Moving text

Mandya District Police
MANDYA DISTRICT DAILY CRIME REPORT DATE: 31-05-2015
MANDYA DISTRICT DAILY CRIME REPORT DATE: 30-05-2015
MANDYA DISTRICT DAILY CRIME REPORT DATE: 29-05-2015

Mandya District DCR 28-05-2015

MANDYA DISTRICT DCR 28-05-2015
MANDYA DISTRICT DAILY CRIME REPORT DATE: 25-05-2015
MANDYA DISTRICT DAILY CRIME REPORT DATE: 24-05-2015
MANDYA DISTRICT DAILY CRIME REPORT DATE 23-05-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 22-05-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 21-05-2015

PRESS NOTE DATE 21-05-2015¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀÄAqÀå ¥ÀƪÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀzÀ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀjAzÀ  ªÀÄÆgÀÄ d£À UÁå¸ï ¹°AqÀgï PÀ¼ÀîgÀ §AzsÀ£À. ªÀÄAqÀå UÁæªÀiÁAvÀgÀ, ²ªÀ½î, ªÀÄvÀÄÛ PÉgÀUÉÆÃqÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÀÀÀ¼À ªÁå¦ÛUÉ M¼À¥ÀqÀĪÀ UÁæªÀÄUÀ¼À ±Á¯É ªÀÄvÀÄÛ CAUÀ£ÀªÁr PÉÃAzÀæzÀ ªÀÄwÛvÀgÉ PÀqÉUÀ¼À°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35,000-00 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ 14 UÁå¸ï ¹°AqÀgïUÀ¼À ªÀ±À.     ªÀÄAqÀå £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ªÀÄAqÀå ¥ÀƪÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzÀs «¨ÁsUÀzÀ C¢sPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-05-2015 gÀAzÀÄ UÁå¸ï ¹°AqÀgï PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄAqÀå UÁæªÀiÁAvÀgÀ, ²ªÀ½î ªÀÄvÀÄÛ PÉgÀUÉÆÃqÀÄ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛUÉ M¼À¥ÀqÀĪÀ ªÀqÀØgÀºÀ½îPÉÆ¥Àà®Ä, ªÀiÁzÉÃUËqÀ£ÀPÉÆ¥Àà®Ä, ©ÃgÀUËqÀ£ÀºÀ½î, ¸ÀA¥ÀºÀ½î, ºÉZï. PÉÆÃqÀºÀ½î, PÉÆÃt£ÀºÀ½î, f.PɧâºÀ½î, fÃUÀÄAr ¥ÀlÖt, ©.ºÉƸÀÆgÀÄ, ©¼ÀÄUÀÄ°, UÁæªÀÄUÀ¼À CAUÀ£ÀªÁr PÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯ÉUÀ¼À°è UÁå¸ï ¹°AqÀgïUÀ¼À£ÀÄß  PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄUÀ½AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 14 ¹°AqÀgïUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DgÉÆæUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À
1] ªÀÄÄQÛAiÀiÁgï ¥ÁµÀ ©£ï Dj¥sï ¥ÁµÁ, 28 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, DmÉÆà qÉæöʪÀgï, ¸ÀéAvÀ ªÁ¸À- £ÀA. 892 ©Ãr PÁ¯ÉÆä, aPÀÌ ªÀÄAqÀå PÉg,É ªÀÄAqÀå ºÁ°ªÁ¸À- £ÀÆgÁ£ÀÄ ªÉƺÀ¯Áè, ªÀĹâ ºÀwÛgÀ ªÀÄ£É, ªÀÄAqÀå ¹n ªÀÄvÀÄÛ 2£Éà ºÀAvÀ §£À±ÀAPÀj AiÀiÁgÀ¨ï £ÀUÀgÀ 1£Éà PÁæ¸ï  ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¹n

2] gÁPÉñÀ @ gÁQ ©£ï zÉêÀgÁd, 24 ªÀµÀð, 2 £Éà PÁæ¸ï,  aPÉÌÃUËqÀ£ÀzÉÆrØ ªÀÄAqÀå ¹n ¸ÀéAvÀ HgÀÄ zÀgÀ¸ÀUÀÄ¥Éà UÁæªÀÄ, ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ ªÀÄAqÀå f¯Éè

3] UÀÄgÀÄ ©£ï zÉÆqÀØ ºÀÄZÀÑAiÀÄå  23 ªÀµÀð, 03 £Éà PÁæ¸ï aPÉÌÃUËqÀ£ÀzÉÆrØ ªÀÄAqÀå ¹n. ºÁ°ªÁ¸À- AiÀÄ°AiÀÄÆgÀÄ UÁæªÀÄ, ªÀÄAqÀå vÁ®ÆèPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè.       

      
       DgÉÆæUÀ¼ÀÄ CAUÀ£ÀªÁr PÉÃAzÀæUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯ÉUÀ¼À ¨ÁV°£À ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV UÁå¸ï ¹°AqÀgïUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁVgÀÄvÀÛzÉ.

      ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß §A¢s¹zÀ ªÀÄAqÀå  ¥ÀƪÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦J¸ïL ²æÃ. ªÉAPÀmÉÃUËqÀ,  ¦J¸ïL ²æà ©.J¸ï.ªÉAPÀmÉñÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ªÀĺÀzÉêÀ.JA.©. gÁeÉÃCgÀ¸ÀÄ, gÉêÀtÚ, VjñÀ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀzÉêÀ. eÉ. gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß f¯Áè ¥ÉÇ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢sPÁjUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÀA¹gÀÄvÁÛgÉ.


DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 20-05-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 19-05-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 18-05-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 17-05-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 16-05-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 15-05-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 14-05-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 13-05-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 12-05-2015
PRESS NOTE DATED 12-05-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 11-05-2015

PRESS NOTE

-B ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ B-


  ¢£ÁAPÀB17-04-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 02-45 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄzÀÆÝgÀÄ vÁ¯ÉÆèÃPÀÄ ªÀ¼ÀUÉgɺÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÄgÉñÀ JA§ÄªÀgÀ£ÀÄß ªÀAa¹ 6,50,000/-gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ®¥ÀmÁ¬Ä¹ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ ¸ÀA§AzsÀ ¸ÀÄgÉñÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄzÀÆÝgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ªÉÆ.¸ÀA-149/15 PÀ®t-420 L¦¹ jÃvÁå ¥ÀæPÀgÀtÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVvÀÄ. 

      F ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß rªÉÊJ¸ï¦ ªÀļÀªÀ½î ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgï gÀªÀgÀÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ªÀÄzÀÆÝgÀÄ ¹¦L ²æà JA.JA. AiÉÆÃUÉÃAzÀæ£ÁxÀ ªÀÄzÀÆÝgÀÄ ¦J¸ïL ²æà PÉ.JA, ZÉÊvÀ£Àå ªÀÄvÀÄÛ PɸÀÆÛgÀÄ ¦J¸ïL ²æà J£ï.«. ªÀĺÉñÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è JJ¸ïL ªÀĺÀzÉêÀ¥Àà PÉæöÊA ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¸ÀÄPÀAzÀgÁdÄ, UÀuÉñÀ¨Á§Ä, UÉÆÃ¥Á®, PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä, ªÀĺÉñÀ, ªÀĺÀzÉêÀ ªÀÄvÀÄÛ aPÀ̪ÀÄ®Äè gÀªÀgÀÄ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀÆÝgÀÄ, ZÀ®èPÉgÉ, ºÉƼÀ¯ÉÌgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀPÀ¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÀ¼À°è zÁR¯ÁVgÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVzÀÄÝ DgÉÆæUÀ½AzÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 5,50,000/-gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÉÛ. DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÀàr¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀzÀ°ègÀÄvÁÛgÉ.

   DgÉÆæUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À F PɼÀPÀAqÀAvÉ EgÀÄvÉÛ. 
1] ªÀÄĤ¸Áé«Ä ©£ï ¯ÉÃmï PÀȵÀÚ  54 ªÀµÀð zÁ¸ÀgÀ§AeÉ d£ÁAUÀ ¥É¬ÄAnAUï PÉ®¸À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉnÖUÉ CAUÀrAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀ ªÁ¸À N.f. UÀÄ¥ÀàA UÁæªÀÄ, PÁªÉÃn¥ÀÄgÀA ¥ÉÆøïÖ, £ÀUÀj vÁ®ÆèPÀÄ avÀÆÛgÀÄ f¯Éè. DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀ gÁdå.
2] ¯Á¸Àgï ©£ï ¯ÉÃmï £ÁUÀAiÀÄå, 35 ªÀµÀð ¨Á£À¯ï d£ÁAUÀ (Qæ²ÑAiÀÄ£ï) ¥É¬ÄAnAUï PÉ®¸À ªÁ¸À N.f. UÀÄ¥ÀàA UÁæªÀÄ, PÁªÉÃn¥ÀÄgÀA ¥ÉÆøïÖ, £ÀUÀj vÁ®ÆèPÀÄ avÀÆÛgÀÄ f¯Éè. DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀ gÁdå. 
3] µÀtÄäUÀA ©£ï ¯ÉÃ|| gÁªÀÄAiÀÄå 40 ªÀµÀð, zÁ¸ÀgÀ d£ÁAUÀ, PÀÆ° PÉ®¸À, ªÁ¸À N.f. UÀÄ¥ÀàA UÁæªÀÄ, PÁªÉÃn¥ÀÄgÀA ¥ÉÆøïÖ, £ÀUÀj vÁ®ÆèPÀÄ avÀÆÛgÀÄ f¯Éè. DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀ gÁdå
4] ¸ÀħæªÀÄt ©£ï gÀªÉÄñÀ, 19 ªÀµÀð, zÁ¸ÀgÀ d£ÁAUÀ, PÀÆ° PÉ®¸À, ªÁ¸À N.f. UÀÄ¥ÀàA UÁæªÀÄ, PÁªÉÃn¥ÀÄgÀA ¥ÉÆøïÖ, £ÀUÀj vÁ®ÆèPÀÄ avÀÆÛgÀÄ f¯Éè. DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀ gÁdå.

       ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß §A¢s¹zÀ ²æÃ. ²ªÀPÀĪÀiÁgï rJ¸Àï¦, ªÀļÀªÀ½î ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß  f¯Áè ¥ÉÇ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢sPÁjUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÀA¹gÀÄvÁÛgÉ.

PRESS NOTE

-B ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ B-


   ¢£ÁAPÀ: 10/05/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ²æÃ. Dgï.²ªÀPÀĪÀiÁgï, rJ¸ï¦, ªÀļÀªÀ½î G¥À-«¨sÁUÀ ªÀļÀªÀ½î gÀªÀgÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ°ègÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ ¨ÁwäÃzÁgÀjAzÀ ªÀļÀªÀ½î-PÉƼÉîÃUÁ® ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ »lÖ£ÀºÀ½î PÉÆ¥Àà®Ä UÁæªÀÄzÀ FgÉÃUËqÀgÀªÀgÀ ºÉZï.«.«. PÁA¥ÀèPïì CAUÀr ªÀĽUÉAiÀÄ°è ¨ÁrVUÉ EgÀĪÀ ºÉêÀÄAvï ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÉAlgï£À ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è L.¦.J¯ï.20-20 QæPÉÃmï-2015, gÁAiÀįï ZÁ¯ÉAdgïì ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¨ÉÊ £ÀqÀĪÀt £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀiÁåZï ªÉÃ¼É QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï dÆeÁlªÁqÀÄvÁÛzÀÝgÉAzÀÄ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ rJ¸ï¦, ªÀļÀªÀ½î gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆqÀ£É ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è PÉ®ªÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀÆr ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtªÁV PÀnÖPÉÆAqÀÄ, ¢£ÁAPÀ 10/05/15 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ L.¦.J¯ï. QæPÉmï-2015 gÀ gÁAiÀįïZÁ¯ÉAdgïì ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¨ÉÊ vÀAqÀUÀ¼À £ÀqÀĪÀt ¥ÀAzÁåªÀ½AiÀÄ §UÉÎ ¥ÉÆãïUÀ½AzÀ CAQ-CA±ÀUÀ¼À ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß w½zÀÄ PÉÆAqÀÄ 04 ©½ aPÀÌ aÃnUÀ¼À ªÉÄÃ¯É CAQ-¸ÀASÉåUÀ¼À ªÀåvÁå¸ÀªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ¸ÀzÀj ªÀåvÁå¸ÀUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV ªÉƨÉʯïUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ QæPÉmï ¨ÉnÖAUï dÆeÁqÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtªÁVlÄÖ QæPÉÃmï dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, vÀPÀët dÄeÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀzÀ°è ªÀÄƪÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ºÉ¸ÀgÀÄ PÉüÀ¯ÁV 1] GªÉÄÃ±ï ¦ ©£ï ¥ÀæPÁ±ï ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 34 ªÀµÀð, ºÉêÀÄAvï ªÉƨÉʯï CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ, J£ïEJ¸ï §qÁªÀuÉ, ªÀļÀªÀ½î mË£ï. 2] ¤AUÀgÁdÄ ©£ï UÉÆëAzÀ±ÉÃnÖ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 28 ªÀµÀð, ªÉƨÉʯï CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À, PÉÆqÀUÀºÀ½î UÁæªÀÄ, ªÀļÀªÀ½î vÁ®ÆèPÀÄ, 3] ¢üÃ¥ÀÄ ©£ï gÁªÀÄZÀAzÀæ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 26 ªÀµÀð, J£ïEJ¸ï §qÁªÀuÉ, ªÀļÀªÀ½î mË£ï. JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. NrºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV, 4] C£Àégï¥ÁµÀ ©£ï C¹Ã£ï¦Ãgï, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 45 ªÀµÀð, ¯Á¼ÀPÀlÄÖªÀ PÉ®¸À, ªÁ¸À ¥ÉÃmÉ ªÀÄĹèA¨ÁèPï, ªÀļÀªÀ½î mË£ï JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ QæÃPÉÃmï ¨ÉnÖAUï £ÀqɸÀ®Ä ¥ÀtªÀ£ÁßV EnÖzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2.56.570 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ 4 ©½ aÃnUÀ¼ÀÄ, 5 ªÉƨÉÊ¯ï ºÁåAqï¸ÉmïUÀ¼À£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß oÁuÉUÉ PÀgÉ vÀAzÀÄ CªÀgÀÄUÀ¼À «gÀÄzÀÝ ªÀļÀªÀ½î ¥ÀÅgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ,  CgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß oÁuÁ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. 

       ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß §A¢s¹zÀ ²æÃ. ²ªÀPÀĪÀiÁgï rJ¸Àï¦, ªÀļÀªÀ½î ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß  f¯Áè ¥ÉÇ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢sPÁjUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÀA¹gÀÄvÁÛgÉ. 
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 09-05-2015

PRESS NOTE DATE 10-05-2015-: ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ :-
ªÀÄAqÀåzÀ ¹n. ¯Éçgï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ 4 £Éà PÁæ¸ï£À ªÀÄ£ÉAiÉÆAzÀgÀ°è  L¦¯ï QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ 5 d£À DgÉÆæUÀ¼À §AzsÀ£À. 2,04,000/-gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 13 ªÉÆèÉʯïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¯Áå¥ïmÁ¥ï ªÀ±À.        ¢£ÁAPÀ: 09-05-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 WÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄAqÀå DgÀPÀëPÀ G¥Á¢ÃPÀëPÀjUÉ F ¢£À PÉ.PÉ.Dgï. «gÀÄzÀÝ QAUÀì E¯ÉªÀ£ï ¥ÀAeÁ¨ï vÀAqÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmɬÄAzÀ QæPÉÃmï ªÀiÁåZï ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÀÄÝ, ªÀÄAqÀå ¹n. ¯Éçgï PÁ¯ÉÆä, 4 £Éà PÁæ¸ï£À°ègÀĪÀ ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á® ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ JA§ÄªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 d£À D¸Á«ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÉƨÉʯïUÀ¼À°è EAlgï£Émï D£ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ QæPÉÃmï ªÀiÁåZï £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtªÁV PÀnÖPÉÆAqÀÄ, ¯Áå¥ïmÁ¥ï£À°è ºÀtzÀ §UÉÎ ¯ÉPÀÌZÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ. JA§ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸À®ºÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ªÀÄAqÀå G¥À «¨sÁUÀzÀ r.J¸ï.¦ AiÀĪÀgÁzÀ  ²æà GzÉñï gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ªÀÄAqÀå £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÀªÀgÁzÀ ²æà ¦æÃvÀªÀiï zÀvÀÛ ±ÉæÃAiÀÄAPÀgï, ªÀÄAqÀå ¥ÀƪÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L ²æà ªÉAPÀmÉÃUËqÀ, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ZÀ£ÉßÃUËqÀ, gÀWÀÄ, ²ªÀ¸Áé«Ä,n.gÁdtÚ, ªÀĺÉÃ±ï £ÁUÀgÁdÄ, ªÀÄj°AUÀAiÀÄå, ²æÃzsÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁV ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-45 UÀAmÉUÉ ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr CPÀæªÀĪÁV QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ F PɼÀPÀAqÀ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ, QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUïUÉ PÀnÖzÀÝ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 2,04,000/-gÀÆUÀ¼ÀÄ, ««zsÀ PÀA¥À¤AiÀÄ 13 ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¯Áå¥ïmÁ¥ï ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ZÁeïðgï£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, F PɼÀPÀAqÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtªÁV PÀnÖPÉÆAqÀÄ QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄÝzÀÄ vÀ¤SÉ vÀ¤SɬÄAzÀ ¨É¼ÀQUÉ §A¢gÀÄvÀÛzÉ.

DgÉÆæUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À :-
1] Dgï. ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á® ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ, 38 ªÀµÀð, D¦ÖPÀ¯ï CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÁ¸ÀB £ÀAB
   368, 4 £Éà PÁæ¸ï ¯Éçgï PÁ¯ÉÆä ªÀÄAqÀå ¹n.
2] ªÀÄAdÄ @ C¨Áâ¸ï ©£ï ¯ÉÃ|| ²ªÉÃUËqÀ, 35 ªÀµÀð, DmÉÆà qÉæöʪÀgï ªÁ¸ÀB £ÀA 06,
   DmÉÆà qÉæöʪÀgï PÁ¯ÉÆä aPÀ̪ÀÄAqÀå PÉgÉ,
3] ¸ÀÄ¤Ã¯ï ©£ï ¯ÉÃ|| wªÀÄäzÁ¸ÉÃUËqÀ, 22 ªÀµÀð, ©Uï ¦æAmï£À°è D¥ÀgÉÃlgï ªÁ¸ÀB 3 £ÉÃ
   PÁæ¸ï £ÀÆå ¥ÉÆøïÖ D¦üøï gÀ¸ÉÛ, §¸ÀªÀ£ÀUÀÄr UÀÄvÀÛ®Ä, ªÀÄAqÀå ¹n.
4] gÁdÄ ©£ï ¯ÉÃ|| ªÀiÁzÀAiÀÄå, 39 ªÀµÀð, £ÀA 08, DmÉÆà qÉæöʪÀgï PÁ¯ÉÆä aPÀ̪ÀÄAqÀå PÉgÉ,  
5] ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ©£ï ²ªÀtÚ, 32 ªÀµÀð, CQÌ ªÁå¥Áj ªÁ¸ÀB «.«.¥ÀÄgÀA, UÀÄvÀÛ®Ä PÁ¯ÉÆä   
   ªÀÄAqÀå ¹n.

     F PÉù£À zÁ½AiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦.¸ÁºÉçgÀªÀgÀÄ ¥Àæ±ÀA¹gÀÄvÁÛgÉ.
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 07-05-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 06-05-2015

MELUKOTE TEMPLE PHOTOS

                   ¥ÉÆÃ°Ã¸ï ¥ÀæPÀluÉ
           ªÉÄîÄPÉÆÃmÉ ¥Éưøï oÁuÉ
                  ªÀÄAqÀå f¯Éè.

     F ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è w½AiÀÄ¥Àr¸ÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ ªÉÄîÄPÉÆÃmÉ ZÀ®ÄªÀ£ÁgÁAiÀÄt ¸Áé«Ä zÉêÀ¸ÁÜ£À ºÁUÀÄ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ EvÀgÉ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ zÉêÀgÀÄUÀ½UÉ zsÀj¸ÀĪÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀĪÁVgÀĪÀ §UÉÎ PÀ£ÁðlPÀgÁdå, ªÀÄAqÀå f¯ÉèAiÀÄ ªÉÄîÄPÉÆÃmÉ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ªÉÆ.£ÀA.23/2015 PÀ®A 406,420,380 L¦¹. jvÀå ¥ÀæPÀgÀt zsÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉAiÀÄ°ègÀÄvÉÛ. DzÀÝjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ/zÁ¤UÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÁzÀgÀÄ vÁªÀÅ F ªÀgÉ«UÉ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr¹ zÉêÀjUÉ zÁ£À CxÀªÀ PÁtÂPÉAiÀiÁV CxÀªÀ vÀAiÀiÁj¹ ¤ÃrzÀÝ°è PÀ¼ÀĪÁVgÀĪÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zsÀj¹gÀĪÀ zÉêÀgÀÄUÀ¼À ¥ÉÆÃmÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀPÀAqÀ ªÉ¨ï ¸ÉÊmï £À°è «ÃQë¸À§ºÀÄzÁVzÀÄÝ CAvÀºÀ zÁ¤UÀ¼ÀÄ/¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ zÀAiÀĪÀiÁr F PɼÀV£À zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉåUÀ½UÉ w½¸ÀĪÀÅzÀÄ.

1)    r.ªÉÊ.J¸ï.¦, ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt, ªÉÆ.£ÀA94480804821
2)    ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ, ªÉÆ.£ÀA.9480804858
3)    ¸À¨ï E£ïì¥ÉPÀÖgï ªÉÄîÄPÉÆÃmÉ, ªÉÆ.£ÀA. 9449883727
4)    r.ªÉÊ.J¸ï.¦, ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt, PÀbÉÃj £ÀA. 252016
5)    ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ, PÀbÉÃj £ÀA. 255132
6)    ¸À¨ï E£ïì¥ÉPÀÖgï ªÉÄîÄPÉÆÃmÉ, PÀbÉÃj £ÀA.08236-299800