Moving text

Mandya District Police
Mandya District Daily Crime Report Date: 31-10-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 30-10-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 29-10-2015

MANDYA RURAL PS PRESS NOTE DATE 29-10-2015


¥ÉÇ°Ã¸ï ¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmï gÀªÀgÀ PÀbÉÃj,
ªÀÄAqÀå f¯Éè,
ªÀÄAqÀå, ¢£ÁAPÀB  29-10-2015.

-B ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ B-

ªÀÄAqÀå UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA:517/2015.
PÀ®A:457-380, L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ.


¢£ÁAPÀ:24-10-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ ºÉzÁÝjAiÀÄ°ègÀÄ gÉÊmïN£À°ègÀĪÀ C¥sï¸Ëvï gɸÉÆÖÃgÉAmï£À°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÁå±ï PËAlgï £À°ènÖzÀÝ 2,42,149/- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, F ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆÃmɯï£À ªÀiÁå£ÉÃdgï ²æà zÀÈ¥sÀzÁ gÀªÀgÀÄ ªÀÄAqÀå UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄAqÀå UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥ÉÆðøï oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA.571/2015, PÀ®A.457-380, L.¦.¹., jÃvÁå ¥ÀæPÀgÀt zsÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ.

¢£ÁAPÀ: 28-10-2015 gÀAzÀÄ ¨ÁwäzÁgÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ªÀÄÆrUÉgÉ ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ 1] £À«Ã£ï, ©£ï.ºÁ¯ÉÃUËqÀ, 27ªÀµÀð EA¢gÁ£ÀUÀgÀ, ªÀÄÆrUÉgÉ 2] ¸ÀaÑ£ï, ©£ï.ºÀƪÉÃUËqÀ, 25 ªÀµÀð, aPÀÌzÁ¼À UÁæªÀÄ, ªÀÄÆrUÉgÉ vÁ®ÆèPï 3] jAiÀiÁeï ªÉÄÊ¢ÝãïC§â ©£ï. ªÉÄÊ¢ÝãïC§â, 26ªÀµÀð, bÀvÀæ ªÉÄÊzsÁ£À, ªÀÄÆrUÉgÉ mË£ï, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀÄUÀ½AzÀ 1,95,500/-gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ PÀÈvÀåPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÝ 4 ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆãïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 2 ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ ªÉÄîÌAqÀ CgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀiÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


  ªÉÄîÌAqÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrzÀ ²æà ¯ÉÆÃPÉñï, ¹.¦.L., ªÀÄAqÀå UÁæªÀiÁAvÀgÀ ªÀÈvÀÛ, ²æÃ. ºÉZï.D£ÀAzÀPÀĪÀiÁgï, ¦.J¸ï.L, (PÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄ)., ²æêÀÄw.¨sÀ«vÁ, ªÀÄ.¦.J¸ï.L., (C¥ÀgÁzsÀ), ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ºÉZï.¹. 32 ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀiï, ºÉZï.¹.56 aPÀÌAiÀÄå, ¦.¹.170 ªÀĺÉñï, ¦.¹.32 gÀWÀÄgÁeÉà CgÀ¸ÀÄ, ¦.¹.173 GªÀÄägï gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß f¯Áè ¥ÉÇ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢sPÁjUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÀA¹gÀÄvÁÛgÉ.

Mandya District Daily Crime Report Date: 28-10-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 27-10-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 26-10-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 25-10-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 24-10-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 23-10-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 22-10-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 21-10-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 20-10-2015

Press Note Dated: 22-10-2015

¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmïgÀªÀgÀ PÀbÉÃj
ªÀÄAqÀå f¯Éè, ªÀÄAqÀå, ¢£ÁAPÀ: 22-10-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

      ¢£ÁAPÀ: 21-10-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄAqÀå f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀgÀªÀgÀÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ,  ªÀÄAqÀå G¥À-«¨sÁUÀzÀ r.J¸ï.¦.gÀªÀgÁzÀ ²æÃ.n.eÉ.GzÉñï gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ªÀÄAqÀå UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L. ²æÃ.D£ÀAzÀPÀĪÀiÁgï ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ºÉZï.¹. 303 ºÉêÀÄAvÀPÀĪÀiÁgï.Dgï. ¹¦.¹. 57 C¤Ã¯ïUËqÀ, 121 ¢£ÉñïPÀĪÀiÁgï. ¹.¦¹. 143 ®QëöäñÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ: 21-10-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ªÀÄAqÀå vÁ®ÆèPÀÄ ©.AiÀÄgÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ J¯ÉèAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨ÉîÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²æêÀÄw ¸ÀtÚªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃmï ¸ÀtÚAiÀÄå gÀªÀgÀ 12 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è, ¨ÉîÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ±ÀAPÀgÀ ©£ï §ZÉÑPÁ¼À¥Àà gÀªÀgÀÄ ¨É¼É¢gÀĪÀ PÀ©â£À ¨É¼É d«ÄãÀ£ÀÄß ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁr PÀ§Äâ ¨É¼É ªÀÄzsÀåzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 jAzÀ 7 Cr JvÀÛgÀ ¨É¼É¢gÀĪÀ UÁAeÁ VqÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ®PÀëö ªÀiË®åzÀ  108 PÉ.f. UÁAeÁ ¸ÉÆ¥Àà£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ oÁuÁ ªÉÆ.¸ÀA. 512/2015 PÀ®A 20 (J) ªÀÄvÀÄÛ (©). J£ï.r.¦.J¸ï. DPïÖ 1985 gÀ jÃvÀå PÉøÀÄ zÁR°¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆArgÀĪÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚªÀÄägÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ  ªÀiÁqÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀj¹gÀÄvÁÛgÉ.
                                                    
    ªÉÄîÌAqÀ CPÀæªÀĪÁV ¨É¼É¢zÀÝ UÁAeÁªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrzÀ ªÉÄîÌAqÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß f¯Áè ¥ÉÇ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢sPÁjUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÀA¹gÀÄvÁÛgÉ.
Mandya District Daily Crime Report Date: 19-10-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 18-10-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 17-10-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 16-10-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 14-10-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 13-10-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 12-10-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 11-10-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 10-10-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 09-10-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 08-10-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 07-10-2015

Press Note - Rahul Gandhi Visit Bandobasth on 09-10-2015

¥ÉÇ°Ã¸ï ¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmï gÀªÀgÀ PÀbÉÃj,
ªÀÄAqÀå f¯Éè,
ªÀÄAqÀå, ¢£ÁAPÀB 07-10-2015.

-B ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ B-

ªÀiÁ£Àå ²æÃ. gÁºÀįï UÁA¢ü, ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ºÁUÀÆ G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ, ¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÁ¶ÖæÃAiÀÄ PÁAUÉæøï PÀ«Än gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀB 09-10-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄAqÀå f¯ÉèUÉ ¨sÉÃn ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è §AzÉÆç¸ïÛ ¸À®ÄªÁV ªÀÄAqÀå f¯Áè ¥Éǰøï E¯ÁSɬÄAzÀ F PɼÀPÀAqÀ ¥Éǰøï C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß ¤AiÉÆÃf¹ «±ÉõÀ §AzÉÆç¸ïÛ£ÀÄß K¥Àðr¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 
CrµÀ£À¯ï J¸ï.¦
rJ¸ï¦.
¹¦L
¦J¸ïL.
JJ¸ïL.
ºÉZï¹/ ¦¹
ªÀÄ»¼Á
¦¹
UÀÈ.zÀ¼À
ªÀdæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï
02
07
27
50
110
752
32
200
20

PÉJ¸ïDgï¦ vÀÄPÀrUÀ¼ÀÄ   -     05 vÀÄPÀrUÀ¼ÀÄ
    rJDgï ¥ÁnðUÀ¼ÀÄ      -     06 ¥ÁnðUÀ¼ÀÄ
    PÀÆåDgïn vÀAqÀ         -     01
    CVß±ÁªÀÄPÀ ªÁºÀ£À       -     04
    PÉæ£ï                 -     03
    CA§Ä¯É£ïì            -     03
    JJ¸ï¹ vÀAqÀ         -     06
    ¨ÁA§ï ¸ÁÌéqï         -     01Mandya District Daily Crime Report Date: 06-10-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 05-10-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 04-10-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 02-10-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 01-10-2015