Moving text

Mandya District Police
MANDYA DISTRICT DAILY CRIME REPORT DATE: 30-06-2015
MANDYA DISTRICT DAILY CRIME REPORT DATE: 29-06-2015
MANDYA DISTRICT DAILY CRIME REPORT DATE: 28-06-2015
MANDYA DISTRICT DAILY CRIME REPORT DATE: 27-06-2015
MANDYA DISTRICT DAILY CRIME REPORT DATE: 26-06-2015
MANDYA DISTRICT DAILY CRIME REPORT DATE: 25-06-2015
MANDYA DISTRICT DAILY CRIME REPORT DATE: 24-06-2015
MANDYA DISTRICT DAILY CRIME REPORT DATE: 23-06-2015
MANDYA DISTRICT DAILY CRIME REPORT DATE: 22-06-2015
MANDYA DISTRICT DAILY CRIME REPORT DATE: 21-06-2015

MANDYA RURAL PS MURDER CASE

ಮಂಡ್ಯ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ 


MADDUR PS CRIME NO 176/2015 U/s 395 IPS

ಮದ್ದೂರು ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ - ಡಕಾಯಿತಿ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ


ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಂಬಂಧ ವಾಟ್ಸ್ ಆಪ್ 

ನಿಮ್ಮ ದೂರಿಗೆ - ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನೆ

       ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ gÀPÀëuÉAiÀÄ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ ªÀÄAqÀå f¯Áè ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄÄ ¥Éưøï PÀAmÉÆæïï gÀÆA£À zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå 9480804800 gÀÀ°è  ªÁmïì Cå¥ï(Whats App)vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹, “Mandya District Citizen”  JA§ UÀÆæ¥ï C£ÀÄß vÉgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ vÀªÀÄä gÀPÀëuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀ, ±Á¯Á, PÁ¯ÉÃdÄ CxÀªÁ EvÀgÉ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è vÉÆAzÀgÉUÉ M¼À¥ÀlÖ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÁÌV  ªÉÄîÌAqÀ  f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÁmïì Cå¥ï UÀÆæ¥ïUÉ ªÀiÁ»w PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
MANDYA DISTRICT DAILY CRIME REPORT DATE: 19-06-2015

MANDYA RURAL CIRCLE PRESS NOTE DATE 19-06-215

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

    


 ªÀÄAqÀå vÁ®ÆèPÀÄ ZÀAzÀUÁ®Ä UÁæªÀÄzÀ ºÉ¼ÀªÀAiÀÄå JA§ÄªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀæwªÀÄ JA§ÄªÀ¼ÀÄ ¥Àæw¢£À ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄAqÀåzÀ ªÀiÁvÁ £À¹ðAUï ºÉÆÃAUÉ ºÉÆÃV £À¸ïð PÉ®¸À ¤ªÀ𻹠¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀݼÀÄ. CzÉÃjÃw ¢£ÁAPÀ: 13-06-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ JA¢£ÀAvÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ï ¨ÁgÀzÉà EzÀÄÝ £À¹ðAUï ºÉÆÃA£À°è «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÁV w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ DPÉAiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆÃ£ï ¸ÀºÀ ¹éZïD¥ï DVvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ  ¢£ÁAPÀ:14-06-2015gÀAzÀÄ AiÀÄ°AiÀÄÆgÀÄ ¸ÀPÀð¯ï£À «±ÉéñÀégÀAiÀÄå £Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÉ ¥ÀæwªÀļÀ ±ÀªÀªÀÅ ¥ÀvÉÛÃAiÀiÁVzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÉÆ¯É ªÀiÁr £Á¯ÉUÉ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ©¸Ár ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ JA§ÄzÁV EvÁå¢ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄAqÀå UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ oÁuÁ ªÉÆ.¸ÀA. 253/2015 PÀ®A.302-201L¦¹ jÃvÁå PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

       F ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆAqÀ ²æÃAiÀÄÄvÀ qÉPÀÌ Q±ÉÆÃgÀ ¨Á§Ä, L.¦.J¸ï, ¥ÉÆæ¨sÉõÀ£Àj JJ¸ï¦gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ªÀÄAqÀå UÁæªÀiÁAvÀgÀ ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà ¯ÉÆÃPÉñï, ªÀÄAqÀå UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÁ ¦J¸ïL ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgï  ºÁUÀÆ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛà ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²æà ©.aPÀÌAiÀÄå, ²æà ªÀĺÉñï, C¤¯ïPÀĪÀiÁgï, PÀjVjUËqÀ, DAvÉÆä, ¥ÀÄlÖgÁdÄgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DgÉÆæAiÀÄ vÀ¯Á¸ÀÄ §UÉÎ Që¥Àæ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ»w PÀ¯ÉºÁQ  DgÉÆæ JA. GªÉÄÃ±ï ©£ï ªÀĺÀzÉêÀAiÀÄå, 24 ªÀµÀð, DmÉÆà qÉæöʪÀgï PÉ®¸À, ªÁ¸À ZÀAzÀUÀ®Ä UÁæªÀÄ, zÀÄzÁÝ ºÉÆç½, ªÀÄAqÀå vÁ®ÆèPÀÄ. ¸ÀéAvÀ HgÀÄ PÀ®èºÀ½î UÁæªÀÄ, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ vÁ®ÆèPÀÄ, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ f¯Éè FvÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛà ºÀaÑ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÀàr¹gÀÄvÉÛ. ºÁUÀÆ DgÉÆæ¬ÄAzÀ PÀÈvÀåPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÝ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÉÛ. ªÀÄAqÀå f¯Áè ªÀiÁ£Àå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛà PÁAiÀÄ𠤪Àð»¹gÀĪÀ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ±ÁèX¹gÀÄvÁÛgÉ.

MADDUR CIRCLE PRESS NOTE DATE 19-06-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ZÁ®PÀ¤UÉ ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÁ¥ÀgïªÉÊgï vÀÄA©zÀ PÁåAlgï¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß qÀPÁ¬Äw ªÀiÁrzÀÝ DgÉÆæUÀ¼À §AzsÀ£À.


¢£ÁAPÀ 09-05-2015 gÀAzÀÄ TN-23 BT-7798 gÀ LµÀgï PÁåAlgï¯ÁjAiÀÄ°èè  14®PÀë ªÀiË®åzÀ 3l£ï PÁ¥ÀgïªÉÊgï£ÀÄß  vÀÄA©PÉÆAqÀÄ  ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ PÉÆAiÀĪÀÄvÀÆÛjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ PÁåAlgï¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÁ®PÀ ²ªÀ¥ÀÄgÀzÀ PÉÆ¥Àà ¸ÀPÀð¯ï §½ ¤°è¹PÉÆAqÀÄ ¤zÉæ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ  5 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÀÄw M«Äß PÁj£À°è §AzÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÁ¥Àgï  ¸ÀªÉÄÃvÀ  PÁåAlgï¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ ¯Áj ZÁ®PÀ ¤ÃrzÀ zÉÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄzÀÆÝgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ªÉÆ.¸ÀA-176/15 PÀ®A.395 L¦¹. jÃvÁå ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÝgÀÄ.
DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÄѪÀ ¸À®ÄªÁV ¹¦L ªÀÄzÀÆÝgÀÄ ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀZÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, F vÀAqÀªÀÅ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1] C¥ÉÆæÃeï G¯ÁèSÁ£ï ©£ï ªÀĺÀªÀÄäzï±À©Ãgï G®èSÁ£ï, UÀAUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 2]fõÁ£ï¥ÁµÀ ©£ï KeÁeï¥ÁµÀ, UÀAUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î. ZÀAzÀæ¯ÉÃOmï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 3] E«ÄÛAiÀiÁeï ¥ÁµÀ ©£ï ªÀĺÀªÀÄäzïºÀĸÉãï¸Á¨ï, zÉñÀºÀ½î, ªÀÄzÀÆÝgÀÄvÁ||.             4] £ÀÆgÀįÁèSÁ£ï ©£ï £À©ÃSÁ£ï, °Ã¯ÁªÀw§qÁªÀuÉ, ªÀÄzÀÆÝgÀÄ mË£ï gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ, F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ¼ÀĪÁVzÀÝ PÁåAlgï¯Áj ªÀÄvÀÄÛ 8 ®PÀë ªÀiË®åzÀ PÁ¥ÀgïªÉÊgï  ªÀÄvÀÄÛ 1 ®PÀë 20 ¸Á«gÀ gÀÆ, £ÀUÀzÀ£ÀÄß  ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆæUÀ¼ÀÄ PÀÈvÀåPÉÌ §¼À¹zÀÝ ªÀiÁgÀÄw N«Äß PÁgÀÄ, PÁ¥ÀgïªÉÊgï  C£ÀÄß PÀmï ªÀiÁqÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÝ PÀnÖAUï«Ä²£ï ºÁUÀÆ ªÉìÄAUï«Ä²£ï C£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÉÛ.   EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ ªÀiË®å 16,15,532-00 gÀÆUÀ¼ÁVgÀÄvÉÛ.

ªÉÄîÌAqÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ CgÉÆæUÀ¼À ¥ÀvÉÛ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝ ¹¦L PÉ.Dgï.¥Àæ¸Ázï ªÀÄzÀÆÝgÀÄ ªÀÈvÀÛ, ²æÃ. PÉ.JA.ZÉÊvÀ£Àå.(PÁ.¸ÀÄ), ªÀÄzÉÆÝgÀÄ, ²æÃ. J¸ï.n. UÀAUÁzÀgï(C¥ÀgÁzÀ), ªÀÄzÉÆÝgÀÄ, ²æÃ. ªÀĺÉñï, ¦J¸ÀïL PɸÀÆÛgÀÄ  ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß f¯Áè ¥ÉÇ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢sPÁjUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÀA¹gÀÄvÁÛgÉ.
MANDYA DISTRICT DAILY CRIME REPORT DATE: 18-06-2015
MANDYA DISTRICT DAILY CRIME REPORT DATE: 17-06-2015
MANDYA DISTRICT DAILY CRIME REPORT DATE: 16-06-2015
MANDYA DISTRICT DAILY CRIME REPORT DATE: 15-06-2015
MANDYA DISTRICT DAILY CRIME REPORT DATE: 14-06-2015
MANDYA DISTRICT DAILY CRIME REPORT DATE 13-06-2015
MANDYA DISTRICT DAILY CRIME REPORT DATE 12-06-2015
MANDYA DISTRICT DAILY CRIME REPORT DATE: 11-06-2015
MANDYA DISTRICT DAILY CRIME REPORT DATE: 10-06-2015
MANDYA DISTRICT DAILY CRIME REPORT DATE: 09-06-2015
PRESS NOTE - Performance of Expandable Barricades [Kannada Version]
PRESS NOTE - Performance of Expandable Barricades [English Version]
MANDYA DISTRICT DAILY CRIME REPORT DATE: 08-06-2015
MANDYA DISTRICT DAILY CRIME REPORT DATE: 07-06-2015
MANDYA DISTRICT DAILY CRIME REPORT DATE: 06-06-2015

PRESS NOTE DATE 06-06-2015

¥ÉÇ°Ã¸ï ¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmï gÀªÀgÀ PÀbÉÃj,
ªÀÄAqÀå f¯Éè,
ªÀÄAqÀå, ¢£ÁAPÀB 06-06-2015.

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

   ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ, ¥Á®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ, ¢ PÀÆåmï gɸÁlð¤AzÀ ªÀÄÄAzÉ gÉʯÉé mÁæöåPïUÉ ªÉÄÃ®Ä ¸ÉÃvÀÄªÉ ¤ªÀiÁðt PÁªÀÄUÁjUÉ vÀA¢gÀĪÀ PÀ©âtzÀ ¸ÀgÀ¼ÀÄ, ¹ªÉÄAmï ºÁUÀÆ EvÁå¢ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄ®Ä §Æè L ¸ÉPÀÆåjn PÀA¥À¤¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:-09-05-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ ¥Á¼ÀAiÀÄPÉÌ C¸ÁìA ªÀÄÆ®zÀ «dAiÀiï ªÀÄvÀÄÛ gÁdÄ £ÉêÀÄPÀUÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ°è «dAiÀiï JA§ÄªÀªÀ£ÀÄß gÁwæ AiÀiÁgÉÆà PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ, F «ZÁgÀªÁV CzÉà ¢£À gÁwæ ²æÃ. ®Qëöä¥Àw £ÁAiÀÄÄØ ©£ï ªÉAPÀl£ÁgÁAiÀÄt, ¥À²ÑªÀĪÁ»¤, ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt. ¸ÀéAvÀ HgÀÄ ¥Á£Àð¥À°è UÁæªÀÄ, ¥ÀÄ°ªÉAzÀįÁ vÁ®ÆèPÀÄ, PÀqÀ¥Á f¯Éè. DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ gÁdå gÀªÀgÀÄ  ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt oÁuÉUÉ ¤ÃrzÀ zÉÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¤ÃrzÀ oÁuÁ ªÉÆ.¸ÀA. 257/15 PÀ®A 302 L.¦.¹ jÃvÁå ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ.

    F ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆæUÀ¼À ¥ÀvÉÛ §UÉÎ ²æÃ. ¹zÉÝñÀégï, rJ¸ï¦, ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt ªÀÈvÀÛzÀ ¸ÀPÀð¯ï E£ïì¥ÉPÀÖgï ²æÃ. JA.PÉ.¢Ã¥ÀPï,  ¦.J¸ï.L. ²æÃ. J¸ï.¦. ¸ÀÄ¤Ã¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¦.J¸ï.L zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ, J.J¸ï.L ¸ÀÄgÉÃ±ï ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼À vÀAqÀªÀ£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj vÀAqÀªÀÅ ¢£ÁAPÀB 06-06-2015 gÀAzÀÄ CªÀjUÉ zÉÆgÉvÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1] UÀuÉñÀ ©£ï ZÁ¥É ªÀĺÀzÉêÀ¥Àà, 25 ªÀµÀð, ¥Á®ºÀ½î UÁæªÀÄ, ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt vÁ¯ÉÆèÃPÀÄ 2] ¨Á®Ä ©£ï ªÉAPÀlgÁdÄ, 22 ªÀµÀð,  ªÁ¸À- ¥Á®ºÀ½î UÁæªÀÄ, ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt vÁ¯ÉÆèÃPÀÄ gÀªÀgÀ£ÀÄß §A¢s¹ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆæUÀ¼ÀÄ vÁªÀÅ  E§âgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Á®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ZÁ¥É gÁWÀÄ [F PÉƯÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ºÀÄt¸ÀÆgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è zÀ¸ÀÛVjAiÀiÁV ºÁ° eÉÊ°£À°ègÀÄvÁÛ£É] J®ègÀÆ ¢B 09-05-15 gÀAzÀÄ ¥Á®ºÀ½îAiÀÄ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉʯÉéà ©æqïÓ §½ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÁQzÀÝ PÀ©âtªÀ£ÀÄß PÀ¢AiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ C¯Éèà ¸ÉPÀÆåjn PÉ®¸ÀzÀ°èzÀÝ ¸ÉPÀÆåjnAiÀÄÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¸ÉPÀÆåjn «dAiÀiïUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄUÀÆ UÀ¯ÁmÉAiÀiÁV DvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÉÛêÉAzÀÄ w½¹, vÀ¥Àà£ÀÄß M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß  WÀ£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¯ÁV £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¹gÀÄvÉÛ. 

         ªÉÄîÌAqÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑzÀ ²æÃ. ¹zÉÝñÀégï, rJ¸ï¦, ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt, ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt ªÀÈvÀÛzÀ ¸ÀPÀð¯ï E£ïì¥ÉPÀÖgï ²æÃ. JA.PÉ.¢Ã¥ÀPï,  ¦.J¸ï.L. ²æÃ. ¸ÀĤïï J¸ï.¦ ªÀÄvÀÄÛ ¦.J¸ï.L zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ, J.J¸ï.L ¸ÀÄgÉÃ±ï ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAqÀå f¯Áè ¥ÉÇ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢sPÁjUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÀA¹gÀÄvÁÛgÉ.

MANDYA DISTRICT DAILY CRIME REPORT DATE: 05-06-2015
MANDYA DISTRICT DAILY CRIME REPORT DATE: 04-06-2015

PRESS NOTE DATE 04-06-2015

¥ÉÇ°Ã¸ï ¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmï gÀªÀgÀ PÀbÉÃj,
ªÀÄAqÀå f¯Éè,
ªÀÄAqÀå, ¢£ÁAPÀB  04-06-2015.

-B ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ B-


PÉÃAzÀæ UÀȺÀ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄzÀ ¤zÉðñÀ£ÀzÀAvÉ PÉÃAzÀæ «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉAiÀÄ [¹Dgï¦J¥Àsï] £ÀA. J/105 JA§ Dgï.J.J¥Àsï [Rapid Action Force] vÀÄPÀrAiÀÄÄ ªÀÄAqÀå f¯ÉèUÉ ¢B   02-06-2015 gÀAzÀÄ DUÀ«Ä¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj vÀÄPÀrAiÀÄ C¢sPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ¢B   03-06-2015 jAzÀ ¢B 08-06-2015 gÀªÀgÉUÉ ªÀÄAqÀå f¯ÉèAiÀÄ°è£À Cwà PÉÆêÀÄÄ ¸ÀÆPÀëä ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ s¨ÉsÃn ¤Ãr ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÁxÀÀð [Familiarization Exercise] PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀî°zÁÝgÉ.

       F vÀAqÀzÀ°è M§âgÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀªÀiÁAqÉAmïgÀÄ, 02 ¥Éǰøï E£ïì¥ÉPÀÖgï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 54 d£À EvÀgÉ C¢sPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ MlÄÖ 57 d£ÀjzÀÄÝ,  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄAqÀå f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè vÁ®ÆèPÀÄ PÉÃAzÀæUÀ½UÉ ºÁUÀÆ Cwà PÉÆêÀÄÄ ¸ÀÆPÀëä ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ  s¨ÉsÃn ¤Ãr vÀªÀÄä ¥ÀæAiÉÆÃUÁxÀð PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî°zÁÝgÉ.

MANDYA DISTRICT DAILY CRIME REPORT DATE: 03-06-2015

GP ELECTION PRESS NOTE

  ¥ÉÇ°Ã¸ï ¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmï gÀªÀgÀ PÀbÉÃj,
ªÀÄAqÀå f¯Éè, ªÀÄAqÀå, ¢£ÁAPÀB 03-06-2015.


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

       PÉÃAzÀæ UÀȺÀ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄzÀ ¤zÉðñÀ£ÀzÀAvÉ PÉÃAzÀæ «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉAiÀÄ [¹Dgï¦J¥Àsï] J/105 JA§ Dgï.J.J¥Àsï vÀÄPÀrAiÀÄÄ ªÀÄAqÀå f¯ÉèUÉ ¢B 02-06-2015 gÀAzÀÄ DUÀ«Ä¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj vÀÄPÀrAiÀÄ C¢sPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ¢B 03-06-2015 jAzÀ ¢B 08-06-2015 gÀªÀgÉUÉ ªÀÄAqÀå f¯ÉèAiÀÄ°è£À Cwà PÉÆêÀÄÄ ¸ÀÆPÀëä ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ s¨ÉsÃn ¤Ãr ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÁxÀÀð [Familiarization Exercise] PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀî°zÁÝgÉ. F vÀAqÀzÀ°è M§âgÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀªÀiÁAqÉAmïgÀÄ, 02 ¥Éǰøï E£ïì¥ÉPÀÖgï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 54 d£À EvÀgÉ C¢sPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄAqÀå f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè vÁ®ÆèPÀÄ PÉÃAzÀæUÀ½UÉ s¨ÉsÃn ¤Ãr vÀªÀÄä ¥ÀæAiÉÆÃUÁvÀð PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî°zÁÝgÉ.

MANDYA DISTRICT DAILY CRIME REPORT DATE: 02-06-2015
PRESS NOTE - GRAMA PANCHAYATH ELECTION COUNTING B.B.
MANDYA DISTRICT DAILY CRIME REPORT DATE: 01-06-2015