Moving text

Mandya District Police
Mandya District Daily Crime Report Date: 31-07-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 30-07-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 29-07-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 28-07-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 27-07-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 26-07-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 25-07-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 24-07-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 23-07-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 22-07-2015

PRESS NOTE 22-07-2015¥ÉÇ°Ã¸ï ¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmï gÀªÀgÀ PÀbÉÃj,
ªÀÄAqÀå, ¢£ÁAPÀB 21-07-2015.

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

       EwÛÃaUÉ ªÀÄAqÀå f¯ÉèAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀB 19-06-2015 jAzÀ ¸Á®¨ÁzɬÄAzÀ ¸ÀgÀt gÉÊvÀgÀ DvÀäºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVzÀÄÝ, gÉÊvÀgÀ DvÀäºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑzÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è ªÀÄAqÀå f¯Áè ¥Éǰøï E¯ÁSÁ ªÀw¬ÄAzÀ CPÀæªÀĪÁV «Äw «ÄÃjzÀ §rØUÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ «ZÁgÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ C£ÀĨÀs«¸ÀÄwÛgÀĪÀ vÉÆAzÀgÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV «Äw «ÄÃjzÀ §rØUÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ªÀÄÄAzÁVzÀÄÝ, J¯Áè ¥Éǰøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è d£À¸ÀA¥ÀPÀð ¸À¨És £ÀqɸÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ gÉÊvÀgÀ°è DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀîzÀAvÉ CjªÀÅ ªÀÄÆr¹ «Äw «ÄÃjzÀ §rØ «¢s¹ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ C¸Á«ÄUÀ¼À «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÉ.

       ªÀÄAqÀå f¯Áè ¥ÉÇ°Ã¸ï ¤¸ÀÛAvÀÄ PÉÆoÀrAiÀÄ°è gÉÊvÀgÀ ¸ÀºÁAiÀĪÁtÂAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉAiÀįÁVzÀÄÝ,  CzÀgÀ zÉÆgÀªÁt ¸ÀASÉåB 08232 – 220242  ºÁUÀÆ ¤AiÀÄAvÀæt PÉÆoÀr ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀASÉåB 9480804800  ¤ÃqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.  F ¸ÀºÁAiÀĪÁtÂAiÀÄ°è ¥ÉÇ°Ã¸ï ¸À§ï E£ïì¥ÉPÀÖgï ºÀÄzÉÝUÉ PÀrªÉĬĮèzÀ zÀeÉðAiÀÄ Cs¢PÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÉÆÃf¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. F Cs¢PÁjAiÀÄÄ ¸ÀºÁAiÀĪÁtÂAiÀÄ°è §gÀĪÀ PÀgÉUÀ¼À£ÀÄß 24X7 ¹éÃPÀj¹ CªÀgÀÄ PÀÆqÀ¯Éà PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁV ¸ÀzÀj ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß CrµÀ£À¯ï J¸ï.¦ / ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À rJ¸ï¦ ºÁUÀÆ ¸ÀA§As¢¹zÀ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À oÁuÁs¢PÁjUÀ½UÉ w½¹ £ÉÆAzÀ gÉÊvÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÉÌ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀàA¢¸À°zÁÝgÉ ºÁUÀÆ vÉÆAzÀgÉ ¤ÃrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî°zÁÝgÉ.

     F «ZÁgÀzÀ°è  ©gÀĹ£À ¥ÀæZÁgÀ ¸Às¨ÉUÀ¼À£ÀÄß E¯ÁSÁ ªÀw¬ÄAzÀ ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÄÝ  Cw ºÉaÑ£À §rØ«s¢¸ÀĪÀ  ¯ÉÊ£À¸ïì ºÉÆA¢gÀĪÀ CxÀªÁ E®èzÉà EgÀĪÀ  ¯ÉêÁzÉëUÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É Karnataka Money Lending  Act 1961 ; The Karnataka Pawnbrokers Act – 1961 ; The Chit Funds Act- 1982 ; Karnataka Prohibition of Charging Exorbitant Interest Act 2004 ªÀÄvÀÄÛ L¦¹ PÁ¬ÄzÉAiÀÄrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 


      F ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄ¢Ý ªÀiÁszÀsåªÀÄUÀ¼À°è ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ºÁUÀÆ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀAvÉ F ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄAqÀå f¯Áè ¥Éǰøï E¯ÁSÁ ªÀw¬ÄAzÀ PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
Mandya District Daily Crime Report Date: 21-07-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 20-07-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 19-07-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 18-07-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 17-07-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 16-07-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 15-07-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 14-07-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 13-07-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 12-07-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 11-07-2015
Press Note on Money Lenders Act Cases Date: 11-07-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 10-07-2015
Press Note on Money Lenders Act Cases Date: 10-07-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 09-07-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 08-07-2015

PRESS NOTE DATE 08-07-2015

¥ÉÇ°Ã¸ï ¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmï gÀªÀgÀ PÀbÉÃj,
ªÀÄAqÀå, ¢£ÁAPÀB 08-07-2015.
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀÄAqÀå f¯ÉèAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV «Äw «ÄÃjzÀ §rØUÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr, ¯ÉêÁzÉë ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ
C¸Á«ÄUÀ¼À «gÀÄzÀÝ  ¢B 06-07-2015  gÀAzÀÄ f¯Áè ¥ÉǰøÀgÀÄ ªÀĤ ¯ÁåAqÀjAUï PÁ¬ÄzÉ

¥ÀæPÁgÀ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À «ªÀgÀ.
1] ¢£ÁAPÀ:06/07/25015 gÀAzÀÄ GªÀÄäqÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ PÁ¼ÉÃUËqÀgÀªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀÄ£ÀAzÀªÀÄä JA§ÄªÀgÀÄ ªÀÄAqÀå UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉUÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À°è GªÀÄäqÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ dUÀ¢Ã±À ©£ï AiÀÄdªÀiÁ£ï ¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄå gÀªÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝ ¸Á®PÉÌ Cw ºÉaÑ£À §rØ ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀĪÀ «ZÁgÀzÀ°è MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÉÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄAqÀå UÁæªÀiÁAvÀgÀ  oÁuÁ ªÉÆ.¸ÀA: 296/2015 PÀ®A: 5(38) & (39)PÀ£ÁðlPÀ ªÀĤ ¯ÁåAqÀgï DPïÖ 1961 ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉÆ滩µÀ£ï D¥sï ZÁfðAUï JPÁìgï©mÉAmï EAlgɸïÖ DPïÖ  PÀ®A: 3 & 4 jÃvÁå zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

     £ÀAvÀgÀ ªÀÄAqÀå G¥À «¨sÁUÀzÀ r.ªÉÊ.J¸ï.¦. ²æà GzÉñï n.eÉ.,  ªÀÄAqÀå UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgï JA. ¦.J¸ï.L., ²æêÀÄw ¨sÀ«vÀ ¦.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É DgÉÆæ dUÀ¢Ã±À JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ±ÉÆâü¸À¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 25 SÁ° ZÉPïUÀ¼ÀÄ, 33 DArªÀiÁåAqï ¥ÉÆæ£ÉÆÃmï ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ, 02 £ÉÆÃmï §ÄPïUÀ¼À£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 2] ¢£ÁAPÀ 06-07-2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ vÁ¯ÉÆèÃPÀÄ dAiÀÄAw £ÀUÀgÀzÀ ªÁ¹ ²æà ºÉZï.Dgï.¥Àæ¨sÁPÀgï ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ, gÀªÀgÀÄ ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÅgÀ oÁuÉUÉ ¤ÃrzÀ zÉÆj£À°è PÉ£Áß¼ÀÄ UÁæªÀÄzÀ UÉÆëAzÉÃUËqÀgÀ ªÀÄUÀ ZÀAzÀæ JA§ÄªÀªÀ¤AzÀ ¥ÀqÉzÀ ¸Á®PÉÌ Cw ºÉaÑ£À §rØUÉ MvÁ۬Ĺ ¥Áæt ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀÅzÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ªÉÆ.£ÀA. 252/2015 PÀ®A 504, 506, 448 L¦¹ PÀÆqÀ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 ¦æªÉ£Àë£ï D¥sï ªÀĤ ¯ÁåAqÀjAUï PÁ¬ÄzÉ 2002 gÀ jÃvÁå ¥ÀæPÀgÀt £ÉÆAzÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

       £ÀAvÀgÀ ²æà CdgÀÄ¢Ýãï, ¦J¸ïL, ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÅgÀ gÀªÀgÀÄ EvÀgÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ  ¢£ÁAPÀB07-07-2015 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ZÀAzÀÄæ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 1] DgÀÄ ¸Éïï CVæªÉÄAmïUÀ¼ÀÄ (C¸À®Ä), 2] LzÀÄ ¸Éïï CVæªÉÄAmïUÀ¼ÀÄ (£ÀPÀ®Ä) 3] MAzÀÄ E-¸ÁÖA¥ï ¸Éïï CVæªÉÄAmï (£ÀPÀ®Ä) 4] K¼ÀÄ DArªÉÄAmï ¥ÉÆæãÉÆÃmï  5] JgÀqÀÄ ¨ÉÊPï Dgï.¹. ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ (C¸À®Ä 6] ºÀ¢£Á®ÄÌ ªÁgÀzÀ §rØAiÀÄAvÉ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁrgÀĪÀ aPÀÌ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À £ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆæ ¥ÀvÉÛ §UÉÎ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ¢£ÁAPÀB 06-07-2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ¹¦L, PÉ.Dgï. ¥ÉÃmÉ lË£ï gÀªÀjUÉ  PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ mË£ï£À ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ PÀbÉÃj »A¨ÁUÀzÀ ªÁ¹ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÉÃUËqÀ ©£ï ¸ÀtÚ¥Àà @ £ÀAeÉÃUËqÀgÀªÀgÀÄ J.¦.JA.¹ ªÀiÁgÀPÀmÉÖ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀ£Àß gÁd®Qëöä mÉæÃqÀgïì£À°è ¯ÉêÁzÉë ªÀåªÀºÁgÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, ºÉaÑ£À §rØ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. r. AiÉÆUÉÃ±ï ¹¦L, PÉ.Dgï. ¥ÉÃmÉ ªÀÈvÀÛ, ²æÃ. ºÉZï.J£ï. «£ÀAiÀiï, ¦J¸ïL, PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ mË£ï ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ J.¦.JA.¹ ¥ÀPÀÌzÀ gÁd®Qëöä mÉæÃqÀgïì£À PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ, PÉÆoÀrAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ mÉç¯ï£À qÁæAiÀÄgï£À°è 03 DArªÀiÁåAqï ¥ÉÆæ£ÉÆÃmïUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ DvÀ£À ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV,  ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. F ¸ÀA§AzÀs C¸Á«Ä ºÀ£ÀĪÀÄAvÉÃUËqÀ£À ªÉÄÃ¯É PÉ.Dgï. ¥ÉÃmÉ lË£ï oÁuÁ ªÉÆ.¸ÀA 186/2015 PÀ®A 3-4 ¯ÉêÁzÉë vÀqÉ PÁAiÉÄÝ-2002 gÀ jÃvÁå ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


       DzÀÄzÀjAzÀ «Äw «ÄÃj §rØ «¢s¸ÀĪÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥Éǰøï E¯ÁSÁ ªÀw¬ÄAzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F «ZÁgÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ «Äw «ÄÃjzÀ §rØ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ zÉÆgÀÄUÀ½zÀÝ°è ¸ÀA§AzÀs¥ÀlÖ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À ¥Éǰøï oÁuÉUÉ zÉÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

Mandya District Daily Crime Report Date: 07-07-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 06-07-2015
Pandavapura PS Theft Case Detected Press Note Dated: 06-07-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 05-07-2015
Mandya District Daily Crime Report Date: 04-07-2015

Press Note - Action on Money Lender

Press Note - Action on Money Lender
Mandya District Daily Crime Report Date: 03-07-2015

Press Note Dated: 03-07-2015

¥ÉÇ°Ã¸ï ¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmï gÀªÀgÀ PÀbÉÃj,
ªÀÄAqÀå, ¢£ÁAPÀB 03-07-2015.

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt G¥À«¨ÁsUÀzÀ ¥ÉǰøÀgÀ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 29 ®PÀë ªÀÄË®åzÀ gÀPÀÛ ZÀAzÀ£À ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀĪÀ §UÉÎ.


       ¢£ÁAPÀ: 02-07-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ vÁ¯ÉÆèÃPÀÄ, ¸ÀÄAPÁvÉÆtÆÚgÀÄ UÁæªÀÄzÀ eÁÕ£Éñï JA§ÄªÀªÀgÀ D¯ÉªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛ ZÀAzÀ£À ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁUÁuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt G¥À«¨ÁUÀzÀ r.J¸ï.¦. ²æà ¹zÉÝñÀégÀ.J£ï gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ r.J¸ï.¦. ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt gÀªÀgÀÄ ²æÃ. zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ, C¥ÀgÁzÀ «¨ÁUÀzÀ ¦.J¸ï.L, ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt, ²æÃ. ¥Àæ¨ÁPÀgï, ¦.J¸ï.L ªÀÄAqÀå ¸ÀAZÁj oÁuÉ ºÁUÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ J¯ï.PÉ.zsÀ£ÀAdAiÀÄ, ¦.¹-240. ¸ÀAvÉÆõï JA.Dgï. J.¦.¹-194., ºÉêÀÄAvÀ J¸ï.PÉ., J.¦.¹-263., ªÀĺÉÃAzÀæ eÉ, J.¦.¹-170., ºÉêÀÄAvïPÀĪÀiÁgï JA.PÉ. J.¦.¹-86., ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÉÊ.r J.¦.¹-90 ºÁUÀÆ ªÀiÁgÀÄw J¸ï. ¨Áå½ ¹.¦.¹-256 gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è D¯ÉªÀÄ£ÉAiÀÄ §½UÉ ªÀÄzÁåºÀß ¸ÀÄAPÀvÉÆtÆÚgÀÄ UÁæªÀÄzÀ eÁÕ£Éñï gÀªÀgÀ ¥Á¼ÀÄ ©¢ÝgÀĪÀ D¯ÉªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV E§âgÀÄ C¸Á«ÄUÀ¼ÀÄ  ¹QÌ ©zÀÄÝ EvÀgÉ 5-6 d£ÀgÀÄ C°èAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁzÀgÀÄ.  ¹PÀÌ©zÀݪÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½AiÀįÁV 1] £ÀA¢Ã±À ©£ï PÉA¥ÀtÚ @ ¥ÀrAiÀÄ¥Àà 25 ªÀµÀð, ¸ÀÄAPÀvÉÆtÆÚgÀÄ UÁæªÀÄ 2] ¸ÀAvÉÆõÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ, ªÉÄÃuÁUÀæ UÁæªÀÄ, ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ JAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ, vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ gÀ«, PÉÆqÀUÀºÀ½î UÁæªÀÄ, ªÀÄAdÄ ©£ï gÁªÀÄPÀȵÉÚÃUËqÀ, ªÉÄÃuÁUÀæ UÁæªÀÄ, ¸ÀÄ¤Ã¯ï ¸ÀÄAPÀvÉÆtÆÚgÀÄ UÁæªÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄwÛ§âgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ®èªÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ.  D¯ÉªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV D¯ÉªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨É®è ¨ÉìĸÀĪÀ M¯ÉAiÀÄ UÀÄArAiÉƼÀUÉ 5 gÀPÀÛZÀAzÀ£À ªÀÄgÀzÀ vÀÄAqÀÄUÀ½zÀÄÝ D¯ÉªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ ¥ÀPÀÌzÀ°è 3 gÀPÀÛ ZÀAzÀ£À ªÀÄgÀzÀ vÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ©â£À ¹¥Éà (gÀZÀÄÑ) ¬ÄAzÀ ªÀÄÄZÀѯÁVzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉqÉUÉ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ªÁºÀ£ÀPÁÌV PÁAiÀÄÄvÀÛ PÀĽwgÀĪÀÅzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ vÀÆPÀ 295 PÉ.f EzÀÄÝ ¥Àæw PÉ.fUÉ 10 ¸Á«gÀ gÀÆ DVgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ CgÀtå E¯ÁSÉAiÀĪÀjAzÀ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ, MlÄÖ ¨É¯É 29,50,000/- gÀÆ UÀ¼ÁVgÀÄvÉÛ.
        F PÁAiÀÄðZÀgÀuÉAiÀÄ°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÝ ªÉÄîÌAqÀ C¢PÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï     C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¥Àæ±ÀA¹gÀÄvÁÛgÉ. 
Mandya District Daily Crime Report Date: 02-07-2015
MANDYA DISTRICT DAILY CRIME REPORT DATE: 01-07-2015

Press note Mandya Rural PS 01-07-2015

Press note Mandya Rural PS 01-07-2015

PRESS NOTE K R SAGARA PS 01-07-2015

PRESS NOTE K R SAGARA PS