃj ¥Éưøï oÁuÁ ªÉÆ.¸ÀA.11/15 ¥ÀæPÀgÀtzÀ PÉÆ¯É DgÉÆæAiÀÄ §AzsÀ£À

  
¢B 19.01.2015 gÀAzÀÄ PÉ.Dgï. ¥ÉÃmÉ vÁB ©zÀgÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ vÉÆÃ¥ÉÃUËqÀgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ vÉAV£ÀWÀlÖ UÁæªÀÄzÀ UÉÃmï ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÝ vÉAV£ÀWÀlÖ UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ §®gÁªÀÄ ©£ï ¥Á¥ÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ZÀÄdÓ®PÁåvÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ¸Áé«Ä ©£ï ¯ÉÃmï ¸ÀwÛPÁ¼À¥Àà£À CtÚAiÀÄå E§âgÀÆ ¸ÉÃj ºÀ¼Éà zÉéõÀ¢AzÀ CAzÀgÉ §®gÁªÀÄ£À ºÉAqÀwAiÀÄ «gÀÄzÀÝ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄwAiÀÄ°è C«±Áé¸À ªÀÄAr¸À®Ä ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ vÉÆÃ¥ÉÃUËqÀgÀ ¨ÉÊPÀ£ÀÄß CqÀØUÀnÖ  PɼÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£À ºÀwÛgÀ«zÀÝ 50.000 gÀÆ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §eÁeï r¸À̪Àgï PÉJ-54-ºÉZï-8249 £ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ DvÀ£À JzÉ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ vÉÆÃ¥ÉÃUËqÀgÀªÀgÀÄ aQvÉì ¸ÀA§AzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÉå ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ F ¸ÀA§AzÀs QPÉÌÃj ¥ÉǰøÀï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁV, vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ.  

       ¥ÀæPÀgÀtzÀ PÀAqÀ DgÉÆæUÀ¼À ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄð PÉÊUÉÆAqÀ £ÁUÀªÀÄAUÀ® G¥À«¨sÁUÀzÀ DgÀPÀëPÀ G¥Á¢sÃPÀëPÀgÁzÀ PÀÄB ¸À«vÁ ºÀÆUÁgï gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ mË£ï oÁuÁ ¦J¸ïL ºÉZï.J£ï.«£ÀAiÀiï, PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÁ ¦J¸ïL ¥ÀĤÃvï ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼À vÀAqÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥ÀæªÀÄÄR DgÉÆæ §®gÁªÀÄ ©£ï ¥Á¥ÀAiÀÄå, vÉAV£ÀWÀlÖ UÁæªÀÄ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¸À¯ÁVzÉ.


       DgÉÆæAiÀÄ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄð PÉÊUÉÆAqÀ £ÁUÀªÀÄAUÀ® G¥À«¨sÁUÀzÀ DgÀPÀëPÀ G¥Á¢sÃPÀëPÀgÁzÀ PÀÄB ¸À«vÁ ºÀÆUÁgï, PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ mË£ï oÁuÁ ¦J¸ïL ²æÃ. ºÉZï.J£ï.«£ÀAiÀiï, PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÁ ¦J¸ïL ²æÃ. ¥ÀĤÃvï ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß f¯Áè ¥ÉÇ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢sPÁjUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÀA¹gÀÄvÁÛgÉ. 
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 22-01-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 21-01-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 20-01-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 19-01-2015
PRESS NOTE DATE 19-01-2015


DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 18-01-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 16-01-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 15-01-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 14-01-2015

PRESS NOTE DTD: 14-01-2015

                 f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃj,
                  ªÀÄAqÀå f¯Éè, ªÀÄAqÀå, ¢£ÁAPÀ: 14-01-2015
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

MAn ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr a£ÀßzÀ ªÀqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß ©aѹPÉƼÀÄîwÛzÀÝ D¸Á«ÄUÀ¼À §AzsÀ£À


   PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ mË£ï ¥Éưøï oÁuÁ ªÉÆ.£ÀA. 04/2015 PÀ®A-420 L¦¹ 
   
PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ ªÀÄvÀÄÛ QPÉÌÃj ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¸ÀAvÉ, §¸ï ¤¯ÁÝtUÀ¼À°è ¹UÀĪÀ MAn ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ£ÀÄß vÀªÀÄä §½ EgÀĪÀ £ÀPÀ° a£ÀßzÀ PÁ¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁAUÀ®å«gÀĪÀ PÀjªÀÄt ¸ÀgÀUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹, ªÀiÁw£À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀiÁr, ªÉÆøÀ¢AzÀ CªÀgÀ §½ EgÀĪÀ a£ÀßzÀ ªÀqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß ©aѹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ F PɼÀPÀAqÀ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀB 11-01-2015 gÀAzÀÄ PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ ªÀÈvÀÛzÀ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ §A¢üvÀjAzÀ 130 UÁæA a£ÀßzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EzÀgÀ CAzÁdÄ ªÀiË®å ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ®PÀë gÀÆ DVgÀÄvÉÛ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß PÀÆ®APÀµÀªÁV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À F PɼÀPÀAqÀAvÉ w½¹gÀÄvÁÛgÉ.

1.    ºÀ£ÀĪÀÄPÀÌ @ ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä PÉÆA £ÁUÀgÁd zÉøÁ¬Ä, 47ªÀµÀð, PÉÆgÀZÀ d£ÁAUÀ, PÀÆ° PÉ®¸À, ªÉAPÀmÉñÀégÀ mÁQÃ¸ï ºÀwÛgÀ, ¸ÀAvÉ ¨É£ÀÆßgÀÄ UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆç½, ZÀ£ÀßVj vÁ®ÆèPï, zÁªÀtUÉgÉ f¯Éè.
2.   ªÀÄAd¥Àà ©£ï ¯Éà £ÁUÀ¥Àà, 45ªÀµÀð, ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ, PÉÆgÀZÀ d£ÁAUÀ, aPÀÌ ¨É£ÀÆßgÀÄ UÁæªÀÄ, ¸ÀAvÉ ¨É£ÀÆßgÀÄ ºÉÆç½, ZÀ£ÀßVj vÁ®ÆèPï, zÁªÀtUÉgÉ f¯Éè.
3.   ¹zÀÝgÁªÀÄÄ ©£ï ªÀiË®¥Àà, 43ªÀµÀð, PÉÆgÀZÀ d£ÁAUÀ, ªÁå¥ÁgÀ, ªÁ¸ÀB ¸ÀAvÉ ¨É£ÀÆßgÀÄ UÁæªÀÄ, ZÀ£ÀßVj vÁ®ÆèPï, zÁªÀtUÉgÉ f¯Éè, ¸ÀéAvÀ ¸ÀܼÀB ²ªÁf £ÀUÀgÀ, ¤¥Áàt mË£ï, ¨É¼ÀUÁ« f¯Éè
4.   ®PÀëöäªÀÄä PÉÆA ¯Éà £ÁUÀ¥Àà, 45ªÀµÀð, PÉÆgÀZÀ d£ÁAUÀ, PÀÆ° PÉ®¸À, aPĄ̀ɣÀÆßgÀÄ UÁæªÀÄ, ¸ÀAvÉ ¨É£ÀÆßgÀÄ ºÉÆç½, ZÀ£ÀßVj vÁ®ÆèPï, zÁªÀtUÉgÉ f¯Éè.
5.   dAiÀÄgÁªÀÄ @ dAiÀÄ¥Àà ©£ï ZÀ£Àß«ÃgÀ¥Àà, 40ªÀµÀð, PÉÆgÀZÀ d£ÁAUÀ, PÀÆ° PÉ®¸À, aPĄ̀ɣÀÆßgÀÄ UÁæªÀÄ, ¸ÀAvÉ ¨É£ÀÆßgÀÄ ºÉÆç½, ZÀ£ÀßVj vÁ®ÆèPï, zÁªÀtUÉgÉ f¯Éè.
6.   D£ÀAzÀ ©£ï ¯Éà UÀAUÀ¥Àà, 47ªÀµÀð, PÉÆgÀZÀ d£ÁAUÀ, UÁgÉ PÉ®¸À, aPÀÌ ¨É£ÀÆßgÀÄ UÁæªÀÄ, ¸ÀAvÉ ¨É£ÀÆßgÀÄ ºÉÆç½, ZÀ£ÀßVj vÁ®ÆèPï, zÁªÀtUÉgÉ f¯Éè.

DgÉÆævÀgÀÄ PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ mË£ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ 03 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ºÁUÀÄ QPÉÌÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ 01 ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ.


DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ ªÀiÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀĪÀ PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ ªÀÈvÀÛ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà PÉ.gÁeÉÃAzÀæ, PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ mË£ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L ºÉZï.J£ï.«£ÀAiÀiï ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ J.J¸ï.L ¹.PÉ.²ªÀtÚ, ¹.ºÉZï.¹ 326 ²ªÀtÚ, ¹.ºÉZï.¹ 259 ²ªÀtÚ, ¹.¦.¹ 678 PÀȵÉÚÃUËqÀ, ¹¦¹ 117 ºÉZï.©.gÀ«, ¹¦¹ 496 QgÀt, ¹¦¹ 110 JA.n.gÀWÀÄ, ªÀÄ.¦.¹ 116 ±ÉÊ®eÁ, ªÀĦ¹ 737 ²Ã¯Á ºÁUÀÄ fÃ¥ï ZÁ®PÀ J.ºÉZï.¹ 30 CtÚAiÀÄågÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¥Àæ±ÀA¹gÀÄvÁÛgÉ.
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 13-01-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 12-01-2015

PRESS NOTE DTD: 12-01-2015

                               f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃj,
                               ªÀÄAqÀå f¯Éè, ªÀÄAqÀå, ¢£ÁAPÀ: 12-01-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ


       ¢£ÁAPÀB10-01-2015 gÀAzÀÄ ªÀļÀªÀ½î UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉ ¦J¸ïL ²æÃ. «.¹.C±ÉÆÃPï gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢ÀUÀ¼À eÉÆvÉ vÀªÀÄä oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À°è UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÄÝ ¸ÀAeÉ  ªÀļÀªÀ½î - ªÀÄzÀÆÝgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ zÀAr£À ªÀiÁgÀªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ §½ ªÁºÀ£À vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ M§â  C¸Á«Ä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 09 En 3734 gÀ°è ªÀļÀªÀ½î PÀqɬÄAzÀ ªÀÄzÀÆÝgÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ DvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß PÉýzÁUÀ  vÀ£Àß §½ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ E¯Áè JAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ, DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV MAzÀÄ ¨Áj CºÀªÀÄäzï JAvÀ®Æ, ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¸Áj EªÀiÁæ£ï SÁ£ï ©£ï ¥ÀvÉÛSÁ£ï, 32 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA d£ÁAUÀ, ªÁå¥ÁgÀ, ªÁ¸À 2 £Éà PÁæ¸ï, ¸ÁzÀvï £ÀUÀgÀ, UÀÄvÀÛ®Ä PÁ¯ÉÆä, ªÀÄAqÀå ¹n w½¹zÀÄÝ, FvÀ£À §UÉÎ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹¦L, ªÀļÀªÀ½î UÁæªÀiÁAvÀgÀ ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÁzÀ ²æÃ. ºÉZï.PÉ. ²ªÀ¸Áé«Ä gÀªÀgÀÄ wêÀæ «ZÁgÀuÉUÉ M¼À¥Àr¸À¯ÁV FvÀ£ÀÄ F »AzÉ ªÀļÀªÀ½î UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉAiÀÄ 3, QgÀÄUÁªÀ®Ä oÁuÉAiÀÄ 1, ºÀ®UÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ 1 ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ, FvÀ¤AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 187 UÁæA a£ÀßzÀ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ CAzÁdÄ ªÀiË®å 4 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 
       ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢s¹zÀ ªÀļÀªÀ½î UÁæªÀiÁAvÀgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ¹¦L gÀªÀgÁzÀ ²æÃ. ºÉZï.PÉ. ²ªÀ¸Áé«Ä, ªÀļÀªÀ½î UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L. ²æÃ. «.¹. C±ÉÆÃPï, C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀzÀ ¦.J¸ï.L. ²æÃ. ²ªÀ°AUÉÃUËqÀ ºÁUÀÆ   ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß f¯Áè ¥ÉÇ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢sPÁjUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÀA¹gÀÄvÁÛgÉ.
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 11-01-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 10-01-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 09-01-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 08-01-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 07-01-2015

Mandya District Police - Sports Meet Inauguration- 2015 on 07-01-2015

Mandya District Police - Sports Meet Inauguration- 2015 
on 07-01-2015DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 06-01-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 05-01-2015

PRESS NOTE DTD: 05-01-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 04-01-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 03-01-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 02-01-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 01-01-2015

PRESS NOTE ON 01-01-2015 MANDYA RURAL CIRCLE

PRESS NOTE ON 01-01-215 MANDYA RURAL CIRCLE