Moving text

Mandya District Police
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 29-04-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 28-04-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 27-04-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 26-04-2015

Press Note on Extended Barricade 26-04-2015

Press Note on Extended Barricade 26-04-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 25-04-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 24-04-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 23-04-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 22-04-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 21-04-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 20-04-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 19-04-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 18-04-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 17-04-2015
PRESS NOTE FOR KARNATAKA BUNDH B/B DUTY
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 16-04-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 15-04-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 14-04-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 13-04-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 12-04-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 11-04-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 10-04-2015

MANDYA DISTRICT POLICE - HIGHWAY PATROL VEHICLES

¥ÉÇ°Ã¸ï ¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmïgÀªÀgÀ PÀbÉÃj
ªÀÄAqÀå f¯Éè. ªÀÄAqÀå ¢B10-04-2015
 ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ


EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÁUÀÆ gÁdå ºÉzÁÝjUÀ¼À°è ¸ÀA¨sÀ«¸ÀÄwÛgÀĪÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ¼À ¸ÀASÉå ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ½AzÀ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÁªÀÅ £ÉÆêÀÅUÀ¼À ¸ÀASÉå ºÉZÁÑVgÀÄwÛgÀĪÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ½AzÀ ¸ÀAs¨Às«¸ÀĪÀ ¸ÁªÀÅ £ÉÆêÀÅUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ PÀrªÉĪÀiÁqÀ®Ä ¥Éưøï E¯ÁSɬÄAzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ºÀAvÀªÁV gÁdåzÀ ««zsÀ f¯ÉèUÀ½UÉ ºÉʪÉà ¥ÀmÉÆæðAUï ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPɪÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ, CzÀgÀ°è ªÀÄAqÀå f¯ÉèUÉ £Á®ÄÌ ºÉʪÉà ¥ÀmÉÆæðAUï ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPɪÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀPÀAqÀAvÉ ªÀÄAqÀå f¯Áè ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ºÉzÁÝjUÀ½UÉ ¤AiÉÆÃf¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

1.      ¤qÀWÀlÖ UÀr¬ÄAzÀ  ªÀÄAqÀå £ÀUÀgÀ UÀrAiÀĪÀgÉUÉÉ [¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ]
2.     PÀ¼À¸ÀÛªÁr UÀr¬ÄAzÀ  ªÀÄAqÀå £ÀUÀgÀ UÀrAiÀĪÀgÉUÉÉ [¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ]
3.     PÀ£ÀPÀ¥ÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÁåUÁ® UÀr¬ÄAzÀ §£ÀÆßgÀÄ UÀrAiÀĪÀgÉUÉÉ [PÀ£ÀPÀ¥ÀÅgÀ- ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ]
4.     UÉÆA¢ºÀ½î UÀr¬ÄAzÀ Qj¸ÁªÉ UÀrAiÀĪÀgÉUÉ [¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÁ¶ÖæÃAiÀÄ ºÉzÁÝj]

       ªÀÄAqÀå f¯ÉèUÉ ºÉƸÀzÁV ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ £Á®ÄÌ ºÉʪÉà ¥ÉmÉÆæ°AUï ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ F PɼÀPÀAqÀ CvÁåzsÀĤPÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°ègÀĪÀ CvÁåzsÀĤPÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À «ªÀgÀ:-
1.     ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¢Ã¥À, zsÀ餪ÀzsÀðPÀ, ¸ÉÊgÀ£ï C¼ÀªÀr¹gÀÄvÀÛzÉ. (Public address system)
2.   JqÀ, §®, ªÉÄïÉ, PɼÀUÉ 360º wgÀÄUÀĪÀ ¥ÀæPÁ±ÀªÀiÁ£À 2 ¸ÀZïð ¯ÉÊlÄUÀ¼ÀÄ
3.   360º wgÀÄUÀĪÀ PÁåªÀÄgÀ
4.   PÁåªÉÄgÀ ªÀiÁ¤lgï ªÀÄvÀÄÛ PÀAmÉÆæîgï eÁAiÀiï¹ÖPï
5.   ªÉƨÉʯï DVR GPS £ÉÆA¢UÉ 3G ªÀÄvÀÄÛ WIFI G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
6.   1 KVA UPS ªÀÄvÀÄÛ ¨Áålj
7.   G¹gÁl C£ï¯ÉʸÀgï, ¦æAlgï ºÁUÀÆ ZÁdðgï£ÉÆA¢UÉ
8.   LED jÃZÁeïð  mÁZïð ¯ÉÊmï
9.   ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ¥ÉnÖUÉ
10.   ªÀÄqÀZÀ§®è ¸ÉÖçZÀÑgï
11.   ªÀÄqÀZÀ§®è UÀgÀUÀ¸À
12.   ºÁgÉ
13.   ªÁºÀ£ÀzÀ ¨ÁV®Ä ªÀÄvÀÄÛ QlQUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄĪÀ G¥ÀPÀgÀt
14.   PÉÆqÀ°
15.   ¥Àæw©A©¸ÀĪÀ ¸ÀÄgÀQëvÀ eÁPÉmïUÀ¼ÀÄ 4
16.   CVß £ÀAzÀPÀ
16. LED ¨Áål£ïUÀ¼ÀÄ
17. «¸ÀÛgÀuÉUÉƼÀÄîªÀ ¯ÉÆúÀzÀ ¨ÁåjPÉqï

DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 09-04-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 08-04-2015
MANDYA DISTRICT DAILY CRIME REPORT DATE 07-04-2015
MANDYA DISTRICT DAILY CRIME REPORT DATE 06-04-2015
MANDYA DAILY CRIME REPORT 04-04-2015
MANDYA DISTRICT DAILY CRIME REPORT 03-04-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 02-04-2015
DAILY CRIME REPORT OF MANDYA DISTRICT DTD: 01-04-2015