Moving text

Mandya District Police
Mandya District Daily Crime Report Date: 30-09-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 29-09-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 28-09-2015

PRESS NOTE DATE 28-09-2015 K R PET RURAL MURDER CASE

¥ÉÇ°Ã¸ï ¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmï gÀªÀgÀ PÀbÉÃj,
ªÀÄAqÀå f¯Éè,
ªÀÄAqÀå, ¢£ÁAPÀB  28-09-2015.

-B ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ B-

PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉB PÉÆ¯É DgÉÆæUÀ¼À §AzsÀ£À   ¢B 18.03.2014 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÃ¼É PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À UÁæªÀĪÁzÀ §ArºÉÆ¼É UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw dAiÀÄ®PÀëöäªÀÄägÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄð£À ºÉAZÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÁ¯ï£À°è ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀÝ dAiÀÄ®PÀëöäªÀÄägÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÁÌ¥sïð¤AzÀ DPÉAiÀÄ PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß ©VzÀÄ vÀ¯É¢A©¤AzÀ DPÉAiÀÄ ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß CzÀÄ«Ä G¹gÀÄUÀnÖ¹ ¸Á¬Ä¹ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ ªÉÄʪÉÄðzÀÝ MAzÀÄ ªÀiÁAUÀ®å ZÉÊ£ÀÄ, JgÀqÀÄ a£ÀßzÀ §¼É, MAzÀÄ GAUÀÄgÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ¢B 19.03.2014 gÀAzÀÄ PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÁ ªÉÆ.¸ÀA.75/14 PÀ®A 448.302 L¦¹ jÃvÁå ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁV vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ.

      ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀAqÀ DgÉÆæUÀ¼À £ÁUÀªÀÄAUÀ® G¥À«¨sÁUÀzÀ DgÀPÀëPÀ G¥Á¢sÃPÀëPÀgÁzÀ ¹.J£ï.d£ÁzsÀð£ï gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ r.AiÉÆÃUÉñï, PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÁ ¦J¸ïL n.JªÀiï.¥ÀĤÃvï, ªÀÄÄRå¥ÉÃzÉUÀ¼ÁzÀ ²ªÀtÚ, ZÀAzÀæ±ÉÃRgï, ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ PÀȵÉÚÃUËqÀ, ¸ÀĦæÃvï, ºÀ¦üÃeï ¥ÁµÁ, ªÉÊgÀªÀÄÄr, dAiÀĪÀzsÀð£À, ªÀÄ»¼Á ¥ÉÃzÉUÀ¼ÁzÀ ±ÉÊ®eÁ, eÉÆåÃw, ZÁ®PÀgÁzÀ ªÁ¸ÀÄgÀªÀgÀÄUÀ¼À vÀAqÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆæ 1] ªÀÄAd @ ªÀÄAeÉÃUËqÀ ©£ï aAzÉÃUËqÀ, §ArºÉÆ¼É UÁæªÀÄ, DgÉÆæ 2] ªÀĺÀzÉêÀ ©£ï ªÀiÁzÀ£ÁAiÀÄPÀ, gÁªÀÄ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ, ºÀÄt¸ÀÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄgÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆæUÀ½AzÀ a£ÀßzÀ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¹gÀÄvÁÛgÉ.


    DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrzÀ ªÉÄîÌAqÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß f¯Áè ¥ÉÇ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢sPÁjUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÀA¹gÀÄvÁÛgÉ.
Mandya District Daily Crime Report Date: 27-09-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 26-09-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 25-09-2015

Press Note - Karnataka Bundh on 26-09-2015

¥ÉÇ°Ã¸ï ¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmï gÀªÀgÀ PÀbÉÃj,
ªÀÄAqÀå f¯Éè,
ªÀÄAqÀå, ¢£ÁAPÀB 25-09-2015.

-B ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ B-

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå PÀ£ÀßqÀ¥ÀgÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À MPÀÆÌlzÀ ªÀw¬ÄAzÀ PÀ¼À¸Á §AqÀÆj ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁzÁ¬Ä £À¢ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ PÁªÀÄUÁj «ZÁgÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ: 26-09-2015 gÀAzÀÄ PÀ£ÁðlPÀ §AzïUÉ PÀgÉ ¤ÃrgÀĪÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è ±ÁAw, PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄAqÀå f¯Áè ¥Éǰøï E¯ÁSɬÄAzÀ F PɼÀPÀAqÀ ¥Éǰøï C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß ¤AiÉÆÃf¹ «±ÉõÀ §AzÉÆç¸ÀÛ£ÀÄß K¥Àðr¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

rJ¸ï¦
¹¦L
¦J¸ïL
JJ¸ïL
ºÉZï¹/ ¦¹
ªÀÄ»¼Á
¦¹.
UÀÈ.zÀ¼À
²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt G¥À«¨sÁUÀ
01
02
05
09
80
06
35
ªÀÄAqÀå G¥À«¨sÁUÀ
-
02
10
15
100
10
100
ªÀļÀªÀ½î G¥À«¨sÁUÀ
01
04
10
20
100
10
60
£ÁUÀªÀÄAUÀ® G¥À«¨sÁUÀ
01
02
06
10
70
04
55
            MlÄÖ
03
10
31
54
350
30
250

       ªÉÄîÌAqÀ Cs¢PÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼À eÉÆvÉUÉ ªÀÄAqÀå f¯Áè ¸À±À¸ÀÛæ «ÄøÀ®Ä ¥ÀqɬÄAzÀ ºÀ¢ªÀÄÆgÀÄ rJDgï ¥ÁnðUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ºÁUÀÆ gÁdå «ÄøÀ®Ä ¥ÀqɬÄAzÀ ªÀÄÆgÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.¦ vÀÄPÀrUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ §AzÉÆç¸ïÛ PÀvÀðªÀåPÉÌ F PɼÀPÀAqÀAvÉ ¤AiÉÆÃf¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
PÀæ.¸ÀA
G¥À «s¨ÁUÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ
¤AiÉÆÃf¸À®àlÖ ¸ÀܼÀ
PÉ.J¸ï.Cgï.¦.
r.J.Cgï.
1
ªÀÄAqÀå
ªÀÄAqÀå £ÀUÀgÀ
1
2
ªÀÄAqÀå UÁæªÀiÁAvÀgÀ
-
1
2
ªÀļÀªÀ½î
-
1
ªÀÄzÀÆÝgÀÄ
-
1
PÉ.JA.zÉÆrØ
-
1
3
²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt
²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt
-
1
¥ÁAqÀªÀ¥ÀÅgÀ
-
1
PÉ.Dgï. ¸ÁUÀgÀ
1
1
4
£ÁUÀªÀÄAUÀ®
PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ
-
1
£ÁUÀªÀÄAUÀ®
1
1
¨É¼ÀÆîgÀÄ
-
1

PÀAmÉÆæïï gÀÆA
ªÀÄAqÀå
-
1

MlÄÖ

03
13
       
         F §Azï »£À߯ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ §®ªÀAvÀ¢AzÀ CAUÀr - ªÀÄÄAUÀlÄÖ¼À£ÀÄß §Azï ªÀiÁr¸À¨ÁgÀzÉAzÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAZÁgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÉ vÉÆqÀPÀÄAlĨÁgÀzÉAzÀÄ ±ÁAw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀAvÉ ¥Éǰøï E¯ÁSÉAiÉÆA¢UÉ ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÁUÀÆ J¯Áè ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄUÀ½UÉ F ªÀÄÆ®PÀ PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ. 
Mandya District Daily Crime Report Date: 24-09-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 23-09-2015

Police Complaint Authority

Police Complaint Authority
Mandya District Daily Crime Report Date: 22-09-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 21-09-2015

SHIVALLI 9 YEAR OLD MURDER CASE DETECTION PRESS NOTE 21-09-2015

¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmïgÀªÀgÀ PÀbÉÃj,
ªÀÄAqÀå f¯Éè. ªÀÄAqÀ墣ÁAPÀB21-09-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ಶಿವಳ್ಳಿ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ : 09 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ


             ¢£ÁAPÀ:15-10-2006 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä d«Ää£À ºÀwÛgÀ DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÝ gÀÄzÀæªÀÄä, ©. ºÀlß, ªÀÄAqÀå vÁB JA§ÄªÀ¼ÀÄ d«Ää£À ºÀwÛgÀ ªÀiÁgÀuÁAvÀPÀªÁV ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ PÉÆaÑ  PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ  F ¸ÀA§AzsÀªÁV ²ªÀ½î oÁuÁ ªÉÆ.¸ÀA:53/2006 jÃvÁå ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è vÀ¤SÉ £Àqɹ DgÉÆæ ZÀAzÀæªÀÄä, ©. ºÀmÁß, ªÀÄAqÀå vÁB  JA§ÄªÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÀàr¹zÀÄÝ G½zÀ DgÉÆæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¸Áé«Ä @ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ @ ªÀÄAdÄ ªÀÄvÀÄÛ ¢£Éñï PÀĪÀiÁgï @ ¢£Éñï gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ¯ÉªÉÄj¹PÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆArgÀĪÀ DgÉÆæUÀ¼ÉAzÀÄ ZÀAzÀæªÀÄägÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÉÆõÁgÉÆÃ¥Àt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À°è¹PÉÆArzÀÄÝ, ºÁ° ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ 2£Éà C¥ÀgÀ f¯Áè ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è J¸ï.¹. £ÀA:61/2008 gÀ°è «ZÁgÀuÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ.  

        ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ªÀÄAqÀå UÁæªÀiÁAvÀgÀ ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÀªÀgÁzÀ ²æà ¯ÉÆÃPÉñï gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ vÀAqÀªÀÅ DgÉÆæUÀ¼À ¥ÀvÉÛ §UÉÎ ªÀiÁ»w PÀ¯ÉºÁQ  ¢£ÁAPÀ:20-09-2015 gÀAzÀÄ 2£Éà DgÉÆæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ @ ªÀÄAdÄ JA§ÄªÀ£À£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À AiÀıÀªÀAvÀ¥ÀÄgÀ AiÀiÁqïð£À°è ºÁUÀÆ 3£Éà DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ªÀĺÁ®Qëöä ¯Éà Omï£À°è ¥ÀvÉÛªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÀàr¹gÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ºÁ° £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀzÀ°ègÀÄvÁÛgÉ.

DgÉÆæUÀ¼À «ªÀgÀ

            1] ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¸Áé«Ä @ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ @ ªÀÄAdÄ ©£ï ¯Émï ZÀ£Àß §¸À¥Àà, 35ªÀµÀð,   °AUÁ¬ÄvÀgÀÄ  ¯Áj ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¯Áj qÉæöʪÀgï  ªÁ¸ÀB £ÀA. 37, 1 £Éà ªÉÄÊ£ï gÉÆÃqï,  6 £Éà PÁæ¸ï,  ¨ÉÊgÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ,  ®UÉÎgÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ,  ¸ÀéAvÀ HgÀÄB ©. ºÀlß UÁæªÀÄ, zÀÄzÀÝ ºÉÆç½, ªÀÄAqÀå vÁ¯ÉÆèPÀÄ

          2] ¢£Éñï PÀĪÀiÁgï @ ¢£Éñ©£ï  ¥ÀæPÁ±ï,  40ªÀµÀð,  ZËzÀj d£ÁAUÀ,  PÁgï qÉæöʪÀgï  PÉ®¸À  ªÁ¸ÀB  ¢Ã¥Á PÁA¥ÉèPïì, ªÉÊ¸ï ªÉÄ£ï C¥ÁmïðªÉÄAmï, PÉ.PÉ.  ¯ÉÃOmï,  °AUÀªÀÄä£À ªÀoÁgÀ, ¥Á¥ÀgÉrØ ¥Á¼Àå ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀéAvÀ ¸ÀܼÀB gÁd¸ÁÜ£À gÁdå 

F ¥ÀvÉÛÃPÁAiÀÄðzÀ°è ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝ ªÀÄAqÀå UÁæªÀiÁAvÀgÀ ªÀÈvÀÛ DgÀPÀëPÀ ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÀªÀgÁzÀ ²æÃ. ¯ÉÆÃPÉñï, ²ªÀ½î oÁuÁ ¦J¸ïL ²æà ²ªÀªÀiÁzÀAiÀÄå, ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²æÃ. ©.aPÀÌAiÀÄå, ²æÃ. ªÀĺÉñï, ²æÃ. C¤¯ïPÀĪÀiÁgï, ²æà GªÀÄägï, ²æà PÁ¼ÀAiÀÄå, ²æà ¥ÀgÀ²ªÀªÀÄÆwð ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ ²æà PÀĪÀiÁgï gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAqÀå f¯Áè ¥ÉÇ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢sPÁjUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÀA¹gÀÄvÁÛgÉ.

Mandya District Daily Crime Report Date: 20-09-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 19-09-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 18-09-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 17-09-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 16-09-2015

Press Note on Gowri-Ganesha Festival

¥ÉÇ°Ã¸ï ¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmï gÀªÀgÀ PÀbÉÃj,
ªÀÄAqÀå f¯Éè, ªÀÄAqÀå, ¢£ÁAPÀB 16-09-2015.

-B ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ B-

¢£ÁAPÀB 17-09-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀªÁV UËj - UÀuÉñÀ ¥ÀæwµÁÖ¥À£É ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ ºÀ§â DZÀgÀuÉ ¸ÀAzÀs¨ÀðzÀ°è ±ÁAw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀ®Ä ¥Éǰøï E¯ÁSɬÄAzÀ PÉ®ªÀÅ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀlÄÖ¤mÁÖV ¥Á°¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.   
1] UÀt¥Àw ¥ÀæwµÁÖ¥À£É ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ ¸ÀA§AszÀ¥ÀlÖ ¥Éǰøï oÁuÉUÀ¼À°è ªÀÄÄAavÀªÁV CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹, CfðAiÉÆA¢UÉ UÀt¥Àw ¥ÀæwµÁÖ¥À£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ M¦àUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ®UÀwÛ¸À¨ÉÃPÀÄ.
2] UÀt¥Àw ¥ÀæwµÁÖ¥À£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀܼÀªÀÅ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀªÁVzÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è ¥ÀÅgÀ¸Às¨É CxÀªÁ £ÀUÀgÀ ¸Às¨ÉAiÀĪÀjAzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ®UÀwÛ¸À¨ÉÃPÀÄ.
3] PÀqÁØAiÀĪÁV «zÀÄåZÀÒQÛ E¯ÁSÉ ªÀÄvÀÄÛ CVß±ÁªÀÄPÀ zÀ¼ÀzÀªÀjAzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄ CfðAiÉÆA¢UÉ ®UÀwÛ¸À¨ÉÃPÀÄ.
4] UÀt¥Àw ¥ÀæwµÁÖ¥À£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ D ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀPÉÌ  CqÀZÀuÉAiÀiÁUÀzÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.
5] szÀé¤ ªÀszÀðPÀ G¥ÀAiÉÆÃV¸À®Ä ¸ÀA§AszÀ¥ÀlÖ Cs¢PÁgÀAiÀÄÄPÀÛ ¥Éǰøï Cs¢PÁjUÀ½AzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä Cfð ¸À°è¸ÀĪÁUÀ ªÉÄîÌAqÀ J¯Áè C£ÀĪÀÄw ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ®UÀwÛ¹ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ. ºÁUÀÆ s zÀé¤ ªÀzÀðPÀzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀ £ÀAvÀgÀ ¨É¼ÀV£À 0600 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 1000 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ªÀiÁvÀæ PÀrªÉÄ [ªÁ®ÆåA] szÀé¤AiÀÄ°è §¼À¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ C²èî ¸Á»vÀåUÀ¼À£ÀÄß / ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀPÀÆqÀzÀÄ.
6] UÀt¥Àw ¥ÀæwµÁÖ¥À£É ªÀiÁrzÀ ªÉÄÃ¯É «¸Àdð£ÉAiÀiÁUÀĪÀ ªÀgÉ«UÀÆ D ¸ÀܼÀzÀ° vÀªÀÄä ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ G¸ÀÄÛªÁjPÉUÉ d£ÀgÀ£ÀÄß £ÉëĹ CªÀgÀ ºÉ¸Àj£À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæw ¢£À ¸ÀA§AszÀ¥ÀlÖ ¥Éǰøï oÁuÉUÉ ¤ÃqÀĪÀAvÉAiÀÄÆ F G¸ÀÄÛªÁjUÉ ¸ÀAWÀlPÀgÀÄ D ¸ÀܼÀzÀ°è PÀÆj¹gÀĪÀ UÀt¥Àw ªÀÄÆwð ºÁUÀÆ EvÀgÉ  ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁUÀzÀAvÉ CxÀªÁ ªÀÄÆwðUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ©ü£Àß GAmÁUÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀAvÉAiÀÄÆ,  gÁwæAiÀÄ ºÉÆvÀÄÛ PÀqÁØAiÀĪÁV ¸ÀAWÀlPÀgÀ ¥ÀgÀªÁV AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ¸Àj ¥ÀæwµÁ×¥À£Á ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀĪÀAvÉAiÀÄÆ  ºÁUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà C»vÀPÀgÀ WÀl£ÉUÀ½UÉ CªÀPÁ±À ¤ÃqÀzÀAvÉ w½¸À¯ÁVzÉ.
7] §®ªÀAvÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀiÁ°ÃPÀjAzÀ / ZÁ®PÀjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ºÀt, ZÀAzÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀPÀÆqÀzÀÄ. D jÃw UÀÄA¥ÀÅ PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ZÀAzÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀpt PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
8] UÀt¥Àw ¥ÀæwµÁÖ¥À£É CfðUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀĪÁUÀ CzÀgÀ°è ¸ÀܼÀ ºÁUÀÆ JµÀÄÖ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À «ªÀgÀ ºÁUÀÆ «¸Àdð£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß w½¸À¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ CfðAiÉÆqÀ£É ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸À¨ÉÃPÀÄ.
9] UÀt¥Àw «¸Àdð£ÉAiÀÄ ¢ªÀ¸À ¸ÀܼÀ¢AzÀ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀiÁUÀðzÀ «ªÀgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAavÀªÁV w½¹ ¥ÉǰøÀjAzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.
10] AiÀiÁªÀÅzÉà ¯Álj, ®QÌr¥ï E¤ßvÀgÉ §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼À AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁæAiÉÆÃf¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ gÁwæ  1000 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¥ÀmÁQ, ¹rªÀÄzÀÄÝ, ºÁUÀÆ ¨Át ©gÀĸÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¹r¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÉÃs¢¸À¯ÁVzÉ
11] UÀt¥Àw ºÀ§âzÀ ¸ÀA§AzsÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w EzÀÝ°è CxÀªÁ C£ÁºÀÄvÀUÀ¼À §UÉÎ/vÉÆAzÀgÉUÀ¼À §UÉÎ  ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ¥Éưøï PÀAmÉÆæïï gÀÆA£À zÀÆgÀªÁt ¸ÀA. 9480804800 CxÀªÁ 100 £ÀÄß  ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä PÉÆÃjzÉ.
ªÉÄîÌAqÀAvÉ J¯Áè ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà ¥Á°¹ UËj - UÀuÉñÀ ºÀ§âªÀ£ÀÄß ±ÁAvÀ jÃw¬ÄAzÀ DZÀj¹ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÉǰøÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.  
"2015£Éà ªÀµÀðzÀ UËj-UÀuÉñÀ ºÀ§âªÀÅ ¸ÀªÀðjUÀÆ ¸À£ÀäAUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ ºÁgÉʸÀ¯ÁVzÉ."
Mandya District Daily Crime Report Date: 15-09-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 14-09-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 13-09-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 12-09-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 11-09-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 10-09-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 09-09-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 08-09-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 07-09-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 06-09-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 05-09-2015

Theft Case Detection Press Note Date: 05-09-2015

¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmïgÀªÀgÀ PÀbÉÃj,
ªÀÄAqÀå f¯Éè, ªÀÄAqÀå, ¢£ÁAPÀ: 05-09-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀÄAqÀå G¥À-«¨sÁUÀzÀ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼À PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀA¥ÀÆålgïUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ C±ÉÆÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀiï JA§ÄªÀªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ EªÀjAzÀ 4,75,000/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀ 13 ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
PÀA¥ÀÆålgïUÀ¼À ªÀ±À.

ªÀÄAqÀå £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ f¯ÉèAiÀÄ°è ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÀ¼À°è PÀA¥ÀÆålgï PÀ¼ÀĪÁUÀÄwÛzÀÝ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ¥ÀvÉÛ §UÉÎ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ PÉÊUÉÆAqÀ ªÀÄAqÀå G¥À«s¨ÁUÀzÀ C¥ÀgÁzÀs ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ vÀAqÀªÀÅ ¢£ÁAPÀB01-09-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄAqÀåzÀ ºÀ¼É JA¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÆÃmÉÃUËqÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ £ÉÃgÀzÀ°è C±ÉÆÃPÀ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï vÀ½îPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÀĦÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÀÝ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀߥÀmÁÖUÀ  DvÀ£À ªÉÄÃ¯É C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄAqÀå ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÀÄr¹zÀÄÝ «ZÁgÀuÉ PÁ®zÀ°è DgÉÆæAiÀÄÄ 13 ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÉƧâ£Éà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÁÝVAiÀÄÄ, £ÁUÀªÀÄAUÀ® vÁ®ÆèPÀÄ, PÀgÀqÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀiï JA§ÄªÀªÀ£ÉÆßA¢UÉ ¸ÉÃj gÁwæ ªÉÃ¼É PÀA¥ÀÆålgïUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÁÝV vÀ¥ÉÆà¦àPÉÆArzÀÄÝ, F ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀB04-09-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ DgÉÆæ ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀiï£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæUÀ½AzÀ ¤ÃrzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ 13 ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ PÀA¥ÀÆålgïUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DgÉÆæUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À


1] J¸ï.C±ÉÆÃPÀ @ zÀrAiÀiÁ ©£ï ¯ÉÃ||²ªÀ£ÀAeÉÃUËqÀ, 24ªÀµÀð, a®ègÉ CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ, ªÁ¸À J¯ÉZÁPÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ, PÉÆvÀÛwÛ ºÉÆÃ||, ªÀÄAqÀå vÁ||. ¸ÀéAvÀ HgÀÄ CgÀ¼ÀPÀÄ¥Éà UÁæªÀÄ, a£ÀPÀÄgÀ½ ºÉÆÃ||, ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ vÁ ||

2] ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀiï @ PÀnÖAUïµÁ¥ï ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ, ©£ï ¯ÉÃmï £ÁUÀgÁdÄ, 35ªÀµÀð, PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ, CQ̺ɨÁâ¼ÀÄ, PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ vÁ®ÆèPÀÄ.

ªÉÄîÌAqÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝ ªÀÄAqÀå G¥À-«¨sÁUÀzÀ DgÀPÀëPÀ G¥Á¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ. GzÉñï.n.eÉ. ªÀÄAqÀå £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ. ¦æÃvÀA zÀvÀÛ ±ÉæÃAiÀÄPÀgÀ, ªÀÄAqÀå ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L. ²æà ©.¦.¨ÁålgÁAiÀÄUËqÀ, ²æÃ. PÀȵÀÚªÀÄÆwð, ªÀÄAqÀå G¥À-«¨sÁUÀzÀ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛzÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ PÉ.¹.£ÀlgÁdÄ, CPÉÃð±À, ²ªÀPÉA¥ÀAiÀÄå, JA.gÉêÀtÚ, ¤AUÀtÚ, E¥Áð£ï¥ÁµÀ, «ÃgÀ¥Àà, ZÀ£ÉßÃUËqÀ, ªÀĺÀzÉêÀ, gÉêÀtÚ, gÁeÉÃCgÀ¸ï ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥ï ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÁUÀgÁdÄ, ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß f¯Áè ¥ÉÇ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢sPÁjUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÀA¹gÀÄvÁÛgÉ. 
Mandya District Daily Crime Report Date: 04-09-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 03-09-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 02-09-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 01-09-2015

MANDYA RURAL PS MURDER CASE PRESS NOTE DATE : 31-08-2015

¥ÉÇ°Ã¸ï ¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmïgÀªÀgÀ PÀbÉÃj
ªÀÄAqÀå f¯Éè. ªÀÄAqÀå ¢B 31.08.2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ಮಂಡ್ಯ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೆ.ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕೊಲೆಮಾಡಿ ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ವಿ ಸಿ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಬಿಸಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ


¢£ÁAPÀB 25-08-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 03-30 UÀAmÉAiÀÄ°è PÁ¼ÉãÀºÀ½î §½ EgÀĪÀ «.¹. ZÁ£À¯ï£À°è MAzÀÄ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ ¤Ãj£À°è PÀ©âtzÀ ¸ÀgÀ½UÉ ¹QÌ ºÁQPÉÆAqÀÄ vÉ®ÄwÛgÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÁV §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV ¥Àj²Ã°¹ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¤Ãj¤AzÀ zÀqÀPÉÌ vÉUɹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ±ÀªÀzÀ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ºÁUÀÄ PÀÄwÛUÉUÉ ºÀUÀÎ ©V¢zÀÄÝ, vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÉÌ ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉÆà DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ZÀÄaÑgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉ ªÀiÁZÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ F UÀAqÀ¸À£ÀÄß J°èAiÉÆà PÉÆ¯É ªÀiÁr PÉÊ PÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUÉUÉ ºÀUÀ΢AzÀ ©VzÀÄ ¤Ãj£À°è ºÁQgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrgÀĪÀ ¦gÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄAqÀå UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÉÆ.¸ÀA:400/2015 PÀ®A:302,201L¦¹ jÃvÀå PÉøÀÄ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ.
      F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è Që¥Àæ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ ªÀÄAqÀå G¥À«¨sÁUÀzÀ ªÀiÁ£Àå rªÉÊJ¸ï¦ ²æà n.eÉ.GzÉñïgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ªÀÄAqÀå UÁæªÀiÁAvÀgÀ ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà ¯ÉÆÃPÉñï, ªÀÄAqÀå UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÁ ¦J¸ïL²æà ºÉZï.D£ÀAzÀPÀĪÀiÁgï, ªÀĦJ¸ïL J£ï.JA.¨sÀ«vÀ, ºÁUÀÆ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛà ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²æà ©.aPÀÌAiÀÄå, ²æà ªÀĺÉñï, C¤¯ïPÀĪÀiÁgï, GªÀÄgï, ¥ÀÄlÖgÁdÄ, PÀjVjUËqÀ, DAvÉÆägÁeïgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è Që¥Àæ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ ªÉÆzÀ°UÉ PÉƯÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀåQÛ PÁ¼ÉãÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ PÉ.Dgï. ªÀÄAdÄ£ÁxÀgÀªÀgÀ ±ÀªÀªÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¥ÀvÉÛäªÀ𻹠£ÀAvÀgÀ ªÀÄAdÄ£ÁxïgÀªÀgÀ£ÀÄß PÉƯɪÀiÁr vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÝ DgÉÆæUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁ»w PÀ¯ÉºÁQ F PɼÀPÀAqÀ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛúÀaÑ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ DgÉÆæUÀ½AzÀ PÀÈvÀåPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ J¯Áè ¸ÁPÁëöåzsÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÉÛ,   DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÀàr¹zÀÄÝ ºÁ° £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

DgÉÆæUÀ¼À «ªÀgÀ
1] ªÉÊ.r. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ @ ¸ÉÌZï ªÀÄAdÄ ©£ï ¯ÉÃmï zÁåªÉUËqÀ, 27 ªÀµÀð, gÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ PÉ.E.©. D¦Ã¸ï£À°è ¯ÉÊ£ïªÉÄ£ï £ËPÀgÀ, ºÁ° ªÁ¸À 7 £Éà PÁæ¸ï, PÀĪÉA¥ÀÄ £ÀUÀgÀ, ªÀÄAqÀå ¹n. ¸ÀéAvÀ HgÀÄ AiÀÄ°AiÀÄÆgÀÄ UÁæªÀÄ, ªÀÄAqÀå vÁ®ÆèPÀÄ.

2] ¹.PÉ. £ÀA¢Ã±ï ©£ï PÉ. PÉAZÉÃUËqÀ, 26 ªÀµÀð, ªÉÄʸÀÆj£À ªÉÄqÁ¯ï PÀÆèöåªÀiÁåPïì qÀAiÉÆÃUÁß¹ÖPï ¸ÉAlgï£À°è gÉrAiÉÆà UÁæ¥Àgï mÉQ߶AiÀÄ£ï, ªÁ¸À aPĄ̀ÁåqÀgÀºÀ½î UÁæªÀÄ, ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ, ºÁ°  ªÉÄʸÀÆj£À dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸À.


.  ªÀÄAqÀå f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛà PÁAiÀÄ𠤪Àð»¹gÀĪÀ ªÉÄîÌAqÀ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¥Àæ±ÀA¹gÀÄvÁÛgÉ.