Moving text

Mandya District Police
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 30-03-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 29-03-2015

Melukote Bandobast 30-03-2015

DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 28-03-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 27-03-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 26-03-2015

PRESS NOTE OF CPC/ WPC RECRUITMENT-2014

¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmï gÀªÀgÀ PÀbÉÃj,
ªÀÄAqÀå f¯Éè, ªÀÄAqÀå, ¢£ÁAPÀ: 26-03-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

«µÀAiÀÄ : £ÁUÀjÃPÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï (¥ÀÄgÀĵÀ & ªÀÄ»¼Á) £ÀqÉzÀ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ªÉÆzÀ®£Éà vÁvÁÌ°PÀ CºÀðvÁ ¥ÀnÖ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ.
*      *      *      *      *
        ªÀÄAqÀå f¯ÉèAiÀÄ°è SÁ° EgÀĪÀ 150 £ÁUÀjÃPÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï(¥ÀÄgÀµÀ) ªÀÄvÀÄÛ 38 ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ªÉÄà 07 jAzÀ dÆ£ï 13 gÀªÀgÉUÉ ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzsÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAqÀå f¯ÉèAiÀÄ ¸Àgï. JA.«±ÉéñÀégÀAiÀÄå QæÃqÁAUÀtzÀ°è £ÀqɸÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ªÀÄAqÀå £ÀUÀgÀzÀ ««zsÀ ±Á¯Á/PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è ¢£ÁAPÀ: 18-01-2015 gÀAzÀÄ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è GwÛÃtðgÁzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À ªÉÆzÀ®£Éà vÁvÁÌ°PÀ CºÀðvÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 26-03-2015 gÀAzÀÄ f¯Áè ¥Éưøï PÀZÉÃj ªÀÄAqÀåzÀ ¸ÀÆZÀ£Á ¥sÀ®PÀzÀ°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 24-03-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 23-03-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 22-03-2015

MANDYA DISTRICT CRIME REPORT 21-03-2015

MANDYA DISTRICT CRIME REPORT 21-03-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 20-03-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 19-03-2015

MANDYA WEST PS PRESS NOTE

¥ÉÇ°Ã¸ï ¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmïgÀªÀgÀ PÀbÉÃj
     ªÀÄAqÀå f¯Éè. ªÀÄAqÀå ¢B-19-03-2015-B ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ B-

«±ÀéPÀ¥ï QæPÉmï£À EArAiÀiÁ-¨ÁAUÁèzÉñÀ PÁélgï ¥ÉÊ£À¯ï ¥ÀAzÁåªÀ½AiÀÄ ¨ÉnÖAUï £ÀqɸÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ £Á®égÀ §AzsÀ£À

F ¢£À ¢£ÁAPÀB 19-03-2015 gÀAzÀÄ «±ÀéPÀ¥ï QæPÉmï£À EArAiÀiÁ-¨ÁAUÁèzÉñÀ £ÀqÀÄªÉ PÁélðgï ¥ÉÊ£À¯ï ¥ÀAzÁåªÀ½ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÉÃ¼É ªÀÄAqÀå £ÀUÀgÀzÀ «£ÉÆèsÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ zÉêÀgÁdÄ  JA§ÄªÀjUÉ ¸ÉÃjzÀ CAUÀr ªÀĽUÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉUÉ EgÀĪÀ ªÀĺÀzÉñÀégÀ DmÉÆðAPïì CAUÀr ªÀĽUÉAiÀÄ°è QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï  dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄAqÀå £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛzÀ DgÀPÀëPÀ ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ. ¦æÃvÀA zÀvÀÛ ±ÉæÃAiÀÄAPÀgÀ,  ªÀÄAqÀå ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÁ ¦J¸ïL ²æÃ. ©.¦. ¨ÁålgÁAiÀÄUËqÀ, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼À vÀAqÀªÀÅ ªÉÄîÌAqÀ ªÀĺÀzÉñÀégÀ DmÉÆðAPïì CAUÀr ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr £Á®égÀÄ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß §A¢ü¹, §A¢vÀjAzÀ 27.600-00 gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ CAQ-CA±À £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ 6 ©½ aPÀÌ-aPÀÌ aÃnUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 04 ªÉƨÉÊ¯ï ºÁåAqï ¸ÉmïUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. F ¸ÀA§AzÀs ªÀÄAqÀå ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

§A¢üvÀgÀ «ªÀgÀ
1] dAiÀÄtÚ @ dAiÀÄgÁeï, ©£ï §¸ÀªÀgÁdÄ, 55ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄÛgÀÄ, ªÀĺÀzÉñÀégÀªÀgÀ
  DmÉÆðAPïì CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ, ªÁ¸À ªÀÄ£É £ÀA 2051, 05 £Éà PÁæ¸ï «.«.£ÀUÀgÀ   PÀ®èºÀ½î ªÀÄAqÀå ,
2] zÁzÁ¦Ãgï ©£ï ¯ÉBªÉĺÀ§Æ¨ï¸Á¨ï, 58 ªÀµÀð, ªÀÄĹèAd£ÁAUÀ, ªÁå¥ÁgÀ, ªÁ¸À 03 £Éà  PÁæ¸ï, ±ÀAPÀgÀ£ÀUÀgÀ ªÀÄAqÀå 
3] JA.¹.£À«Ã£ï ©£ï JA.eÉ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgï, 30 ªÀµÀð, MPÀÌ°UÀgÀÄ, PÀAmÁæPÀÖgï, ªÁ¸À 17 £Éà  PÁæ¸ï, PÀ®èºÀ½î ªÀÄAqÀå
4] ¥ÀæPÁ±ï ©£ï ¯ÉBQæµÉÚÃUËqÀ, 45 ªÀµÀð, MPÀÌ°UÀgÀÄ, zÀ¯Áè½, ªÁ¸À 01£Éà PÁæ¸ï,
  ¨Éë£ÀPÀmÉÖ§½, ºÉƸÀºÀ½î ªÀÄAqÀå


  ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß §A¢s¹zÀ ªÀÄAqÀå £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛzÀ DgÀPÀëPÀ ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ. ¦æÃvÀA zÀvÀÛ ±ÉæÃAiÀÄAPÀgÀ,  ªÀÄAqÀå ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÁ ¦J¸ïL ²æÃ. ©.¦. ¨ÁålgÁAiÀÄUËqÀ, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß f¯Áè ¥ÉÇ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢sPÁjUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÀA¹gÀÄvÁÛgÉ. 

KIKKERI POLICE STATION PRESS NOTE


     ¥ÉÇ°Ã¸ï ¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmïgÀªÀgÀ PÀbÉÃj
     ªÀÄAqÀå f¯Éè. ªÀÄAqÀå ¢B-19-03-2015

-B ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ B-

QPÉÌÃj ¥ÉǰøÀgÀ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À PÀ¼ÀîgÀ §AzsÀ£À ºÁUÀÆ CªÀjAzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀÝ ¸ÀƪÀÄgÀÄ 10 ¨ÉÊPïUÀ¼À ªÀ±À


  
¢£ÁAPÀB 16-03-2015 gÀAzÀÄ ²æÃ. ¥ÀĤvï. n.JA., ¦J¸ïL QPÉÌÃj ¥Éưøï oÁuÉ, J.J¸ï.L. ªÉAPÀmÉÃUËqÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ QPÉÌÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À PÉÆÃrªÀiÁgÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÉÆÃmÁgï ¨ÉÊPïUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr £ÀA§gï §zÀ°¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ QPÉÌÃj ºÉÆç½, ¸ÉƼÉîÃ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ gÀªÉÄñÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ C©ü @ C©ü¯ÁµÀ.J¸ï.Dgï., 19 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ £ÁUÀgÁdÄ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÆwð @ PÀȵÀÚªÀÄÆwð.J¸ï.J£ï., 32 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß §A¢ü¹ CªÀjAzÀ ºÁ¸À£À £ÀUÀgÀ, ºÁ¸À£À f¯Éè ±ÁAwUÁæªÀÄ, ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt, CgÀ¹PÉgÉ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f¯Éè vÀÄgÀĪÉÃPÉgÉ, PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ vÁ¯ÉÆèÃPÀÄ D£ÉUÉƼÀ, ºÁUÀÆ vÀ®PÁqÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀÝ 10 ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ 10 ªÉÆÃmÁgï ¨ÉÊPïUÀ¼À CAzÁdÄ ªÀÄË®å  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3,50,000-00 gÀÆ. UÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄvÉÆÛ§â DgÉÆæ Vj @ VjñÀ, ¸ÉƼÉî¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ vÀ¯É ªÀÄgɹPÉÆArzÀÄÝ, DvÀ£À ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. §A¢svÀ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, £ÁåAiÀiÁAUÀ §AszÀ£ÀPÉÌ M¦à¹gÀÄvÀÛzÉ.


DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß §A¢ü¹zÀ ²æÃ. ¥ÀŤÃvï. n.JA., JJ¸ï.L ªÉAPÀmÉÃUËqÀ ºÁUÀÆ  ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß f¯Áè ¥ÉÇ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢sPÁjUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÀA¹gÀÄvÁÛgÉ. 
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 18-03-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 17-03-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 16-03-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 15-03-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 14-03-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 13-03-2015

K R SAGARA MURDER CASE PRESS NOTE DATE 13-03-2015


¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmï gÀªÀgÀ PÀbÉÃj
ªÀÄAqÀå f¯Éè, ªÀÄAqÀå.
                 ¢£ÁAPÀB 13-03-2015
         
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
      

    ¢£ÁAPÀB03-01-2015 gÀAzÀÄ PÉ.Dgï.¸ÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À ºÀÄ°PÉgÉ UÁæªÀÄzÀ°è ¢Ã¥ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀr ±É®Ögï£À°èzÀÝ n.«.£ÉÆÃqÀÄwzÁÝUÀ PÁj£À°è ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÊPÀÄUÀ¼À°è ºÉÆAUÀ½î Vj @ J£ïPËAlgï Vj ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¯ÁAUÀÄUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ ¨ÉÊPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁj£À°è ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ, KmÁVzÀÝ ¢Ã¥ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, F ¸ÀA§AzÀs PÉ.Dgï.¸ÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA.02/2014. PÀ®A: 143-147-148-120 (©)-302 PÀÆqÀ 149 L.¦.¹ jÃvÁå ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁV vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ.

    F ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß ¹¦L ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖtgÀªÀjAzÀ ªÀ»¹PÉÆAqÀ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀ rJ¸ï¦, ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt ºÁUÀÆ CªÀgÀ vÀAqÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ PÀqÀvÀªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹zÀÄÝ, 2007£Éà ¸Á°£À°è ¢Ã¥ÀÄ«£À CtÚ ºÀQÌPÁ®Ä ZÀAzÀæ£À£ÀÄß dUÀΣÀ vÀAqÀzÀªÀgÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ, F ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¢Ã¥ÀÄ«£À aPÀÌ¥Àà zsÀ£ÀgÁdÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, gÁf DUÀĪÀAvÉ ºÀÄ°PÉgÉ ¥ÀæPÁ±À£À PÀqɬÄAzÀ PÉý¹zÁÝUÀ M¦àgÀ°®èªÉAzÀÄ DUÀ ºÀÄ°PÉgÉ ¥ÀæPÁ±À ªÀÄvÀÄÛ dUÀΣÀ ºÀqÀÄUÀgÀÄ ¸ÉÃj 2010£Éà E¸À«AiÀÄ°è ¢Ã¥ÀÄ«£À aPÀÌ¥Àà zsÀ£ÀgÁd£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀt £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ªÀeÁ DVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ºÀQÌPÁ®Ä ZÀAzÀæ£À PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀºÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ªÀeÁ DVzÀÄÝ, ºÉÆAUÀ½î dUÀÎ ¸ÉÃjzÀAvÉ dUÀΣÀ UÀÄA¦£À£ÀªÀgɯÁè eÉÊ°¤AzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. F ¸ÀA§AzsÀ ¢Ã¥ÀÄ vÀ£Àß CtÚ ªÀÄvÀÄÛ aPÀÌ¥Àà£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀªÀgÀ£ÀÄß, ªÀÄÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸ÀAZÀÄ gÀƦ¸ÀÄwÛzÀÝ£ÉAzÀÄ w½zÀ dUÀÎ, Vj @ J£ïPËAlgï Vj gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä UÀÄA¦£À°èzÀÝ ºÀÄqÀÄUÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ, ¸ÀAZÀÄ gÀƦ¹ ¢: 03-01-2015 gÀAzÀÄ ¢Ã¥ÀĪÀ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ.

  £ÀAvÀgÀ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆæUÀ¼À ¥ÀvÉÛ §UÉÎ ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt G¥À«¨sÁUÀzÀ r.J¸ï.¦.gÀªÀgÁzÀ ²æêÀÄw VÃvÁgÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ PÀbÉÃj ¹§âA¢, ¦.J¸ï.L. PÉ.Dgï.¸ÁUÀgÀ, ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ, ¦.J¸ï.L. CgÀPÉgÉ, ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ, ¹.¦.L. ²æÃgÀAUÀ¥Àlàt, PÀbÉÃj ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ, ¹.¦.L. ªÀÄAqÀå UÁæªÀiÁAvÀgÀ ªÀÈvÀÛ, ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ ªÀÄAqÀå r¹L© E£ïì¥ÉPÀÖgï, PÀbÉÃj ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ vÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹, DgÉÆæUÀ¼À ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄð PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢: 15-02-2015 gÀAzÀÄ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆæ-1, Vj @ J£ïPËAlgï Vj, FvÀ£ÀÄ ªÉÄʸÀÆj£À°è EgÀĪÀ §UÉÎ £À£ÀUÉ RavÀ ªÀiÁ»w zÉÆgÉvÀ ªÉÄÃgÉUÉ FvÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, FvÀ£À£ÀÄß PÀÆ®APÀĵÀªÁV «ZÁgÀ ªÀiÁrzÁUÀ F PÉƯÉAiÀÄ°è 1] zÉêÀgÁd  @ §Ä°è, 2] PÉ.Dgï.¸ÁUÀgÀzÀ ªÀÄÄdÄ, 3] ºÀÄ°PÉgÉAiÀÄ ¥ÀAræ @ ªÀĺÉñÀ, 4] ¥Á®ºÀ½îAiÀÄ PÀ¼ÀÄî ¥ÀaÑ ºÀjñÀ, 5] ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖtzÀ «PÁ¸À, PÀ¥Éà @ ºÀ¶ðvÀ, 6] ºÉƸÀÄAqÀªÁrAiÀÄ ªÀÄ£ÀÄ, 7] PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ vÁ®ÆèPÀÄ PÉ.f.PÉÆÃrºÀ½îAiÀÄ gÁdÄ, 8] ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ gÁd¥ÀÄgÀzÀ dUÀ¢Ã±À gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÉÃgÀªÁV PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¨sÁVAiÀiÁVªÀ §UÉÎ ºÁUÀÆ G½zÀªÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 9] dUÀÎ, 10] §AUÁj,  11] ¸ÀÄdAiÀiïUËqÀ,  12] dUÀ¢Ã±ïUËqÀ,  13] ªÀÄAd @ §ÆvÀ,  14] ºÀÄ°PÉgÉ ¥ÀæPÁ±À 15] dAiÀÄZÀAzÀæ @ PÁåmïZÀAzÀæ, 16] ºÉÆmÉÖ C±ÉÆÃPÀ, 17 ªÀÄÆwð, 18] «±Àé, 19] C©ü¯Áµï, 20] gÁªÀÄPÀĪÀiÁgÀ, 21] ¹zÉÝUËqÀ @ ¹zÀÝ, 22] CgÀÄt, 23] ªÀÄAdÄ£ÁxÀ, 24] zsÀ£Àĵï, 25] ¥Á®ºÀ½îAiÀÄ gÁWÀÄ, 26] JA.©.PÀĪÀiÁgÀ JA§ÄªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ DAiÀÄÄzsÀUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAa£ÀÀ°è ¨sÁVAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ°è w½zÀħAzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, FªÀgÉ«UÉ MlÄÖ 21 d£À DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß §A¢ü¹, EªÀgÀÄUÀ½AzÀ PÀÈvÀåPÉÌ §¼À¹zÀÝ 4 PÁgÀÄ, 1 ¨ÉƯÉgÉÆà fÃ¥ÀÄ, 5 ¨ÉÊPÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.  DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ºÁ° £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀzÀ°ègÀÄvÁÛgÉ. E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ  DgÉÆæUÀ¼ÀÄ vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆArzÀÄÝ, ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
 
F ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrzÀ ²æêÀÄw. VÃvÁ ¥Àæ¸À£Àß. JA.J¸ï., r.J¸ï.¦. ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt, ²æà ªÀÄAdÄ.PÉ.JA. ¦.J¸ï.L. PÉ.Dgï.¸ÁUÀgÀ, ²æà JA.PÉ.¢Ã¥ÀPï, ¹.¦.L. ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt ªÀÈvÀÛ, ²æà ªÀ£ÀgÁdÄ, ¦.J¸ï.L. CgÀPÉgÉ ¥Éưøï oÁuÉ, ²æà ¯ÉÆÃPÉñï, ¹.¦.L. ªÀÄAqÀå UÁæªÀiÁAvÀgÀ ªÀÈvÀÛ, ²æà ºÀjñï¨Á§Ä, E£ïì¥ÉPÀÖgï, r.¹.L.©. ªÀÄAqÀå r.¦.N ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß f¯Áè ¥ÉÇ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢sPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀæA±À¹gÀÄvÁÛgÉ.

DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 12-03-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 11-03-2015

PRESS NOTE DTD: 11-03-2015

¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmï gÀªÀgÀ PÀbÉÃj
ªÀÄAqÀå f¯Éè, ªÀÄAqÀå, ¢£ÁAPÀ: 11-03-2015

    ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

      ¢£ÁAPÀB 14-02-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄAqÀå f¯ÉèAiÀÄ ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt vÁ®ÆèQ£À ¸ÀAUÀªÀÄzÀ §½ ºÉ°PÁ¥ÀÖgïªÉÇAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÉ°PÁ¥ÀÖgï qÉPÀÌ£ï ZÁl¸ïð JA§ PÀA¥À¤UÉ ¸ÉÃjzÁÝVzÀÄÝ, CzÀÄ ¢£ÁAPÀB 14-02-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0850 UÀAmÉUÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À dPÀÆÌgÀÄ «ªÀiÁ£À ¤¯ÁÝt¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ ªÀÄvÉÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1003 UÀAmÉUÉ dPÀÆÌgÀÄ «ªÀiÁ£À ¤¯ÁÝt vÀ®Ä¦gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ºÉ°PÁ¥ÀÖgï£À°è E§âgÀÄ ¥ÉÊ®mï ºÁUÀÆ £Á®égÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ºÉ°PÁ¥ÀÖgï KgïmÁæs¦sPï PÀAmÉÆæÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ Kgï r¥És£ïì QèAiÀÄgÉ£ïì ¥ÀqÉzÀÄ, J¯Áè  CUÀvÀå  gÀºÀzÁjUÀ¼À£ÀÄß  ¥ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ J¯Áè  jÃwAiÀÄ gÀPÀëuÁ vÀ¥Á¸ÀuÉUÉƼÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ DPÉëÃ¥ÁºÀð ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj ºÉ°PÁ¥ÀÖgï£À°è EgÀ°®è. 

PRESS NOTE DTD: 11-03-2015

On 14.02.2015 a helicopter was noticed near Sangam in Srirangapattan town of Mandya District.
It was a Helicopter of Deccan Charters company and it left Jakkur Airfield at 08:50 Hrs and came back to Bangalore at 10:03 Hrs.
There were two pilots and four passengers in the Helicopter.
It had obtained Air Defence Clearance and it had taken all due permissions from concerned Air Traffic Control (ATC).

All the security procedures were followed and they were not carrying any objectionable material onboard.
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 10-03-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 09-03-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 08-03-2015

PRESS NOTE MANDYA DISTRICT - ARAKERE PS

PRESS NOTE ARAKERE PS - MANDYA DISTRICT
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 07-03-2015

PRESS NOTE DTD: 07-03-2015

¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmï gÀªÀgÀ PÀbÉÃj
ªÀÄAqÀå f¯Éè, ªÀÄAqÀå. ¢£ÁAPÀB 07-03-2015
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀļÀªÀ½î UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÁ ¥ÉǰøÀgÀ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ E§âgÀÄ ¨ÉÊPï PÀ¼ÀîgÀ §AzÀs£À ºÁUÀÆ CªÀjAzÀ 6 n.«.J¸ï JPÉì¯ï ªÉÆ¥Éqï ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÀ±À.

 ¢£ÁAPÀ: 06-03-2015 gÀAzÀÄ ªÀļÀªÀ½î UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÁ ¦J¸ïL ²æÃ. «.¹ C±ÉÆÃPÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À ®Qëöä¥ÀÄgÀzÀzÉÆrØ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¥ÀÆjUÁ° ªÀļÀªÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÁºÀ£ÀUÀ¼À vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀÆjUÁ° PÀqɬÄAzÀ ªÀļÀªÀ½î PÀqÉUÁzÀAvÉ £ÀA§gï ¥ÉèÃmï E®èzÀ MAzÀÄ ¸ÀÄfQ ¸ÀªÀÄÄgÁAiÀiï ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ¤°è¹ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ¯ÁV zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ E®è JAzÁUÀ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV ¯ÉÆÃPÉñï @ ¯ÉÆÃQ ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ, MPÀÌ°UÀgÀÄ, ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ, ªÁ¸À PÀAqÀAiÀÄå£À ¥Á¼Àå UÁæªÀÄ ºÁUÀÆ  ¹zÁÝgÁdÄ ©£ï PÉA¥ÀAiÀÄå ZÀ£ÀߤAUÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ PÉƼÉîÃUÁ® vÁ¯ÉÆÃPÀÄ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¸ÀÄdÄQ ¸ÀªÀÄÄgÁAiÀiï ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ £ÀA§gï ¥ÉèÃmï E®èzÀ PÁgÀt, zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀzÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «¼Á¸À ºÉüÀ¢zÀÝ PÁgÀt EªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀªÀÅ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ C£ÀĪÀiÁ¤¹ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀļÀªÀ½î UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀÆ®APÀĵÀªÁV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ªÀÄAqÀå f¯ÉèAiÀÄ ¨É¼ÀPÀªÁr ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀÝ 6 n.«.J¸ï. JPïì.J¯ï ¸ÀÆ¥Àgï ªÉÆ¥ÉqïUÀ¼À£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÉÛ. J¯Áè ªÉÆ¥Éqï UÀ¼À CAzÁdÄ ªÀiË®å gÀÆ 1,50,000 gÀÆ. UÀ¼ÁUÀÄvÉÛ. DgÉÆæUÀ¼ÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzÀs£ÀzÀ°ègÀÄvÁÛgÉ.
      ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß §A¢s¹zÀ ªÀļÀªÀ½î UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÁ ¦J¸ïL ²æÃ. «.¹. C±ÉÆÃPÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ºÉZï.¹ 254 ©.gÁdÄ, ºÉZï¹ 145 PÀȵÀÚ±ÉnÖ, ¹¦¹-464 jAiÀiÁeï ¥ÁµÀ ¹¦¹-787 ¥ÉæêÀiïPÀĪÀiÁgï gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß f¯Áè ¥ÉÇ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢sPÁjUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÀA¹gÀÄvÁÛgÉ. 
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 06-03-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 05-03-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 04-03-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 03-03-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 02-03-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 01-03-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 28-02-2015