Moving text

Mandya District Police
Mandya District Daily Crime Report Date: 30-08-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 29-08-2015

PRESS NOTE DATE 29-08-2015


               ¥ÉÇ°Ã¸ï ¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmïgÀªÀgÀ PÀbÉÃj
                ªÀÄAqÀå f¯Éè. ªÀÄAqÀå ¢B 29.08.2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¥ÉæÃPÀëtÂÃAiÀÄ ¸ÀܼÀUÀ¼ÁzÀ UÀAeÁA£À ¸ÀAUÀªÀiï, ¤«ÄµÁA¨sÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À, ¸ÁߣÀWÀlÖ ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è EwÛÃaUÉ ¥ÀæªÁ¹UÀgÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV PÁªÉÃj ºÉƼÉAiÀÄ°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ £ÀAvÀgÀ ±ÀªÀUÀ¼À£ÀÄß  vÉUÉAiÀÄ®Ä F PɼÀPÀAqÀ £ÀÄjvÀ FdÄUÁgÀgÀÄ vÀÄA¨Á ±ÀæªÀĪÀ»¹zÀÄÝ, CªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Éǰøï E¯ÁSÁ ªÀw¬ÄAzÀ ¸À£Á䤹gÀĪÀ §UÉÎ.

¢£ÁAPÀ. 20/08/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¹n, §£À±ÀAPÀj ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ £ÁUÀgÁdÄ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ü ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¨sÀgÀvïPÀĪÀiÁgï J£ï. 19 ªÀµÀð, PÁwðPï, 17 ªÀµÀð ºÁUÀÆ CªÀgÀ aPÀÌ¥Àà ªÀÄt ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ C¹Û «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt UÀAeÁA£À ¸ÀAUÀªÀiïUÉ §A¢zÀÄÝ, ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÁwðPï JA§ÄªÀgÀÄ PÁ®ÄeÁj ©zÁÝUÀ, ¨sÀgÀvï£À£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV E§âgÀÆ ¤Ãj£À°è vÉðºÉÆÃzÁUÀ, CªÀgÀ£ÀÄß G½¸À®Ä CªÀgÀ aPÀÌ¥Àà ²æÃ. ªÀÄt JA§ÄªÀgÀÄ PÀÆqÀ ºÉÆÃzÁUÀ, CªÀgÀÄ ¸ÀºÀ vÉðPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ£ÀÄß C¯Éèà «ÄãÀÄ »rAiÀÄÄwÛzÀÝ F PɼÀPÀAqÀ FdÄUÁgÀgÀÄ ªÀÄt JA§ÄªÀgÀ£ÀÄß gÀQë¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈv¥ÀnÖzÀÝ ¨sÀgÀvï JA§ÄªÀgÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ. 21/08/2015 gÀAzÀÄ ªÉÄüÁ¥ÀÄgÀzÀ §½ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÀlÖqÀzÀ §½ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÉUÉzÀÄ ¥ÉưøÀjUÉ ¸ÀºÀPÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹ f¯Áè ¥ÉÇ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢sPÁjUÀ¼ÀÄ F ¢£À ¢£ÁAPÀB 29-08-2015 gÀAzÀÄ ¥Àæ±ÀA¹¹ ¸À£Á䤹gÀÄvÁÛgÉ.1] ªÀįÉèñÀ ©£ï ªÀÄ®èAiÀÄå, 25 ªÀµÀð, ¨É¸ÀÛgÀÄ, «Ä£ÀÄ »rAiÀÄĪÀ PÉ®¸À, UÀAeÁA, ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt mË£ï. FvÀ£ÀÄ CAUÀ«PÀ®£ÁVzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ £ÀÄjvÀ FdÄUÁgÀ£ÁVzÀÄÝ, ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄVzÀªÀgÀ£ÀÄß gÀQë¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀVzÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ.  
2] £ÁUÉÃAzÀæ ©£ï a£À߸ÁPÀ, 20 ªÀµÀð, ¨É¸ÀÛgÀÄ, ¤«ÄµÁA¨sÀ gÀ¸ÉÛ, ºÀAUÀgÀºÀ½î PÁ¯ÉÆä, UÀAeÁA, ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt mË£ï.
EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ²æÃ. ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï aPÀÌgÀAUÀtÚ, UÀAeÁA gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ºÀÄqÀÄPÀ®Ä ¸ÀºÀPÀj¹gÀÄvÁÛgÉ.


2]  ¢£ÁAPÀ. 24/08/2015 gÀAzÀÄ ¨Á§Ä.Dgï @ DmÉÆèÁ§Ä, gÀAUÀ£ÁxÀ£ÀUÀgÀ, ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt mË£ï gÀªÀgÀ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ±ÀA¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå£À PÀmÉÖ §½ ºÀjAiÀÄÄwÛzÀÝ PÁªÉÃj ºÉƼÉAiÀÄ°è ©¸ÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ. 25/08/15 jAzÀ 27/08/2015 gÀªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄQ ¢B 27-08-2015 gÀAzÀÄ F PɼÀPÀAqÀ FdÄUÁgÀgÀÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¤Ãj¤AzÀ ºÉÆgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄ ¥ÉưøÀjUÉ ¸ÀºÀPÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹ f¯Áè ¥ÉÇ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢sPÁjUÀ¼ÀÄ F ¢£À ¢£ÁAPÀB 29-08-2015 gÀAzÀÄ ¥Àæ±ÀA¹¹ ¸À£Á䤹gÀÄvÁÛgÉ.
1] gÀWÀÄ ©£ï ¸Áé«Ä. 29 ªÀµÀð, ¨É¸ÀÛgÀÄ, ¸ÀAvɪÀiÁ¼À, ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt mË£ï,
2] C«ÄÃgï ©£ï ¦Ãgï¸Á¨ï. 23 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ¸ÀAvɪÀiÁ¼À, PÁªÉÃj¥ÀÄgÀ, ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt mË£ï.

 ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EzÀĪÀgÉ«UÀÆ MlÄÖ 15 C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ, ¤Ãj£À°è ºÁUÀÆ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÀ¼À°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀgÀÄUÀ¼À ±ÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãj¤AzÀ ºÉÆgÀvÉUÉAiÀÄ®Ä F PɼÀPÀAqÀ FdÄUÁgÀ£ÀÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¤Ãj¤AzÀ ºÉÆgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄ ¥ÉưøÀjUÉ ¸ÀºÀPÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹ f¯Áè ¥ÉÇ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢sPÁjUÀ¼ÀÄ F ¢£À ¢£ÁAPÀB 29-08-2015 gÀAzÀÄ ¥Àæ±ÀA¹¹ ¸À£Á䤹gÀÄvÁÛgÉ.

1] ¸ÉÆêÀıÉÃRgï ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ. 35 ªÀµÀð, ªÁ¸À PÀÆqÀ®PÀÄ¥Éà UÁæªÀÄ, ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt vÁB
Mandya District Daily Crime Report Date: 28-08-2015

PRESS NOTE DATE 28-08-2015

¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmïgÀªÀgÀ PÀbÉÃj
ªÀÄAqÀå f¯Éè. ªÀÄAqÀå ¢B 28.08.2015


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

WÀ£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ  PÉÆ¯É DgÉÆÃ¥ÀPÁÌV ²PÉëUÉƼÀUÁV ¸ÀeÁ§A¢AiÀiÁVzÀÝ ¥ÉgÉÆïï gÀeÉ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ vÀ¯É ªÀÄgɹPÉÆArzÀÝ ªÀÄzÀÆÝgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ ªÉÆ£ÀA;404/2008 gÀ PÉÆ¯É DgÉÆæ £ÁUÉÃAzÀæ ©£ï aPĄ̀ÉÆÃgÀAiÀÄå, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 29 ªÀµÀð, ZÁªÀÄ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ, ªÀÄzÀÆÝgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, ªÀÄAqÀå f¯Éè zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ

¢£ÁAPÀB 03-09-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß  2.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  ªÀÄzÀÆÝgÀÄ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ZÁªÀÄ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è £ÁUÉÃAzÀæ ©£ï aPĄ̀ÉÆÃgÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÝ¥Áàf E§âgÀÆ  ¸ÉÃj ¹.©.ZÀAzÀæ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ, F ¸ÀA¨sÀAzÀ ªÀÄzÀÆÝgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ªÉÆ£ÀA;404/2008 PÀ®A 302, gÉ/« 34 L¦¹ jÃvÁå ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ, DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr WÀ£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÀàr¹zÀÄÝ, DgÉÆæUÀ¼À «gÀÄzÀÝ «ZÁgÀuÉ UËgÀªÁ¤évÀ f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ªÀÄAqÀå EªÀgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ  J¸ï.¹. £ÀA. 18/09 gÀ°è ¢£ÁAPÀ:21-08-2010 gÀAzÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ zÀAqÀ ¸ÀA»vÉ PÀ®A 302, 506 ¸ÀºÀªÁZÀPÀ 34 gÀrAiÀÄ°è DgÉÆæüUÀ½UÉ fêÁªÀ¢ü ²PÉë ªÀÄvÀÄÛ zÀAqÀ gÀÆ. 15,000/- zÀAqÀ ¥ÁªÀw¸À®Ä vÀ¦àzÀÝ°è JAlÄ wAUÀ¼À ²PÉë «¢ü¹zÀÄÝ, DgÉÆæüUÀ¼ÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ PÉÃAzÀæ PÁgÁUÀȺÀzÀ°èzÀÝgÀÄ, DzÀgÉ  ¸ÀzÀj §A¢ £ÁUÉÃAzÀæ£ÀÄ 30 ¢£ÀUÀ¼À ¥ÉgÉÆïï gÀeÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É HjUÉ §AzÀªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀB14-01-2013 gÀAzÀÄ ªÁ¥À¸ï PÁgÁÀUÀȺÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. DzÀgÉ ¸ÀzÀj §A¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ PÁgÁUÀȺÀPÉÌ ºÁdgÁUÀzÉà EzÀÝ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ;17-02-2014 gÀAzÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ PÉÃAzÀæ PÁgÀUÀȺÀzÀ ªÀÄÄRå C¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ,dAiÀĹAºÀgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄzÀÆÝgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è oÁuÁ ªÉÆ.£ÀA.77/14 PÀ®A.224 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÝgÀÄ.

¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆæü ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀĪÀgÉ ªÀµÀðUÀ½AzÀ®Æ vÀ¯É ªÀÄgɹPÉÆArzÀÝ DgÉÆæüvÀ £ÁUÉÃAzÀæ£À ¥ÀvÉÛ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ;27-08-2015 gÀAzÀÄ DgÉÆæüAiÀÄ EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ¢£ÁAPÀ     28-08-2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3.00 UÀAmÉAiÀÄ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ®PÀ̸ÀAzÀæzÀ°ègÀĪÀ ¢Ã¥Á¨Ágï£À°è DgÉÆæ £ÁUÉÃAzÀæ£À£ÀÄß ªÀÄzÉÆÝj£À ¥Éǰøï C¢PÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. 

       F PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ°è PÉ.Dgï.¥Àæ¸Ázï ¹¦L, ªÀÄzÉÆÝgÀÄ ªÀÈvÀÛ, ªÉAPÀmÉÃUËqÀ ¦J¸ïL. ªÀÄzÉÆÝgÀÄ  ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÄÝ CªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß f¯Áè ¥Éǰøï C¢PÁjUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÀA¹gÀÄvÁÛgÉ.


Mandya District Daily Crime Report Date: 27-08-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 26-08-2015

PRESS NOTE DATE 26-08-2015

¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmïgÀªÀgÀ PÀbÉÃj
ªÀÄAqÀå f¯Éè. ªÀÄAqÀå ¢B 26.08.2015
  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
    
 F ¢£À ¢B 26-08-15 gÀAzÀÄ ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt vÁB ¨É¼ÀUÉƼÀ UÁæªÀÄzÀ §½ EgÀĪÀ  C£ÁxÀ ªÀÄPÀ̼À ±Á¯ÉAiÀiÁzÀ JPÉÆà ¸ÀàAzÀ£À ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ qÉæöʪÀgï £ÀgÀ¹AºÀ- 30 ªÀµÀð, ¹¸ÀÖgï ¤vÁå-40 ªÀµÀð,  ªÁqÀð£ï ¸ÉßúÁ-25 ªÀµÀð, CrUÉ PÉ®¸ÀzÀ ¥ÀAiÀÄqÀªÀÄä 40 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄUÀ¼ÁzÀ  eÉÆøɥsï-10 ªÀµÀð, 4 £Éà vÀgÀUÀw,  gÁdÄ-11 ªÀµÀð, 5 £Éà vÀgÀUÀw gÀªÀgÀÄ JPÉÆà ¸ÀA¸ÉÜUÉ ¸ÉÃjzÀ MAzÀÄ ªÀiÁgÀÄw N«Ä¤ £ÀA§gï PÉJ-03-JAr-5325 gÀ°è ¨É¼ÀUÉƼÀ UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À«gÀĪÀ ªÀgÀÄuÁ £Á¯ÉAiÀÄ°è §mÉÖ vÉƼÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ §mÉÖ vÉƼÉzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÀß 1230 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÁ¥À¸ï JPÉÆà ¸ÀàAzÀ£À ¸ÀA¸ÉÜUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£À ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß »AzÀPÉÌ (jªÀ¸ïð) vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ ªÀgÀÄuÁ £Á¯ÉAiÀÄ ¤Ãj£ÉƼÀPÉÌ ªÀiÁgÀÄw N«Ä¤ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ J®ègÀÆ  ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÜgÉ. 

      «µÀAiÀÄ w½zÀ PÀÆqÀ¯Éà f¯ÁèqÀ½vÀ, ¥Éǰøï E¯ÁSÉ, PÀAzÁAiÀÄ E¯ÁSÉ, CVß±ÁªÀÄPÀ E¯ÁSÉ ºÁUÀÆ ¸ÀܽÃAiÀÄ UÁæªÀĸÀÜgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¤Ãj£À°è ©¢ÝzÀÝ ªÉÄîÌAqÀ ªÀiÁgÀÄw N«Äß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÄîPÉÌ vÉUɹzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖªÀgÀ ¥ÉÊQ 1] qÉæöʪÀgï £ÀgÀ¹AºÀ  2]  ¹¸ÀÖgï ¤vÁå 3] CrUÉ PÉ®¸ÀzÀ ¥ÀAiÀÄqÀªÀÄä gÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄÈvÀ zÉúÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUɹzÀÄÝ, E£ÀÄß½zÀ 3 d£ÀgÀ ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ¤Ãj£À°è PÉÆaÑ ºÉÆÃVzÀÄÝ E£ÀÆß ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¥ÀvÉÛ PÁgÀå £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. F ¸ÀA§AzÀs PÉ.Dgï. ¸ÁUÀgÀ ¥Éǰøï oÁuÉAiÀÄ°è ªÉÆ.£ÀA. 241/15 PÀ®A- 279, 304 (J) L¦¹ jÃvÁå PÉøÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


Mandya District Daily Crime Report Date: 25-08-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 24-08-2015

PRESS NOTE DATE 24-08-2015

¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmïgÀªÀgÀ PÀbÉÃj
ªÀÄAqÀå f¯Éè. ªÀÄAqÀå ¢B 24.08.2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

     ¢-18/19-07-93 gÀ gÁwæ ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt vÁ¯ÉÆèÃPÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀUÁ® UÁæªÀÄzÀ §½ ²æÃUÀAzsÀzÀ PÀ¼Àî ¸ÁUÁtÂPÉ £ÉqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÁV DV£À ¹¦L, ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L, gÀªÀgÀÄ  ¦.J¸ï.L, ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆqÀ£É ªÀÄgÀ¼ÀUÁ® UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄgÀ¼ÀUÁ® UÁæªÀĸÀÜgÀ d«ÄäUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄtÂÚ£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄgÀ¼ÀUÁ®zÀ ªÁ¹ ªÀiÁAiÀÄUÀAiÀÄå, ªÉÄõÀÄÖç PÀȵÉÚÃUËqÀgÀªÀgÀ d«ÄãÀÄ §½ ¢B 19-07-1993 gÀ ¨É¼ÀVΣÀ eÁªÀ 05-30 UÀAmÉAiÀÄ°è LzÀÄ d£ÀgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆwÛPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆvÀÄÛ vÀgÀÄwÛzÀÝ 3 ¥Áè¹ÖPï aî ªÀÄvÀÄÛ 2 UÉÆÃt aîUÀ¼À°è ºÉƸÀzÁV PÀvÀÛj¹gÀĪÀ ²æà UÀAzsÀzÀ vÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ, ZÀPÉÌUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ aîzÀ°è MAzÀÄ ªÀÄZÀÄÑ, UÀÄzÀÝ°UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, LzÀÄ d£À DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÀiÁ°£À ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆæUÀ¼À «gÀÄzÀÝ ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA. 211/1993 PÀ®A 379 L.¦.¹ PÀÆqÀ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 86-87 PÀ£ÁðlPÀ CgÀtå PÁ¬ÄzÉ jÃvÁå PÉøÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ.

   £ÀAvÀgÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ WÀ£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ eÁ«ÄãÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÁUÀzÉà vÀ¯É ªÀÄgɹPÉÆArzÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÉÄîÌAqÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß J¯ï.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtªÉAzÀÄ DzÉñÀªÁVzÀÄÝ, CA¢¤AzÀ®Æ ¸ÀºÀ ¥ÀvÉÛ §UÉÎ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀzÉà DgÉÆæUÀ¼É®ègÀ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢vÀÄÛ.

    ¢£ÁAPÀB 23-08-2015 gÀAzÀÄ  ²æÃ. JA.PÉ. ¢Ã¥ÀPï, ¹¦L, ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt ºÁUÀÆ ²æÃ. J¸ï.¦. ¸ÀĤïï, ¦.J¸ï.L, ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt  ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼À £ÉÃvÀÈvÀézÀ vÀAqÀªÀÅ ªÉÄîÌAqÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 22 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆArzÀÝ DgÉÆæAiÀiÁzÀ C¸ÁèA @ C¸À®Ä @ C¸ÁèA ¥ÁµÀ ©£ï ¯ÉÃmï ¥ÁµÁ @ ¸ÉÊAiÀÄåzï ¥ÁµÀ 43 ªÀµÀð, ºÁ°ªÁ¸À- 1 £Éà PÁæ¸ï, ¹.«. gÀ¸ÉÛ, 2 £Éà FzÁÎ, ªÀÄAr ªÉƺÀ¯Áè, ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¹n gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÉÄʸÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzÀs£ÀPÉÌ M¦à¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
.

        ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢s¸ÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁzÀ ²æÃ. JA. PÉ. ¢Ã¥ÀPï, ¹¦L, ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt ºÁUÀÆ ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß f¯Áè ¥ÉÇ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢sPÁjUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÀA¹gÀÄvÁÛgÉ.                                  


Press Note on House Theft Cases Detection

¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmïgÀªÀgÀ PÀbÉÃj
ªÀÄAqÀå f¯Éè, ªÀÄAqÀå ¢B 24-08-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

gÁwæ ªÉÃ¼É ªÀÄ£É PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ PÀÄSÁåvÀ PÀ¼Àî£À §AzsÀ£À, DgÉÆævÀ¤AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 ®PÀë gÀÆ. ªÀiË®åzÀ a£Àß ªÀÄvÀÄÛ ¨É½î ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À ªÀ±À.

PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ, ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAqÀå mË£ï ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è gÁwæ ªÉÃ¼É ©ÃUÀ ºÁQgÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ a£ÀßzÀ ªÀqÀªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½î ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ªÀÄAd @ ZÀÆn ªÀÄAd ©£ï £ÀAd¥Àà£À£ÀÄß ¢£ÁAPÀB 17-08-2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ PÉ.Dgï. ¥ÉÃmÉ lË£ï ¥Éǰøï oÁuÉAiÀÄ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ §A¢üvÀ¤AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 01 PÉ.fAiÀĵÀÄÖ a£ÁߨsÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 02 PÉ.f vÀÆPÀzÀ ¨É½î ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆæ¬ÄAzÀ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀĪÀ a£Àß ªÀÄvÀÄÛ ¨É½î ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À CAzÁdÄ ªÀiË®å ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 ®PÀë gÀÆ DVgÀÄvÀÛzÉ.
DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß PÀÆ®APÀµÀªÁV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ
1. ªÀÄAdÄ JA @ ZÀÆn ªÀÄAd ©£ï ¯Éà £ÀAd¥Àà, 38ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀgÀÄ d£ÁAUÀ, ZÀ¥Àà° ºÉƯÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À, ªÁ¸ÀB zÉÆqÀتÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¥ÀPÀÌ, J.r.PÁ¯ÉÆä, £ÁUÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ gÀ¸ÉÛ, ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt mË£ï, ºÁ¸À£À f¯Éè  JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ£É.
DgÉÆæAiÀÄÄ PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ mË£ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ 13 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è, ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ 02 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è, ªÀÄAqÀå ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ 02 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è MlÄÖ 17 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. FvÀ£À eÉÆvÉ ªÀÄwÛ§âgÀÄ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ
2. «µÀÄÚ.f @ ºÀj ©£ï ¯Éà UÁå£ï §ºÀzÀÆÝgï Rwæ, 20ªÀµÀð, PÀëwæAiÀÄ d£ÁAUÀ, mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ªÀÈwÛ, ªÁ¸ÀB ºÁgÉÆää C¥ÁmïðªÉÄAmï ºÀwÛgÀ, ªÀÄ£É £ÀA 16, 6£Éà PÁæ¸ï, 16£Éà ªÉÄÊ£ï, PÀjAiÀÄtÚ ¥Á¼Àå, °AUÀgÁdÄ¥ÀÄgÀA, ¸ÉAmïxÁªÀĸï mË£ï ¥ÉÆøïÖ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-84, ¸ÀéAvÀ HgÀÄB ªÀiÁjAiÀĪÀÄä£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ©Ã¢, PÀÆ° ¨ÁèPï ±Éqï, ºÀ¼Éà ZÀZïð ¥ÀPÀÌzÀ°è, ¨sÀzÁæªÀw mË£ï, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè ªÀÄvÀÄÛ
3. µÀtäUÀ PÁwðPÀ @ FUÀ ©£ï ±ÉÃUÀgï, 20ªÀµÀð, ¥Àj²µÀÖ d£ÁAUÀ, ªÁ¸ÀB gÉʯÉé mÁæPï ºÀwÛgÀ, ªÀÄ£É £ÀA 4, 1J ªÉÄÊ£ï PÁæ¸ï, ©.JA.¯ÉÃOmï, ªÉAPÀmÉñÀ¥ÀÄgÀA, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ©ÃUÀ ºÁQgÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ¨ÁV®£ÀÄß DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ «ÄÃn ªÀÄ£É M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr a£ÁߨsÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÁÝV «ZÁgÀuÁ PÁ®zÀ°è w½zÀÄ §A¢gÀÄvÉÛ, DgÉÆæ 02 ªÀÄvÀÄÛ 03 gÀªÀgÀÄ ºÁ° £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀzÀ°ègÀÄvÁÛgÉ.

    DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀ ªÀÄAqÀå G¥À«¨sÁUÀzÀ ¥ÉÆ°¸ï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà n.eÉ.GzÉñï, PÉ.Dgï. ¥ÉÃmÉ ªÀÈvÀÛ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà r.AiÉÆÃUÉñï, PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ mË£ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L ºÉZï.J£ï.«£ÀAiÀiï ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¥ÀĤÃvï JA.JA, JA.n.gÀWÀÄ, JA.PÉ.QgÀuï, PÀȵÉÚÃUËqÀ, f¯Áè ¨ÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄÄzÉæ WÀlPÀzÀ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ gÁeÉÃAzÀæ, ªÀÄAdÄ, £ÁUÀgÁdÄ, r.¹.Dgï.© «¨sÁUÀzÀ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ¨Á§Ä, gÀ«PÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ²æÃPÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥ï ZÁ®PÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¥Àæ±ÀA¹gÀÄvÁÛgÉ. 

Press Note on Cheating Cases Detection

¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmïgÀªÀgÀ PÀbÉÃj
ªÀÄAqÀå f¯Éè, ªÀÄAqÀå ¢B 24-08-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

a£Àß ¥Á°µï ªÀiÁqÀĪÀAvÉ £ÀA©¹ a£ÀßzÀ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆøÀ ªÀiÁr vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ©ºÁgÀ gÁdåzÀ E§âgÀÄ DgÉÆæUÀ¼À §AzsÀ£À, CªÀgÀÄUÀ½AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ®PÀë gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ MlÄÖ 125 UÁæA   a£ÀßzÀ MqÀªÉUÀ¼À ªÀ±À 

    EwÛÃZÉUÉ ªÀÄAqÀå f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀÄ£É-ªÀÄ£ÉUÀ¼À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV a£Àß ¥Á°µï ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ£ÀÄß £ÀA©¹ CªÀgÀÄUÀ¼À a£ÁߨsÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°µï ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ UÉÆwÛ®èzÀAvÉ CªÀgÀ a£ÀßzÀ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀªÀgÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è ²æÃ. n.eÉ. GzÉñÀ, rJ¸ï¦, ªÀÄAqÀå ºÁUÀÆ ²æÃ, ¯ÉÆÃPÉñï, ¹¦L, ªÀÄAqÀå UÁæªÀiÁAvÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è  ¦J¸ïL, §¸ÀgÁ¼ÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä oÁuÁ ¹§âA¢AiÉÆqÀ£É ¢£ÁAPÀB 24-08-2015 gÀAzÀÄ UÀ¸ÀÄÛ £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¨ÁwäÃzÁgÀjAzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀgÁ¼ÀÄ ºÉÆç½AiÀÄ wgÀĪÀįÁ¥ÀÄgÀzÀ §½ a£Àß ¥Á°µï ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÀÄÝ, «ZÁgÀuÁ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæUÀ¼ÀÄ §¸ÀgÁ¼ÀÄ oÁuÉAiÀÄ MAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ PÉgÀUÉÆÃqÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆæUÀ½AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ®PÀë gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ 125 UÁæA vÀÆPÀzÀ  £Á®ÄÌ a£ÀßzÀ ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

DgÉÆæUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ-«¼Á¸À
1] gÁeÉÃ±ï ªÀÄAqÀ¯ï ©£ï £ÀÆ£ÀįÁ¯ï ªÀÄAqÀ¯ï, 40ªÀµÀð, »AzÀÆ ¨É¸ÀÛgÀ d£ÁAUÀ, «ÄãÀÄ»rAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ªÁ¸ÀB-d¢AiÀiÁ UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAZÉ ºÁUÀÄ  vÁ¯ÉÆèÃPÀÄ, ¸ÀÄ¥ÉÆïï f¯Éè. ©ºÁgÀ gÁdå.
2] PÀªÀįÉñïjêÀÄAqÀ¯ï ©£ï ¯ÉÃ|| w¯ÁAiÀiï ªÀÄAqÀ¯ï, 36ªÀµÀð, »AzÀÆ ¨É¸ÀÛgÀ d£ÁAUÀ, «ÄãÀÄ»rAiÀÄĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÀĪÀ PÉ®¸À ªÁ¸ÀB-d¢AiÀiÁ UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAZÉ ºÁUÀÄ  vÁ¯ÉÆèÃPÀÄ, ¸ÀÄ¥ÉÆïï f¯Éè. ©ºÁgÀ gÁdå.
     ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß §A¢s¸ÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁzÀ ²æà n.eÉ.GzÉñÀ, rJ¸ï¦, ªÀÄAqÀå, ²æÃ. ¯ÉÆÃPÉñï, ¹¦L, ªÀÄAqÀå UÁæªÀiÁAvÀgÀ ªÀÈvÀÛ,  ²æÃ. ¸ÀÄzÁsPÀgï, ¦J¸ïL, §¸ÀgÁ¼ÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ zÉêÀgÁdÄ, PÀȵÀÚªÀÄÆwð, fÃ¥ï ZÁ®PÀ ªÀĺÉñÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß f¯Áè ¥ÉÇ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢sPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀæA±À¹gÀÄvÁÛgÉ.
Mandya District Daily Crime Report Date: 23-08-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 22-08-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 21-08-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 20-08-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 19-08-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 18-08-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 17-08-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 16-08-2015
MANDYA DISTRICT DAILY CRIME REPORT DATE 15-08-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 14-08-2015

Press Note on Chain Snatching Cases Detection

¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmïgÀªÀgÀ PÀbÉÃj
ªÀÄAqÀå f¯Éè. ªÀÄAqÀå ¢B 14.08.2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀÄAqÀå G¥À-«¨sÁUÀzÀ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ PÀÄSÁåvÀ a£ÀßzÀ ¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ gÁWÀªÉÃAzÀæ @ gÁWÀÄ @ ¨sÀÆvÀAiÀÄå,@ mÁåUÀÆ §AzsÀ£À, FvÀ¤AzÀ 8.5 ®PÀë gÀÆ ªÀiË®åzÀ 329 UÁæA a£ÀßzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨ÉÊPï ªÀ±À.


ªÀÄAqÀå £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ f¯ÉèAiÀÄ°è a£ÀßzÀ ¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁUÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ¥ÀvÉÛ §UÉΠ  PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ PÉÊUÉÆAqÀ ªÀÄAqÀå G¥À«s¨ÁUÀzÀ C¥ÀgÁzÀs ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ C¢sPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ vÀAqÀªÀÅ ¢£ÁAPÀB 11-08-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-15 gÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄAqÀåzÀ ¥ÉÃmÉ ©Ã¢AiÀÄ°è EgÀĪÀ ±ÀĨsÀA UÉÆïïØ CAUÀrAiÀÄ §½ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV CqÁØqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæAiÀiÁzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ @ gÁWÀÄ @¨sÀÆvÀAiÀÄå,@ mÁåUÀÆ FvÀ£À£ÀÄß  ªÀiÁ°£À ¸ÀªÉÄÃvÀ »rzÀÄ «ZÁgÀuÉUÉ M¼À¥Àr¸À¯ÁV, ¸ÀªÀÄAd¸À GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀzÀ PÁgÀt ªÀÄAqÀå ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ PÉù£À «ZÁgÀuÉ PÁ®zÀ°è DgÉÆæAiÀÄÄ  ªÀÄAqÀå £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀƪÀð  ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1PÀqÉ, ¥À²ÑªÀÄ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ° 1 PÀqÉ, CgÀPÉgÉ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1 PÀqÉ, ªÉÄîÄPÉÆÃmÉ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è MAzÀÄ PÀqÉ, ºÀ®UÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1 PÀqÉ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1 PÀqÉ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ¥ÀÄgÀA oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1 PÀqÉ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1  F PÀqÉUÀ½UÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ºÉÆÃV a£ÀßzÀ ¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À ºÁÀUÀÆ  ªÉÄʸÀÆgÀÄ f¯Éè PÉ.Dgï £ÀUÀgÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 1  PÀqÉAiÀÄ°è ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸Àé-EZÁѺÉýPÉ ¸ÀĽ«£À ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆæAiÀÄÄ PÀÈvÀå J¸ÀUÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ DvÀ£À ¨Á§ÄÛ ºÉÆÃAqÁ ±ÉÊ£ï ¨ÉÊPï £ÀA PÉJ-11 E©-8870 £ÀÄß ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ¥ÀæPgÀÀtz°è ¸ÀÄ°UÉ  ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ MlÄÖ 329 UÁæA £ÀµÀÄÖ a£ÀßzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ ªÀiË®å 8.5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 DgÉÆæAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À

      gÁWÀªÉÃAzsÀæ @ gÁWÀÄ @ ¨sÀÆvÀAiÀÄå @ mÁåAUï ©£ï gÁeÉÃUËqÀ, 26ªÀµÀð, , ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ, PÉÃgÁ¥sï EAzÀæªÀÄä, JuÉÚºÉƼÉPÉÆ¥Àà®Ä, a£ÀPÀÄgÀ½ ºÉÆç½, ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ. ¸ÀéAvÀ ¸ÀܼÀB ºÀļÉîãÀºÀ½î UÁæªÀÄ, zÀÄzÀÝ ºÉÆç½, ªÀÄAqÀå vÁ®ÆèPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè
     
ªÉÄîÌAqÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðzÀ°è ªÀiÁ£Àå ªÀÄAqÀå G¥À-«¨sÁUÀzÀ DgÀPÀëPÀ G¥Á¢üÃPÀëPÀgÁzsÀ ²æÃ, GzÉñï.n.eÉ. ªÀÄAqÀå £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ, ¦æÃvÀA zÀ ±ÉæÃAiÀÄAPÀgÀ, ªÀÄAqÀå ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï,L ²æà ¨ÁålgÁAiÀÄUËqÀ ©.¦. ªÀÄAqÀå G¥À-«¨sÁUÀzÀ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛzÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ £ÁgÁAiÀÄt, £ÀlgÁdÄ, ¤AUÀtÚ, CPÉÃð±À, gÉêÀtÚ, PÁ¼À¥Àà, AiÉÆÃUÉñÀ,E¥sÁð£ï ¥ÁµÁ, «ÃgÀ¥Àà J£ï, ªÀĺÀzÉêÀÅ, PÉ,Dgï ¸ÁUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ªÀÄAdÄ, fÃ¥ï ZÁ®PÀgÁzÀ £ÁUÀgÁdÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥Á¯ÉÆÎArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÄîÌAqÀ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðUÀ¼À°è ¥Á¯ÉÆÎArgÀĪÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄUÀ¼À ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðzÀ §UÉÎ f¯Áè ¥ÉÇ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢sPÁjUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÀA¹gÀÄvÁÛgÉ.

Mandya District Daily Crime Report Date: 13-08-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 12-08-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 11-08-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 10-08-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 09-08-2015
MANDYA DISTRICT DAILY CRIME REPORT DATE 08-08-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 07-08-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 06-08-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 05-08-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 04-08-2015

Mandya Rural Circle - Press Note Date: 04-08-2015

f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃj,
ªÀÄAqÀå f¯Éè, ªÀÄAqÀå, ¢£ÁAPÀ: 04-08-2015
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
 ªÀÄAqÀå UÁæªÀiÁAvÀgÀ ªÀÈvÀÛ ¥ÉưøÀgÀ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ

UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À gÀ¸ÉÛUÀ¼À°è ¸ÀAZÀj¸ÀÄwÛzÀÝ ºÉAUÀ¸ÀgÀ£ÀÄß »A¨Á°¹ ¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ºÁUÀÆ ¸ÀAvÉUÀ¼À°è CªÀiÁAiÀÄPÀ ºÉAUÀ¸ÀgÀ£ÀÄß ªÀAa¹ a£ÁߨsÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÉÆÃZÀÄwÛzÀÝ 4 d£À DgÉÆæUÀ¼À §AzsÀ£À                       ªÀÄAqÀå f¯ÉèAiÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÀzÉæñÀUÀ¼À gÀ¸ÉÛUÀ¼À°è ¸ÀAZÀj¸ÀÄwÛzÀÝ ºÉAUÀ¸ÀgÀ£ÀÄß »A¨Á°¹ CªÀjAzÀ ¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ºÁUÀÆ ºÉÆgÀf¯ÉèUÀ¼À ¸ÀAvÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ d£À¸ÀAzÀt ¸ÀܼÀUÀ¼À°è CªÀiÁAiÀÄPÀ ºÉAUÀ¸ÀgÀ£Àß ªÀAa¹ CªÀjAzÀ ªÀqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁUÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæUÀ¼À  ¥ÀvÉÛ §UÉÎ ªÀÄAqÀå UÁæªÀiÁAvÀgÀ ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëgÁzÀ ²æà ¯ÉÆÃPÉñï gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀa¹ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄð PÉÊUÉÆAqÀÄ F PɼÀPÀAqÀ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr F PɼÀPÀAqÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ.
     
        ªÀÄAqÀå f¯ÉèUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ: ªÀÄAqÀå UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉAiÀÄ 3 ¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, ²ªÀ½î oÁuÉAiÀÄ 1 ¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt, ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖtzÀ 2 ¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, ªÉÄîÄPÉÆÃmÉAiÀÄ 2 ¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, ªÀÄAqÀå ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉAiÀÄ 1 ¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À, 1¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt, ªÀļÀªÀ½î UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉAiÀÄ 1 ¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt, ©ArUÀ£À«¯É oÁuÉAiÀÄ 1 ¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À  ¥ÀæPÀgÀt, £ÁUÀªÀÄAUÀ® mË£ï 1¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt, £ÁUÀªÀÄAUÀ® UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉAiÀÄ 1 ¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt, ºÁUÀÆ 
     ºÉÆgÀf¯ÉèUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ: PÉƼÉîÃUÁ®zÀ 3 ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, »jAiÀÄÆgÀÄ mË£ï oÁuÉAiÀÄ 1 ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀt, CgÀ¹ÃPÉgÉ mË£ï oÁuÉAiÀÄ 1 ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀt, ºÁUÀÆ ºÁ¸À£À ¹n oÁuÉAiÀÄ 1 ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀt ¸ÉÃjzÀAvÉ MlÄÖ 20 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛúÀaÑ DgÉÆæUÀ½AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ. 15.12  ®PÀë ªÀiË®åzÀ 630 UÁæA a£ÀßzÀ ªÀqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ PÀÈvÀåªÉ¸ÀUÀ®Ä §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ EArPÀ PÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ »ÃgÉÆúÉÆÃAqÁ ¸ÉàÀà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
 DgÉÆæUÀ¼À «ªÀgÀ
1] ªÀÄAd @ wlÄÖ ªÀÄAd ©£ï ªÉAPÀl VjAiÀÄ¥Àà, PÉÆgÀªÀıÉlÖgÀÄ, 29ªÀµÀð, ¸ÀéAvÀ ¸ÀܼÀ, PÉÆÃt£ÀºÀ½î wlÄÖ (JA.f.§qÁªÀuÉ,) zÀÄzÀÝ ºÉÆç½, ªÀÄAqÀå vÁ®ÆèPÀÄ ºÁ°ªÁ¸À: ªÀqÉÃgï PÀ®èºÀ½î, fUÀt ¥ÀPÀÌ, §£ÉßÃgÀÄWÀlÖ, ¨ÁrUÉAiÀÄ°è ªÁ¸À: ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ f¯Éè.

2] ªÀÄAdļÀ @ PÀ¼ÀîªÀÄAf @ PÁªÀå @ zÉÆqÀتÀÄAf PÉÆÃA ±ÀAPÀgÀ, (2£Éà ªÀÄÄ£ÉñÀ @ £ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä,) 32ªÀµÀð, UÉÆ®ègÀ d£ÁAUÀ, §¼ÉªÁå¥ÁgÀ, ¸ÀéAvÀ ¸ÀܼÀ: PÉÆÃqÀ½î, ªÀiÁzÀUÀAqÀºÀ½î, ºÉƸÀÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, ªÀiÁzÀUÀ£ÀºÀ½î ¥ÉÆøïÖ, PÀȵÀÚVj f¯Éè, vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ gÁdå  ºÁ°ªÁ¸À: ªÀqÉÃgï PÀ®èºÀ½î, fUÀt ¥ÀPÀÌ, §£ÉßÃgÀÄWÀlÖ, ¨ÁrUÉAiÀÄ°è ªÁ¸À: ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ f¯Éè.

3] ±ÀAPÀgÀ @ ¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï ¯ÉÃmï £ÁgÁAiÀÄt¥Àà, 38 ªÀµÀð, §¼É±ÉlÖgÀÄ d£ÁAUÀ, PÀ§Äâ PÀqÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À, ªÁ¸À CgÀPÉgÉ ªÀiÁjUÀÄr ©Ã¢AiÀÄ°è F »AzÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, FUÀ ªÀÄ°è¥ÀlÖtzÀ ªÀÄAd JA§ÄªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É ªÁ¸À,, CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, ºÁ¸À£À f¯Éè, ¸ÀéAvÀ HgÀÄ 2 £Éà PÁæ¸ï, §¹ÛUÁæªÀÄ, ºÉƸÀÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, PÀȵÀÚVj f¯Éè, gÁdå vÀ«Ä¼ÀÄ £ÁqÀÄ f¯Éè,

4] ²æäªÁ¸À @ ¹Ã£À ©£ï ¯ÉÃmï PÀ¨Áâ¼À, 27 ªÀµÀð, ¥Àj²µÀÖ d£ÁAUÀ, PÁgï qÉæöʪÀgï, ªÁ¸À ¥ÀzÀäªÀÄä ©°ØAUï£À°è ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸À, 5 £Éà PÁæ¸ï, ¥ÀæUÀw¥ÀÄgÀ KjAiÀiÁ, ¨sÀ£À±ÀAPÀj, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ¸ÀéAvÀ HgÀÄ PÉÆrºÀ½î UÁæªÀÄ, PÀ£ÀPÀ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ, gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ f¯Éè.

      ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß §A¢s¹zÀ ªÀÄAqÀå UÁæªÀiÁAvÀgÀ ªÀÈvÀÛ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà ¯ÉÆÃPÉñï,  ªÀÄ.¦J¸ïL ²æêÀÄw ¨sÀ«vÀ,  ¦J¸ïL ²æà ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà,  ¦J¸ïL ²æÃ. ²ªÀªÀiÁzÀAiÀÄå, ¦J¸ïL ²æÃ. ²ªÀPÀĪÀiÁgï ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²æà aPÀÌAiÀÄå, ªÀĺÉñÀ, C¤¯ïPÀĪÀiÁgï, GªÀÄgïCºÀªÀÄzï, ZÁ®PÀ ¥ÀÄlÖgÁdÄ ºÁUÀÆ vÀ¤SÁ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÁzÀ ²æà PÀjVjUËqÀ, ²æÃ¥ÀgÀ²ªÀªÀÄÆwð, DAvÉÆÃt gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAqÀå f¯Áè ¥ÉÇ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢sPÁjUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÀA¹gÀÄvÁÛgÉ.

PRESS NOTE DATE 04-08-2015

¥ÉÇ°Ã¸ï ¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmï gÀªÀgÀ PÀbÉÃj,
ªÀÄAqÀå, ¢£ÁAPÀB 04-08-2015.

-B ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ B-

¥ÁAqÀªÀ¥ÀÅgÀ ¥ÉǰøÀgÀ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3,50,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ MlÄÖ 14 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀĪÀ §UÉÎ


¢£ÁAPÀB 02-08-2015 gÀAzÀÄ ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ PÉgÉ PÉÆÃr ºÀwÛgÀ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÉÆA¢UÉ NqÁqÀÄwÛzÀÝ ZÉÃvÀ£ï ©£ï ºÀ£ÀĪÉÄÃUËqÀ, wgÀÄUÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ, £ÁUÀªÀÄAUÀ® vÁ®ÆèPÀÄ, FvÀ£À£ÀÄß UÀ¹Û£À°èzÀÝ ¥Éǰøï C¢sPÁjUÀ¼ÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ vÀ£Àß §½¬ÄzÀÝ n«J¸ï ¸ÁÖgï ¹n ¨ÉÊPï £ÀAB PÉJ-11-J¸ï-3522 ¨ÉÊPÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀ 5 wAUÀ¼À »AzÉ £ÁUÀªÀÄAUÀ® mË£ï£À°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ, F ¸ÀA§AzÀs DvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ oÁuÉ ªÉÆ.£ÀAB 286/2015 PÀ®AB 41(r), 102 ¹Dg惡 PÀÆqÀ 379, 411 L¦¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÝgÀÄ.

¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀ ²æÃ. ©.J¸ï. ¥ÀæPÁ±ï. ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï, ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÅgÀ, ²æÃ. CdûgÀÄ¢Ýãï, ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï E£ïì¥ÉPÀÖgï ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj ¨ÉÊPï PÀ¼À«£À eÁ®zÀ°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÝ EvÀgÉ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ £ÁUÀ @ £ÁUÉÃAzÀæ, zÉÆqÉØãÀºÀ½î UÁæªÀÄ, £ÁUÀªÀÄAUÀ® vÁ®ÆèPÀÄ FvÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹zÀÄÝ, DgÉÆævÀjAzÀ £ÁUÀªÀÄAUÀ® mË£ï, PÉ.Dgï. ¸ÁUÀgÀ, Vj£ÀUÀgÀ, ZÀ£ÀߪÀÄä£À CZÀÄÑPÀlÄÖ oÁuÉ, §¸ÀªÀ£ÀUÀÄr, §£À±ÀAPÀj, ªÀĺÁzÉêÀ¥ÀÄgÀ, eÉ.¦. £ÀUÀgÀ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÝ 2 AiÀĪÀiÁºÁ J¥sï.gÉhÄqï. 7 »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ¸Àà÷èAqÀgï, 1 n«J¸ï ¸ÁÖgï ¹n, 1 ºÉÆAqÁ AiÀÄƤPÁ£ïð,  1 ºÉÆAqÁ DQÖªÁ, 1 ºÉÆAqÁ rAiÉÆÃ, 1 §eÁeï r¸À̪Àj MlÄÖ 3,50,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ MlÄÖ 14 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¨ÁVAiÀiÁVgÀĪÀ EvÀgÉ DgÉÆæUÀ¼À ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

ªÉÄîÌAqÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß §A¢s¹zÀ ²æÃ. ©.J¸ï. ¥ÀæPÁ±ï. ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï, ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÅgÀ, ²æÃ. CdûgÀÄ¢Ýãï, ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï E£ïì¥ÉPÀÖgï ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß f¯Áè ¥ÉÇ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢sPÁjUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÀA¹gÀÄvÁÛgÉ.
Mandya District Daily Crime Report Date: 03-08-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 02-08-2015